Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού κανονισμού με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ»˙

Ερμηνεία
2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αρμόδιος φορέας» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«ενδιαφερόμενα μέρη» σημαίνει τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης, τις εκτελεστικές αρχές, τους εκπροσώπους οργανισμών, τις τοπικές κοινότητες και το κοινό που επηρεάζεται ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη λειτουργία οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πελατών αυτών˙«εκτελεστικές αρχές» σημαίνει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης και της τήρησης των όρων αδειοδότησης και για τη διαπίστωση, την πρόληψη και τη διερεύνηση παραβάσεων των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον και, όπου απαιτείται, για τη λήψη μέτρων εφαρμογής˙

«εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον» σημαίνει τις νομικές απαιτήσεις που οφείλει να εντοπίσει ο οργανισμός κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής ανασκόπησης σύμφωνα με τα σημεία (α) και (β), της παραγράφου (1) του Άρθρου 4 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ˙

«EMAS» σημαίνει το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου που προβλέπεται στον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ˙

«Κανονισμός 1221/2009/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ·

«μητρώο» σημαίνει το μητρώο καταχωρημένων οργανισμών που τηρείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) του Άρθρου 12 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«φορέας διαπίστευσης» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος ιδρύθηκε με βάση τον περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης, και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο ή οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή επιτροπή στους οποίους εκχωρείται τέτοια αρμοδιότητα από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας·

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς, από το Άρθρο 2 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation