Transport1Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμο [Νόμος αρ. 8 (Ι) του 2011]:


1. Την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια όσον αφορά το έργο της λεωφόρου Αγλαντζιάς όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου.


2. Τον αριθμό των ατόμων που έχουν πιστοποιηθεί ως ελεγκτές οδικής ασφάλειας και την εκπαίδευση την οποία έτυχαν, για να πιστοποιηθούν.


3. Τα δέκα χειρότερα σημεία και άλλες σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 7 του πιο πάνω νόμου για την κατάταξη και διαχείριση της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο.»


ΓΧ/ΙΤ/Er-23.06.011.04.067
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής 
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2020 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, σχετικά με τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμο του 2011 (Ν.8(Ι)/2011) και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε σχέση με τα επιμέρους ερωτήματα σας:


1. Η Κύπρος, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της εναρμονιστικής Νομοθεσίας ως ένα εργαλείο για βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας, είχε αποφασίσει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να καλύψει το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου, πέραν από την υποχρέωση μας που αφορά το Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του Νόμου Ν.8(Ι)/2011 περιλαμβάνει το ΔΕΔ-Μ και όποιους αυτοκινητοδρόμους δεν εμπίπτουν σε αυτό. Σημειώνεται επίσης ότι η Οδηγία στην οποία βασίστηκε ο εναρμονιστικός Νόμος βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Το πεδίο εφαρμογής της αναθεωρημένης Οδηγίας θα επεκταθεί, ώστε να καλύψει πέραν του ΔΕΔ(Μ) και τους αυτοκινητοδρόμους, τους κύριους υπεραστικούς δρόμους, καθώς και υπεραστικούς δρόμους που βελτιώνονται με Κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στην αναθεωρημένη Οδηγία ρητά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής οι αστικοί δρόμοι. Με βάση τα πιο πάνω, το έργο καθώς και ο εν λειτουργία δρόμος της λεωφ. Αγλαντζιάς, δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου Ν.8(Ι)/2011.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει εφαρμόσει και θα εφαρμόζει τις τυπικές διαδικασίες ελέγχου των επιπέδων οδικής ασφάλειας κατά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία της λεωφ. Αγλαντζιάς. Θεωρούμε ότι το αναβαθμισμένο τμήμα της λεωφ. Αγλαντζιάς προσφέρει υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας και δεν έχουν παρατηρηθεί ουσιαστικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, εκτελούνται επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας, ενώ το έργο θα ελέγχεται και στα πλαίσια των μελετών μελανών σημείων που ετοιμάζονται κάθε τρία χρόνια.

2. Όσον αφορά στους Ελέγχους Οδικής Ασφάλειας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο (Κατευθυντήριες Γραμμές) για την πρακτική εφαρμογή τους. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές καθορίζουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται, το περιεχόμενο εκπαίδευσης (syllabus), τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού στο οποίο ανατίθενται τέτοια καθήκοντα, το περιεχόμενο μιας Έκθεσης, το πεδίο εφαρμογής κτλ. Επίσης, περιλαμβάνονται κατάλογοι με ερωτήσεις προς υποβοήθηση σε πρακτικό επίπεδο του προσωπικού που διενεργεί αυτούς τους ελέγχους (checklist).

Με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει 10 Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας με βάση το προβλεπόμενο περιεχόμενο εκπαίδευσης (syllabus). Η εκπαίδευση έγινε από εξειδικευμένο Βρετανικό Οίκο μεταξύ 5-9 Δεκεμβρίου 2011.

Οι Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας προβλέπεται και συμμετέχουν περιοδικά σε σεμινάρια οδικής ασφάλειας, ώστε να ενημερώνονται για σχετικά αντικείμενα. Το σύνολο των 10 Ελεγκτών Οδικής Ασφαλείας παραμένουν πιστοποιημένοι και πραγματοποιούν τους αναγκαίους ελέγχους που τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τα προωθούμενα έργα. Δεδομένου ότι προκύπτουν μετακινήσεις/προαγωγές προσωπικού έχει αποφασιστεί η προώθηση επαναληπτικής εκπαίδευσης/πιστοποίησης πρόσθετου αριθμού Ελεγκτών Οδικής Ασφαλείας και έχει προκαταρτικά δεσμευτεί ποσό για την επανεκπαίδευση εντός του 2020. Έχοντας υπόψη ότι δεν κρίνεται πιεστική η ανάγκη επανεκπαίδευσης, είναι δυνατόν η εκπαίδευση να μετακινηθεί το 2021, ώστε να συνδυαστεί με τη γενικότερη εκπαίδευση στην αναθεωρημένη σχετική Οδηγία.


3. Σχετικά με τη διαδικασία Κατάταξης και Διαχείρισης της Ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο (Κατευθυντήριες Γραμμές) για την πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας. Στα πλαίσια της εφαρμογής της διαδικασίας Κατάταξης και Διαχείρισης της Ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο, έχει διενεργηθεί σχετική εκτίμηση που κατέταξε το σύνολο του οδικού δικτύου που εντάσσεται στις πρόνοιες του Νόμου Ν.8(Ι)/2011 στην κατηγορία Χαμηλού-Μέσου Ρίσκου (2η καλύτερη από πέντε κατηγορίες).

Τα αποτελέσματα κρίνονται φυσιολογικά και αναμενόμενα διότι η συντριπτική πλειοψηφία του υπό εξέταση οδικού δικτύου εντάσσεται στο “αποστειρωμένο” υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων. Τα αποτελέσματα της πιο πάνω μελέτης επιβεβαιώνονται και από τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Μελετών Μελανών Σημείων, που δεν έχουν καταγράψει μελανό σημείο στο οδικό δίκτυο που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου Ν.8(Ι)/2011.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία Κατάταξης και Διαχείρισης της Ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο, έχει κριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μη αποτελεσματική και καταργείται στα πλαίσια της αναθεωρημένης Οδηγίας.

Η αναθεωρημένη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστά την υπό αναφορά διαδικασία με τη διαδικασία Αξιολόγησης της Ασφάλειας στο σύνολο του οδικού δικτύου (“network-wide road safety assessments”).


ΓΧ/ΗΚ/Ap-23.06.011.04.067

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280