Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:
«Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες»

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«αιτητής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον.
«δημόσια αρχή» περιλαμβάνει:
(α) κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, των κοινοτήτων, των οργανισμών δημόσιας ωφέλειας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου, καθώς και των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,
(β) οποιοδήποτε πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον,
(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στις παραγράφους (α) και (β).
«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και τις ενώσεις, τις οργανώσεις τους συνδέσμους και τα σωματεία τους.
«πληροφορία σχετική με το περιβάλλον» περιλαμβάνει κάθε στοιχείο σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή, σχετική με:
(α) Την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το τοπίο και οι φυσικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υγροβιότοπων, των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών και της βιοποικιλότητας και των στοιχείων της, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, και την αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων αυτών,
(β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες ή τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εκπομπές, οι απορρίψεις και άλλες εκπομπές στο περιβάλλον, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παράγραφο (α),
(γ) μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας και των διοικητικών μέτρων, όπως οι πολιτικές, τα σχέδια, τα προγράμματα, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες και οι δραστηριότητες που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία και τους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), καθώς και μέτρα ή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των ως άνω στοιχείων,
(δ) εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
(ε) αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και άλλες οικονομικές αναλύσεις και παραδοχές χρησιμοποιούμενες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ), και
(στ) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της ενδεχόμενης ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας, των συνθηκών ανθρώπινης διαβίωσης, των τοποθεσιών και των οικοδομημάτων πολιτισμικού ενδιαφέροντος στο μέτρο που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή, μέσω των στοιχείων αυτών, από τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ).
«πληροφορίες που κατέχει δημόσια αρχή» σημαίνει πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον που βρίσκονται στην κατοχή της εν λόγω αρχής, οι οποίες προέρχονται ή λαμβάνονται από αυτήν.
«πληροφορίες που κατέχονται για λογαριασμό δημόσιας αρχής» σημαίνει πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για λογαριασμό δημόσιας αρχής.
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον

3. (1) Οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν που πληροφορίες κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε σχετικές με σχετικές με το οποιοδήποτε αιτητή και χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεσθεί περιβάλλον. ή να αποδείξει συμφέρον.
(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες τις οποίες θέτει ο αιτητής, οι πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον παρέχονται σε αυτόν:
(α) Το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από τη δημόσια αρχή, ή
(β) εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από τη δημόσια αρχή εάν, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των αιτούμενων πληροφοριών, δε μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία του ενός μηνός που αναφέρεται στην παράγραφο (α):
Νοείται ότι, σε αυτή την περίπτωση, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός, για οποιαδήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους λόγους που την υπαγορεύουν.

Διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αίτηση

4. Όταν η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 3, διατυπώνεται πρόσθετες κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο, η δημόσια αρχή ζητά από τον πληροφορίες αιτητή, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της σχετικά με προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3(2)(α), να διευκρινίσει το αίτημα, και του παρέχει τη συνδρομή της προς τούτο, με διάφορους τρόπους, όπως παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με τη χρησιμοποίηση των μητρώων και καταλόγων που αναφέρονται στο άρθρο 6(2)(γ):
Νοείται ότι, η δημόσια αρχή δύναται, κατά περίπτωση και εφόσον το θεωρεί επιβεβλημένο, να απορρίψει την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 8.
Αίτηση για πληροφορίες συγκεκριμένης μορφής ή τύπου
5(1). Όταν ο αιτητής ζητά από δημόσια αρχή πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον συγκεκριμένης μορφής ή τύπου, συγκεκριμένης συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων, η δημόσια αρχή ικανοποιεί το αίτημά του, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες:
(α) Οι πληροφορίες είναι ήδη προσιτές στο κοινό υπό άλλη μορφή ή τύπο, ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο 12, που καθιστά εύκολη την πρόσβαση των αιτούντων, ή
(β) κρίνεται εύλογο για τη δημόσια αρχή να παράσχει τις πληροφορίες αυτές υπό άλλη μορφή ή τύπο.
(2) Όταν η αρμόδια αρχή, κατ’εφαρμογή του εδαφίου (1)(β), παρέχει τις πληροφορίες με διαφορετική μορφή ή τύπο απ’αυτόν που ζητήθηκε, οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τις παρέχει υπό τη συγκεκριμένη μορφή ή τύπο:
Νοείται ότι, η δημόσια αρχή καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από την ίδια ή για λογαριασμό της να παρέχονται υπό μορφή ή τύπο που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή και πρόσβαση με τεχνολογίες επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
(3) Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει η αίτηση παροχής πληροφοριών, στη μορφή ή τον τύπο που ζητήθηκε, γνωστοποιούνται στον αιτητή εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3.

Διευκολύνσεις που παρέχει η δημόσια αρχή
6 (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η δημόσια αρχή που οφείλει να διασφαλίζει ότι:
(α) Οι λειτουργοί της υποστηρίζουν το κοινό στην αναζήτηση πρόσβασης σε πληροφορίες.
(β) οι κατάλογοι της δημόσιας αρχής είναι προσιτοί στο κοινό, και προς το σκοπό αυτό οφείλει να καθορίζει πρακτικές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες τις σχετικές με το περιβάλλον θα μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά.
(2) Οι πρακτικές ρύθμισης που αναφέρονται στο εδάφιο (1)(β) μπορεί να περιλαμβάνουν:
(α) Τον καθορισμό των υπευθύνων ενημέρωσης.
(β) την καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέταση των απαιτούμενων πληροφοριών και
(γ) την τήρηση μητρώων ή καταλόγων πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον που κατέχουν οι αρχές αυτές ή τα κέντρα ενημέρωσης, με σαφείς αναφορές για το πού μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές.
Ενημέρωση κοινού
7. Ο Υπουργός οφείλει να ενημερώνει δεόντως το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του, βάσει του παρόντος Νόμου και να παρέχει, στον κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές προς το σκοπό αυτό.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation