Κανονισμός 1445/2005 για τον καθορισμό των ορθών κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης και του περιεχομένου των εκθέσεων για την ποιότητα όσον αφορά τις στατιστικές των αποβλήτων για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Περιβάλλον πολλών μεθόδων
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, κάθε διαβίβαση συνόλου στοιχείων ή συνδυασμού συνόλων στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση για την ποιότητα. Ο εν λόγω κανονισμός δεν ορίζει συγκεκριμένη μέθοδο κατάρτισης των στατιστικών των αποβλήτων. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μεθόδων από χώρα σε χώρα, μεταξύ των συνόλων στοιχείων μιας χώρας και ακόμη μεταξύ μεμονωμένων συνόλων στοιχείων. Ο τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας εξαρτάται από τις μεθόδους που εφαρμόζονται. Το μέρος Ι της έκθεσης για την ποιότητα αποτελεί γενική περιγραφή των στοιχείων και έχει ως στόχο την αποσαφήνιση του περιβάλλοντος πολλών μεθόδων. Στο μέρος αυτό προσδιορίζεται και παρέχεται γενική επισκόπηση των μεθόδων. Το μέρος ΙΙ είναι σύμφωνο με τα πρότυπα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της ποιότητας στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα.

Διάρθρωση
Η έκθεση για την ποιότητα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνη με τη διάρθρωση που ορίζεται στο κεφάλαιο «Περιεχόμενο της έκθεσης για την ποιότητα» που ακολουθεί. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης παραγράφους που δεν εφαρμόζονται ή για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες· η έκθεση για την ποιότητα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις παραγράφους αυτές.

Αναθεώρηση στοιχείων
Στις περιπτώσεις που υπήρξε αναθεώρηση στοιχείων, πρέπει να επισυνάπτεται σχετική σημείωση στην έκθεση για την ποιότητα. Στη σημείωση πρέπει να αναφέρεται επακριβώς ο τομέας που καλύπτεται από την αναθεώρηση· πρέπει επίσης να εξηγείται ο λόγος για τον οποίο η αναθεώρηση ήταν αναγκαία και να διευκρινίζεται ο αντίκτυπος της αναθεώρησης στα αποτελέσματα.

Προσωρινά στοιχεία
Η υποβολή προσωρινών στοιχείων δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού για τις στατιστικές των αποβλήτων. Εάν ένα σύνολο περιλαμβάνει προσωρινά στοιχεία, αυτό πρέπει να επεξηγείται στο μέρος Ι. Είναι επίσης απαραίτητο να προγραμματιστεί η αναθεώρηση των στοιχείων αυτών.
Βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία
Στην έκθεση για την ποιότητα είναι ορισμένες φορές αναγκαίο να αξιολογείται ο αντίκτυπος των υποθέσεων ή των σφαλμάτων. Η αξιολόγηση αυτή είναι δυνατόν να αφορά μόνον τον αντίκτυπο στα βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία. Όσον αφορά τη δημιουργία αποβλήτων, βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
— τα επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούνται από νοικοκυριά,
— τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούνται από νοικοκυριά,
— τα επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούνται από επιχειρήσεις (σύνολο όλων των κατηγοριών της NACE),
— τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούνται από επιχειρήσεις (σύνολο όλων των κατηγοριών της NACE).
Όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων, βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
— επικίνδυνα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα,
— μη επικίνδυνα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα,
— επικίνδυνα απόβλητα που έχουν αποτεφρωθεί,
— μη επικίνδυνα απόβλητα που έχουν αποτεφρωθεί,
— επικίνδυνα απόβλητα που έχουν ανακτηθεί,
— μη επικίνδυνα απόβλητα που έχουν ανακτηθεί,
— επικίνδυνα απόβλητα προς διάθεση,
— μη επικίνδυνα απόβλητα προς διάθεση.

Τύπος Κειμένου:  Κανονισμός

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του.

 

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

12 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 267
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 873

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 531
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4016
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11839
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2560