Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-
(α)«οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -
(β)«οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT)»,
(γ)«οδηγία του Συμβουλίου 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»,
(δ)«οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»,
(ε)«οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και του συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ», και

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 Οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις - Κ.Δ.Π. που έχουν εκδοθεί με βάση τη βασική αυτή νομοθεσία πλαίσιο για τα απόβλητα είναι πιο κάτω:

1.

ΚΔΠ 220/2013, Περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013, Αρ. 4688, Σελ. 1363, 28/6/2013

2.

ΚΔΠ 342/2013, Περί Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2013, Αρ. 4720, Σελ. 2261, 3/10/2013

3.

ΚΔΠ 188/2013, Περί Αποβλήτων (Γενικοί Όροι Διαχείρισης Αποβλήτων για πρόσωπο που ασχολείται με Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων) Διάταγμα του 2013, Αρ. 4679, Σελ. 1227, 5/6/2013

4.

ΚΔΠ 73/2015, Οι Περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015, Αρ. 4856, Σελ. 436, 13/3/2015

5.

ΚΔΠ 112/2023, Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2023, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5792, Σελ. 1048, 13/4/2023

6.

ΚΔΠ 187/2013, Περί Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2013, Αρ. 4679, Σελ. 1209, 5/6/2013

7.

ΚΔΠ 147/2014, Οι Περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014, Αρ. 4766, Σελ. 509, 14/3/2014

8.

ΚΔΠ 202/2021, Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5522, Σελ. 1699, 11/5/2021

9.

ΚΔΠ 555/2014, Το Περί Αποβλήτων (Τέλη) Διάταγμα του 2014, Αρ. 4838, Σελ. 3095, 12/12/2014

10.

ΚΔΠ 337/2017, Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017, Αρ. 5044, Σελ. 2689, 20/10/2017

11.

ΚΔΠ 40/2020, Ο περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2020, Αρ. 5206, Σελ. 127, 7/2/2020

12.

ΚΔΠ 41/2020, Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020, Αρ. 5206, Σελ. 130, 7/2/2020

13.

ΚΔΠ 56/2016, Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί)Κανονισμοί του 2016, Αρ. 4929, Σελ. 286, 4/3/2016

14.

ΚΔΠ 201/2021, Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5522, Σελ. 1697, 11/5/2021

15.

ΚΔΠ 430/2017, Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017, Αρ. 5055, Σελ. 3361, 15/12/2017

16.

ΚΔΠ 395/2021, Το περί Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5600, Σελ. 2926, 24/9/2021

17.

ΚΔΠ 292/2022, Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης) Κανονισμοί του 2022, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5726, Σελ. 1858, 22/7/2022

18.

ΚΔΠ 381/2022, Το περί Αποβλήτων (Τέλη) Διάταγμα του 2022, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5743, Σελ. 2521, 30/9/2022

19.

ΚΔΠ 323/2012, Το Περί Αποβλήτων (Γενικοί Όροι Διαχείρισης Αποβλήτων για πρόσωπο που ασχολείται με Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων) Διάταγμα του 2012, Αρ. 4590, Σελ. 2197, 7/9/2012

20.

ΚΔΠ 203/2014, Οι Περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2014, Αρ. 4773, Σελ. 643, 15/4/2014

21.

ΚΔΠ 24/2015, Το Περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Διάταγμα του 2015, Αρ. 4847, Σελ. 192, 23/1/2015

22.

ΚΔΠ 66/2016, Ο περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4931, Σελ. 408, 11/3/2016

23.

ΚΔΠ 76/2016, Το περί Αποβλήτων (Υποχρεώσεις Προσώπων που Συλλέγουν - Μεταφέρουν Απόβλητα σε Επαγγελματική Βάση) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4933, Σελ. 601, 18/3/2016

24.

ΚΔΠ 627/2020, Το περί Αποβλήτων (Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτου Ελαίου Πυρόλυσης Ελαστικών της εταιρείας Bioland Energy Ltd) Διάταγμα του 2020, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5420, Σελ. 3417, 23/12/2020

25.

ΚΔΠ 338/2012, Το Περί Αποβλήτων (Καθορισμός Τελών εξέτασης αιτήσεων και Τελών Επιθεωρήσεων) Διάταγμα του 2012, Αρ. 4592, Σελ. 2257, 21/9/2012

26.

ΚΔΠ 34/2016, Το περί Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για καταχώρηση σε αρχείο προσώπων που ασχολούνται με εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4926, Σελ. 224, 12/2/2016

27.

ΚΔΠ 68/2018, Το περί Αποβλήτων (Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης - Ρούχα, Κλωστοϋφαντουργία) Διάταγμα του 2018, Αρ. 5074, Σελ. 420, 9/3/2018

28.

ΚΔΠ 66/2021, Το περί Αποβλήτων (Τέλος Ανακύκλωσης Χαρτιού Μη Συσκευασίας), Διάταγμα του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5461, Σελ. 463, 12/2/2021

29.

ΚΔΠ 396/2021, Το περί Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για καταχώρηση σε αρχείο διαχειριστών αποβλήτων προσώπων που εξασφαλίζουν την επεξεργασία των αποβλήτων τους στο χώρο παραγωγής τους) Διάταγμα του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5600, Σελ. 2936, 24/9/2021

30.

ΚΔΠ 80/2023, Oι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2023, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5787, Σελ. 935, 24/3/2023

31.

ΚΔΠ 32/2016, Το περί Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για καταχώρηση σε αρχείο προσώπων που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4926, Σελ. 214, 12/2/2016

32.

ΚΔΠ 77/2016, Το περί Αποβλήτων (Υποχρεώσεις Προσώπων που Εξασφαλίζουν τα ίδια την Επεξεργασία των Αποβλήτων τους, περιλαμβανομένης και της Ανάκτησης ή Διάθεσης στο Χώρο Παραγωγής των Αποβλήτων τους) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4933, Σελ. 612, 18/3/2016

33.

ΚΔΠ 78/2016, Το περί Αποβλήτων (Υποχρεώσεις των Εμπόρων ή των Μεσιτών) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4933, Σελ. 621, 18/3/2016

34.

ΚΔΠ 79/2016, Το περί Αποβλήτων (Τέλη για καταχώρηση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4933, Σελ. 627, 18/3/2016

35.

ΚΔΠ 312/2020, Το περί Αποβλήτων (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020, Αρ. 5316, Σελ. 1668, 17/7/2020

36.

ΚΔΠ 348/2021, Το περί Αποβλήτων (Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτου Ελαίου Πυρόλυσης Ελαστικών της εταιρείας Bioland Energy Ltd) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5580, Σελ. 2612, 6/8/2021

37.

ΚΔΠ 53/2024, Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Προϊόντα Καπνού με Φίλτρο και Φίλτρα που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο για Χρήση σε Συνδυασμό με Προϊόντα Καπνού) Κανονισμοί του 2024, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5858, Σελ. 386, 5/2/2024

38.

ΚΔΠ 31/2016, Το περί Αποβλήτων (Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4926, Σελ. 212, 12/2/2016

39.

ΚΔΠ 33/2016, Το περί Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για καταχώρηση σε αρχείο προσώπων που εξασφαλίζουν την επεξεργασία των αποβλήτων τους στο χώρο παραγωγής τους) Διάταγμα του 2016, Αρ. 4926, Σελ. 219, 12/2/2016

40.

ΚΔΠ 545/2020, Tο περί Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5402, Σελ. 3070, 27/11/2020

41.

ΚΔΠ 200/2021, Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5522, Σελ. 1695, 11/5/2021

42.

ΚΔΠ 79/2012, Οι Περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, Αρ. 4553, Σελ. 575, 9/3/2012

43.

ΚΔΠ 403/2022, Το περί Αποβλήτων (Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων) Διάταγμα του 2022, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5748, Σελ. 2613, 27/10/2022

44.

ΚΔΠ 301/2019, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος III των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014, (Αρ. 2) Διάταγμα του 2019, Αρ. 5183, Σελ. 1911, 20/9/2019

45.

ΚΔΠ 368/2020, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος IV των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, (Αρ. 2) Διάταγμα του 2020, Αρ. 5339, Σελ. 1985, 14/8/2020

46.

ΚΔΠ 1/2017, Το περί Αντικατάστασης του Παραρτήματος ΙΙ των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπολισμό) Κανονισμών του 2014, Διάταγμα του 2016, Αρ. 4987, Σελ. 1, 5/1/2017

47.

ΚΔΠ 193/2017, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος IV των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και ΗλεκτρονικόΕξοπλισμό) Κανονισμών του 2014, (Αρ. 2) Διάταγμα του 2017, Αρ. 5021, Σελ. 1510, 16/6/2017

48.

ΚΔΠ 450/2021, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος IV των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5624, Σελ. 3439, 5/11/2021

49.

ΚΔΠ 451/2021, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος III των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5624, Σελ. 3440, 5/11/2021

50.

ΚΔΠ 241/2023, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος III των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα του 2023, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5813, Σελ. 2051, 28/7/2023

51.

ΚΔΠ 294/2018, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014, Διάταγμα του 2018, Αρ. 5115, Σελ. 1687, 12/10/2018

52.

ΚΔΠ 142/2020, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα του 2020, Αρ. 5237, Σελ. 546, 2/4/2020

53.

ΚΔΠ 136/2021, το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος III των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5492, Σελ. 988, 26/3/2021

54.

ΚΔΠ 137/2021, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος IV των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5492, Σελ. 990, 26/3/2021

55.

ΚΔΠ 45/2023, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος IV των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα του 2023, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5776, Σελ. 626, 10/2/2023

56.

ΚΔΠ 398/2022, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος III των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα του 2022, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5745, Σελ. 2588, 7/10/2022

57.

ΚΔΠ 412/2023, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος IV των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα (Αρ. 3) του 2023, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5843, Σελ. 2962, 22/12/2023

58.

ΚΔΠ 217/2022, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος IV των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014 και 2020, Διάταγμα του 2022, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5708, Σελ. 1451, 10/6/2022

59.

ΚΔΠ 215/2023, Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(1)(δ) δυνάμει των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023), EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5809, Σελ. 1560, 7/7/2023

60.

ΚΔΠ 252/2023, Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(1)(β) δυνάμει του περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023), EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5814, Σελ. 2067, 4/8/2023

61.

ΚΔΠ 214/2023, Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(1)(β) δυνάμει των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023), EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5809, Σελ. 1557, 7/7/2023

62.

ΚΔΠ 253/2023, Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(1)(α) δυνάμει του περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023), EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5814, Σελ. 2080, 4/8/2023

63.

ΚΔΠ 54/2019, Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ των περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμών του 2014, Διάταγμα του 2019, Αρ. 5140, Σελ. 333, 22/2/2019

64.

ΚΔΠ 298/2012, Γνωστοποίηση για καθορισμό ποσών εγγυητικών, με βάση τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 26 του περί Αποβλήτων Νόμου, Αρ. 4584, Σελ. 2126, 3/8/2012

65.

ΚΔΠ 397/2021, Το περί Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για καταχώρηση σε αρχείο διαχειριστών αποβλήτων προσώπων που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση) Διάταγμα του 2021, EE Παρ. ΙΙΙ(1), Αρ. 5600, Σελ. 2941, 24/9/2021

66.

ΚΔΠ 398/2021, περί Αποβλήτων(Έντυπο Αίτησης για καταχώρηση σε αρχείο διαχειριστών αποβλήτων προσώπων που ασχολούνται με εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων) Διάταγμα του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5600, Σελ. 2946, 24/9/2021

67.

ΚΔΠ 462/2021, περί Αποβλήτων (Εγκατάσταση Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε Οχήματα που Συλλέγουν - Μεταφέρουν Απόβλητα σε Επαγγελματική Βάση) Διάταγμα του 2021, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5626, Σελ. 3578, 11/11/2021

68.

ΚΔΠ 212/2011, Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Έντυπο Αίτησης για εξασφάλιση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα του 2011, Αρ. 4498, Σελ. 1397, 3/6/2011

69.

ΚΔΠ 158/2003, Το Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα 2003, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 3686, Σελ. 622, 28/2/2003

70.

ΚΔΠ 157/2003, Το Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα 2003, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 3686, Σελ. 581, 28/2/2003

71.

ΚΔΠ 160/2003, Το Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Αίτηση για άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα 2003, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 3686, Σελ. 664, 28/2/2003

72.

ΚΔΠ 161/2003, Το Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Αίτηση για άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα 2003, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 3686, Σελ. 678, 28/2/2003

73.

ΚΔΠ 688/2003, Το Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Αίτηση για άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων) Διάταγμα 2003, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 3747, Σελ. 3859, 29/8/2003

74.

ΚΔΠ 282/2007, Το Περί Καθορισμού Κριτηρίων και Διαδικασιών Αποδοχής των Αποβλήτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Διάταγμα του 2007, Αρ. 4205, Σελ. 1690, 29/6/2007

75.

ΚΔΠ 159/2011, Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2011, Αρ. 4491, Σελ. 954, 29/4/2011


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 211

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 471
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3967
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11728
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2528
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4087