Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας επί του θέματος, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη, να υπογράψουν ή να επικυρώσουν τη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, ή να προσχωρήσουν στη σύμβαση αυτή, προς το συμφέρον της Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2. Το κείμενο της σύμβασης καυσίμων δεξαμενής πλοίων επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

3. Στην παρούσα απόφαση, ως "κράτος μέλος" νοούνται όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Δανία.

Άρθρο 2

Κατά την υπογραφή, την επικύρωση ή την προσχώρησή τους στη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, τα κράτη μέλη προβαίνουν στην ακόλουθη δήλωση: "Όταν εκδίδονται από δικαστήριο τ [(3) ...] οι αποφάσεις που αφορούν ζητήματα τα οποία καλύπτει η σύμβαση αναγνωρίζονται και εκτελούνται στ [(4) ...] σύμφωνα με τους συναφείς εσωτερικούς κοινοτικούς κανόνες.(5)"

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθεια για την υπογραφή της σύμβασης καυσίμων δεξαμενής πλοίων, πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2002.

2. Τα κράτη μέλη ενεργούν τα δέοντα για την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης, στη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, στον γενικό γραμματέα του διεθνούς οργανισμού ναυτιλίας, εντός εύλογου χρόνου, και, ει δυνατόν, πριν από τις 30 Ιουνίου 2006.

3. Ως τις 30 Ιουνίου 2004, τα κράτη μέλη θα έχουν γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, την πιθανή ημερομηνία περάτωσης των σχετικών τους διαδικασιών επικύρωσης ή προσχώρησης.

4. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες επί της προόδου των διαδικασιών επικύρωσης ή προσχώρησή τους.

Άρθρο 4

Κατά την υπογραφή, την επικύρωση ή την προσχώρησή τους στη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, τα κράτη μέλη ενημερώνουν εγγράφως τον γενικό γραμματέα του διεθνούς οργανισμού ναυτιλίας ότι η υπογραφή, η επικύρωση ή η προσχώρηση γίνεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν, το συντομότερο δυνατόν, προσπάθεια ώστε η σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, να τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει στην Κοινότητα να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. S. Møller

(1) ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 371.

(2) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.

(3) Όλα τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση, εκτός από το κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στη δήλωση, και τη Δανία.

(4) Κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στη δήλωση.

(5) Επί του παρόντος, αυτοί οι κανόνες ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 157

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 410
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3909
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11564
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2484
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4064