Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία ορίζει τεχνικές προδιαγραφές για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Καθορίζει ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, των ιζημάτων και των ζώντων οργανισμών, καθώς και κανόνες που αφορούν την απόδειξη της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «όριο ανίχνευσης»: το σήμα εξόδου οργάνου ή η τιμή συγκέντρωσης πάνω από το οποίο είναι δυνατόν να βεβαιωθεί, με τη δηλούμενη στάθμη εμπιστοσύνης, ότι ένα δείγμα διαφέρει από το τυφλό δείγμα που δεν περιέχει κανένα ενδιαφέρον προσδιοριζόμενο στοιχείο·


2) «όριο ποσοτικού προσδιορισμού»: το δηλούμενο πολλαπλάσιο του ορίου ανίχνευσης σε συγκέντρωση του προσδιοριζόμενου στοιχείου που μπορεί εύλογα να προσδιοριστεί με αποδεκτή ορθότητα και ακρίβεια. Το όριο προσδιορισμού είναι δυνατόν να υπολογιστεί με τη βοήθεια κατάλληλου προτύπου ή δείγματος και, ενδεχομένως, να συναχθεί από το χαμηλότερο σημείο της καμπύλης βαθμονόμησης, εξαιρουμένου του τυφλού δείγματος·
3) «αβεβαιότητα μέτρησης»: παράμετρος που δεν λαμβάνει αρνητικές τιμές και χαρακτηρίζει τη διασπορά των ποσοτικών τιμών που αποδίδονται σε μετρούμενο μέγεθος, με βάση τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία.

Άρθρο 3 Αναλυτικές μέθοδοι
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι αναλυτικές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών, των επιτόπιων και των αυτόματων (on-line), που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των προγραμμάτων χημικής παρακολούθησης βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, επικυρώνονται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC-17025 ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.

Άρθρο 4 Ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για όλες τις εφαρμοζόμενες αναλυτικές μεθόδους βασίζονται σε αβεβαιότητα μέτρησης 50 % ή μικρότερη (k = 2), εκτιμώμενη στο επίπεδο των σχετικών ποιοτικών προτύπων για το περιβάλλον, και σε όριο ποσοτικού προσδιορισμού μικρότερο ή ίσο με το 30 % της τιμής των σχετικών ποιοτικών προτύπων για το περιβάλλον.
2. Ελλείψει κατάλληλου περιβαλλοντικού ποιοτικού προτύπου για δεδομένη παράμετρο ή αναλυτικής μεθόδου ανταποκρινόμενης στα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η παρακολούθηση διενεργείται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που δεν συνεπάγονται υπέρογκο κόστος.

Άρθρο 5 Υπολογισμός των μέσων τιμών
1. Στις περιπτώσεις που η ποσότητα του μετρούμενου φυσικοχημικού ή χημικού μεγέθους σε δεδομένο δείγμα είναι μικρότερη από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού, για τον υπολογισμό των μέσων τιμών δίδεται στα αποτελέσματα των μετρήσεων το ήμισυ της τιμής του αντίστοιχου ορίου ποσοτικού προσδιορισμού.
2. Εφόσον η υπολογισθείσα μέση τιμή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, είναι μικρότερη από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού, η τιμή αυτή αναφέρεται ως «κάτω από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού».
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα μετρούμενα μεγέθη που είναι συνολικά αθροίσματα συγκεκριμένης ομάδας φυσικοχημικών παραμέτρων ή χημικών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των οικείων μεταβολιτών και προϊόντων αποικοδόμησης και αντίδρασης. Στις περιπτώσεις αυτές, στα αποτελέσματα που είναι χαμηλότερα από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού των επιμέρους ουσιών δίδεται η τιμή μηδέν.

Άρθρο 6 Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα εργαστήρια ή τα μέρη με τα οποία τα εργαστήρια συνάπτουν συμβάσεις εφαρμόζουν πρακτικές συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC-17025 ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα εργαστήρια ή τα μέρη με τα οποία τα εργαστήρια συνάπτουν συμβάσεις αποδεικνύουν την οικεία ικανότητα ανάλυσης των σχετικών φυσικοχημικών ή χημικών μετρούμενων μεγεθών ως εξής:
α) με τη συμμετοχή σε προγράμματα δοκιμών ικανότητας, τα οποία καλύπτουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας μεθόδους ανάλυσης μετρούμενων μεγεθών σε συγκεντρώσεις αντιπροσωπευτικές των προγραμμάτων χημικής παρακολούθησης βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και
β) με την ανάλυση διαθέσιμων υλικών αναφοράς, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά των δειγμάτων που έχουν συλλεχθεί και περιέχουν κατάλληλες συγκεντρώσεις ως προς τα σχετικά ποιοτικά πρότυπα για το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 στοιχείο α) προγράμματα δοκιμών ικανότητας οργανώνονται από διαπιστευμένους οργανισμούς ή από αναγνωρισμένους σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο οργανισμούς, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του οδηγού ISO/IEC 43-1 ή άλλου ισοδύναμου, διεθνώς αποδεκτού προτύπου.
Τα αποτελέσματα της συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα αξιολογούνται με βάση τα συστήματα βαθμολόγησης που καθορίζονται στον οδηγό ISO/IEC 43-1 ή στο πρότυπο ISO-13528 ή σε άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.

Άρθρο 7 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9 Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2009 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation