Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου»,

Αδικήματα και ποινές
4.-(1) Πρόσωπο, το οποίο εσκεμμένα ή λόγω βαριάς αμέλειας προβαίνει παρανόμως σε -

(α)απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιονίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, στο έδαφος ή στο νερό, η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε πρόσωπο ή έμβρυο ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα φυτά·

(β)συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, περιλαμβανομένων -

(i) της επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των εγκαταστάσεων διάθεσης, και

(ii) των δράσεων που εκτελούνται από πρόσωπα κατά τη διαχείριση αποβλήτων,

που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε πρόσωπο ή έμβρυο ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα φυτά·

(γ)αποστολή αποβλήτων, όταν η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 35 του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΚ/1013/2006, ανεξάρτητα από το εάν εκτελείται ως ενιαία μεταφορά ή ως πολλαπλές μεταφορές που φαίνονται αλληλένδετες·

(δ)λειτουργία μονάδας, η οποία -

(i) εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες και/ ή μείγματα, και

(ii) προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, εκτός της μονάδας, το θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε πρόσωπο ή έμβρυο ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα φυτά·

(ε)παραγωγή, επεξεργασία, χειρισμό, χρήση, κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή διάθεση ραδιενεργών υλικών ή άλλων επικινδύνων ραδιενεργών ουσιών που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν το θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε πρόσωπο ή έμβρυο ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους και/ ή των νερών και/ ή στα ζώα και/ ή στα φυτά·

(στ)θανάτωση, αφανισμό, κατοχή ή σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η συμπεριφορά αυτή αφορά αμελητέα ποσότητα των εν λόγω ειδών και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς διατήρησής τους·

(ζ)εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή μερών ή παραγώγων αυτών εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η συμπεριφορά αυτή αφορά αμελητέα ποσότητα των εν λόγω ειδών και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς διατήρησής τους·

(η)οποιαδήποτε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση οικοτόπου εντός προστατευόμενης περιοχής·

(θ)παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης -

(αα)για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (η), τα οποία είναι αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100,000) ή και στις δύο αυτές ποινές·

(ββ)για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (η), τα οποία συντελούνται εσκεμμένα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα εφτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200,000) ή και στις δύο αυτές ποινές·

(γγ)για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (η), ανεξαρτήτως του αν συντελούνται με βαριά αμέλεια ή εσκεμμένα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα φυτά, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500,000) ή και στις δύο αυτές ποινές·

(δδ)για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (ζ) και (θ), τα οποία είναι αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€70,000) ή και τις δύο αυτές ποινές·

(εε)για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (ζ) και (θ), τα οποία συντελούνται εσκεμμένα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100,000) ή και τις δύο αυτές ποινές·

(στστ)για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (ζ) και (θ), ανεξαρτήτως του αν συντελούνται με βαριά αμέλεια ή εσκεμμένα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους, και/ ή των νερών και/ ή στα ζώα και/ ή στα φυτά, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500,000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Κατά την εκδίκαση οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), το δικαστήριο δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν ή μετά την έκδοση της τελικής απόφασής του να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να διατάσσει τον κατηγορούμενο να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα για την αποκατάσταση ή το μετριασμό της βλάβης και να επωμιστεί τη χρηματική δαπάνη αυτών.

(3) Οι πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν αδικήματα δυνάμει του εδαφίου (1), συνιστούν ταυτόχρονα και γενεσιουργά αδικήματα για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

(4) Για τους σκοπούς των παραγράφων (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) ως «αμελητέα ποσότητα» και «αμελητέος αντίκτυπος» λογίζεται η ποσότητα και ο αντίκτυπος σε περίπτωση όπου-

(α)ο αριθμός του προστατευόμενου είδους πανίδας ή χλωρίδας που έχει πληγεί από τη συμπεριφορά που αναφέρεται στις πιο πάνω παραγράφους είναι πολύ μικρός ή ασήμαντος σε σχέση με το συνολικό αριθμό του προστατευόμενου είδους που υπήρχε πριν από την εκδήλωση της εν λόγω συμπεριφοράς· και

(β)το μέγεθος του αντικτύπου που προκλήθηκε είναι τόσο μικρό ώστε να μην μεταβάλει την κατάσταση διατήρησης του είδους μετά από την εκδήλωση της πιο πάνω συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα αυτής.

(5) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), «διαχείριση αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου.

(6) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), «επικίνδυνες δραστηριότητες» σημαίνει τις δραστηριότητες, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις -

(α)των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών,

(β)των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών, και

(γ)του Κανονισμού 52Α των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) Κανονισμών.

(7) Για τους σκοπούς της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), «προστατευόμενα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας» σημαίνει τα είδη που αναφέρονται -

(α)στο Παράρτημα ΙΙΙ του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου·

(β)στο εδάφιο (3) του άρθρου 7 και στο Παράρτημα Ι του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

(8) Για τους σκοπούς της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1), «προστατευόμενα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας» σημαίνει τα είδη που απαριθμούνται στα παραρτήματα Α ή Β του Κανονισμού ΕΚ/338/97.

(9) Για τους σκοπούς της παραγράφου (θ) του εδαφίου (1), «ουσίες» έχει την έννοια που αποδίδει στους όρους «ελεγχόμενες ουσίες» και «νέες ουσίες» το άρθρο 3 του Κανονισμού ΕΚ/1005/2009.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation