2Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.653, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Πόσοι μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο πριν από την ηλικία της υποχρεωτικής φοίτησης ανά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια;
2. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μαθητή ο οποίος εγκαταλείπει το σχολείο;
3. Τηρείται κατάλογος των ατόμων αυτών με βάση τον τρόπο που προσεγγίζονται για παροχής στήριξης;»


Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ.
23.06.011.03.653, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και αφού απολογηθώ καταρχάς για την καθυστέρηση στην απάντησή μας, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα του κ. Θεοπέμπτου:

1. Πόσοι μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο πριν από την ηλικία της υποχρεωτικής φοίτησης ανά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια;

Στη Δημοτική Εκπαίδευση δεν έχουμε μαθητές/μαθήτριες που να εγκαταλείπουν το σχολείο. Έχουμε, όμως, μικρό αριθμό μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν ελλιπή φοίτηση ή που φεύγουν από την Κύπρο χωρίς να ενημερώσουν το σχολείο. Οι μαθητές/μαθήτριες που παρουσίασαν ελλιπή φοίτηση, τα τελευταία πέντε χρόνια, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.

Όπως φαίνεται από τα αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν ελλιπή φοίτηση είναι μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία.

Οι αριθμοί των μαθητών και μαθητριών που δεν ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στα Γυμνάσια, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών μαθητών/μαθητριών (μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία), περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β.

2. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μαθητή ο οποίος εγκαταλείπει το σχολείο;

Με στόχο τη διασφάλιση της φοίτησης όλων των παιδιών στο σχολείο, ενεργούμε στη βάση των περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Νόμων (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) του 1993 έως 2019 που προνοούν ότι:
3.-(1) Η φοίτηση στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, μέχρις ότου ο μαθητής συμπληρώσει το γυμνασιακό κύκλο ή το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο...” και
“Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του μαθητή και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι 1.000 ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές”. (Παράρτημα Γ)

Καθώς επίσης, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης του 2008 έως 2017 όπου αναφέρονται τα εξής:
Κάθε απουσία παιδιού από το σχολείο πρέπει να δικαιολογείται με γραπτή βεβαίωση του γονιού ή του κηδεμόνα που να ικανοποιεί το διευθυντή – (α) Για απουσίες πάνω από πέντε μέρες για λόγους υγείας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του γιατρού που παρακολούθησε το παιδί, εκτός αν ο διευθυντής ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. (β) Για συνεχόμενες απουσίες πάνω από έξι μέρες χωρίς να υπάρχει λόγος που να αξιολογείται από το διευθυντή του σχολείου ως σοβαρός λόγος, ο διευθυντής του σχολείου ειδοποιεί αμέσως το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέσω του οικείου επιθεωρητή. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του παιδιού, την τάξη του, την ημερομηνία γέννησής του, τον αριθμό των συμπληρωμένων ετών που έχει φοιτήσει στο σχολείο, την ημερομηνία που διέκοψε τη φοίτησή του, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γονιού ή του κηδεμόνα του, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παραβάσεις των προνοιών του νόμου σχετικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση κατά το παρελθόν και πιθανούς λόγους για εξαίρεση του γονιού ή του κηδεμόνα από τις πρόνοιες του νόμου αυτού. Το παιδί συνεχίζει να είναι γραμμένο στον Κατάλογο Φοίτησης και απέναντι στο όνομά του σημειώνονται απουσίες για όλη την περίοδο απουσίας του.».
Με βάση τα πιο πάνω, στις περιπτώσεις που ένας/μία μαθητής/μαθήτρια Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (4 8/12 χρονών και άνω), Δημοτικού ή Ειδικού Σχολείου απουσιάζει πάνω από έξι συνεχόμενες ημέρες ή απουσιάζει λιγότερες ημέρες, κάθε φορά, αλλά σε τακτά διαστήματα, χωρίς να υπάρχει ικανοποιητική δικαιολογία, η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας έχει οδηγίες να ενημερώνει αμέσως και με κάθε λεπτομέρεια, το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας και των γονέων/κηδεμόνων του, καθώς επίσης οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον/τη μαθητή/μαθήτρια και την οικογένειά του/της.

Στη συνέχεια, για όλες τις περιπτώσεις αδικαιολόγητων απουσιών, τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ενημερώνουν την Αστυνομία ή και το Γραφείο Ευημερίας, ανάλογα, για να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση.

Οι ίδιες διαδικασίες ακολουθούνται και για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης κάτω των 15 ετών, όπως αναφέρεται στις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με εγκύκλιο του γραφείου της τότε Γενικής Διευθύντριας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τον Μάιο του 2010, με στόχο τη διασφάλιση της φοίτησης των παιδιών (Βλ. Παράρτημα Δ).

Σημειώνεται ότι, μαθητές/μαθήτριες που εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα για λόγους μετανάστευσης σε άλλη χώρα συνυπολογίζονται ως μαθητές/μαθήτριες που εγκαταλείπουν το σχολείο, σύμφωνα με τον ορισμό της σχολικής εγκατάλειψης που ορίζεται από την EUROSTAT και τον οποίο ακολουθούμε. Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα αυξητικό από το 2013 μέχρι και το 2017, λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Κατά τη σχολική χρονιά 2019 -2020 θα προωθηθεί εγκύκλιος και στα Ιδιωτικά Σχολεία με την οποία να ενημερώνονται για τους περί Υποχρεωτικής Φοίτησης Νόμους και να καλούνται, σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών τους, πέραν των έξι συνεχόμενων ημερών ή λιγότερων ημερών αλλά σε τακτά διαστήματα, να ενημερώνουν σχετικά το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, συμπληρώνοντας παρόμοιο έντυπο με αυτό που συμπληρώνουν και τα δημόσια σχολεία. Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης, ανάλογα, θα ενημερώνουν με τη σειρά τους την Αστυνομία ή και το Γραφείο Ευημερίας για τις δικές τους ενέργειες.

Επιπρόσθετα, σε σύσκεψη με εκπροσώπους των Διευθύνσεων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, της Νομικής Υπηρεσίας, του Αρχηγείου Αστυνομίας και του Γραφείου Ευημερίας λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία για καλύτερη παρακολούθηση και διασφάλιση της φοίτησης των μαθητών/μαθητριών οι οποίοι φοιτούν σε Δημόσιο δημοτικό και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε ιδιωτικό γυμνάσιο.
• Να μεριμνήσουν όλες οι υπηρεσίες για επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης των θεμάτων που σχετίζονται με τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο.
• Όλες οι υπηρεσίες να τηρούν πιο αυστηρή στάση με τους γονείς που δεν μεριμνούν για την τακτή και ομαλή φοίτηση των παιδιών τους και να διώκονται ποινικά όταν δεν συμμορφώνονται.
• Τα σχολεία, παράλληλα με την ενημέρωση του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας, για ελλιπή φοίτηση μαθητών/μαθητριών, να ενημερώνουν και τον/την Αστυνομικό της Γειτονιάς για αμεσότερη εξέταση/διερεύνηση του θέματος της απουσίας του παιδιού.
• Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, αμέσως μόλις ενημερωθούν από το σχολείο για ελλιπή φοίτηση μαθητή/μαθήτριας, να προωθούν σχετική επιστολή στην Αστυνομία. Όταν πρόκειται για οικογένεια που παρακολουθείται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες να ενημερώνουν με σχετική επιστολή και το οικείο Γραφείο Ευημερίας.

3. Τηρείται κατάλογος των ατόμων αυτών με βάση τον τρόπο που προσεγγίζονται για παροχή στήριξης;
Όλες οι σχολικές μονάδες και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας καταγράφουν κάθε περίπτωση μαθητή/μαθήτριας που απουσιάζει και με την επάνοδο του παιδιού στο σχολείο, γίνονται συντονισμένες ενέργειες με το σχολείο, το Γραφείο Ευημερίας, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και άλλες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση, για στήριξη του παιδιού και διασφάλιση της συνέχισης της φοίτησής του στο σχολείο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.


ΑΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.653


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280