image005Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.072, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα, ποια μέτρα έχουν ήδη υλοποιηθεί και πότε ήταν η τελευταία φορά που αυτό έχει επικαιροποιηθεί, ποια μέτρα προγραμματίζονται για υλοποίηση το 2022 και αν έχουν περιληφθεί πρόνοιες στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Παρακαλώ όπως σταλεί η τελευταία του έκδοση στη Βουλή για ενημέρωση των βουλευτών.»

Απάντηση ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.072, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα, επισυνάπτεται αντίγραφο του εγγράφου με τίτλο «Ανασκόπηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο» (Μάιος 2018). Το εν λόγω έγγραφο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el στο σύνδεσμο “Εκθέσεις”.

2. Τα μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2008 - 2017 παρουσιάζονται στις σελίδες 44-46 και στο Παράρτημα 2 (σελίδες 60-65) του εν λόγω εγγράφου.


3. Τα μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που ήταν σε υλοποίηση κατά το 2020 παρουσιάζονται στον συνημμένο Πίνακα με τίτλο «Πίνακας Μέτρων Μείωσης Αέριων Ρύπων υπό Υλοποίηση».


4. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης επικαιροποιούνται κάθε χρόνο με νέες πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια Αρχή (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, είτε μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Προστασία του Περιβάλλοντος, είτε μέσω αλληλογραφίας με τις Υπηρεσίες αυτές. Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία/Τμήματα/ Υπηρεσίες που υλοποιούν μέτρα και περιλαμβάνονται στον πιο πάνω Πίνακα είναι:

(α) Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
    • Υπηρεσία Ενέργειας 
(β) Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
    • Τμήμα Δημοσίων Έργων
    • Τμήμα Οδικών Μεταφορών
    • Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας
(γ) Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
    • Τμήμα Περιβάλλοντος
    • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
    • Υπηρεσία Μεταλλείων
(δ) Υπουργείο Εσωτερικών
    • Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
    • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι)
(ε) Υπουργείο Υγείας
(στ) Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
    • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (μέσω της μέτρησης των συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων και μέχρι 4.10.2021 της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μεταφέρθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 4.10.2021 με τους Νόμους με αρ. Ν.126(Ι)/2021 και Ν.127(1)/2021 και τους σχετικούς Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 412/2021).

5. Βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ποιότητα του Αέρα, ένα κράτος μέλος υποχρεούται να ετοιμάσει και εφαρμόζει Εθνικό Σχέδιο Δράσης όταν υπάρχουν υπερβάσεις στις οριακές τιμές συγκέντρωσης των ρύπων που παρακολουθούνται από εγχώριες ανθρωπογενείς πηγές. Με βάση τις μετρήσεις του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο δεν παρατηρούνται υπερβάσεις στις οριακές τιμές συγκέντρωσης των ρύπων που παρακολουθούνται, με εξαίρεση την περίπτωση των Αιωρούμενων Σωματιδίων, οι οποίες όμως οφείλονται στα επεισόδια αερομεταφερόμενης σκόνης από τις άνυδρες περιοχές (ερήμους) Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Με εφαρμογή δόκιμης και παγκόσμια τεκμηριωμένης διαδικασίας, η Κύπρος αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι δεν υπάρχουν υπερβάσεις των οριακών τιμών Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Κύπρο που να οφείλονται σε εγχώριες ανθρωπογενείς πηγές. Ως εκ τούτου, η ετοιμασία και εφαρμογή του εν λόγω Εθνικού Σχεδίου Δράσης στην Κύπρο είναι εθελοντική, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

6. Για την υλοποίηση των εκάστοτε μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία μεριμνά με δικές του ενέργειες, ώστε να περιλάβει σχετική πρόνοια στον ετήσιο Προϋπολογισμό του.

7. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, μαζί με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία/Τμήματα/ Υπηρεσίες, είναι σε διαδικασία επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με στόχο να υιοθετηθεί νέα έκδοσή του τους πρώτους μήνες του 2022.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.ΑΓ/ΜΑ/Ap-23.06.012.01.072

Περιβαλλοντικά Νέα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Environment | All Environment News

Environment | All Environment News

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

29 Ιανουαρίου 2023

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Cookies