Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
1. Η κατηγορία προϊόντων «είδη υπόδησης» περιλαμβάνει όλα τα είδη που προορίζονται για προστασία ή κάλυψη των ποδιών και διαθέτουν εξωτερική σόλα που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 3, στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται τα είδη υπόδησης που καλύπτονται από το παράρτημα II της οδηγίας 94/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και τα προστατευτικά υποδήματα που καλύπτονται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4).
2. Τα είδη υπόδησης μπορεί να αποτελούνται από διάφορα φυσικά και/ή συνθετικά υλικά, σύμφωνα με την οδηγία 94/11/ΕΚ.
3. Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:
α) είδη υπόδησης που περιέχουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη·
β) είδη υπόδησης μιας χρήσης·
γ) κάλτσες με εφαρμοσμένη σόλα·
δ) είδη υπόδησης που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «Άνω μέρος υποδήματος»: το άνω δομικό στοιχείο, το οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα υλικά και είναι προσαρμοσμένο στην εξωτερική σόλα του υποδήματος. Το άνω μέρος του υποδήματος περιλαμβάνει φόδρα και πατάκια.
2) «Φόδρα και πατάκια»: η εσωτερική επένδυση του άνω μέρους και της εσωτερικής σόλας, στοιχεία που αποτελούν το εσωτερικό μέρος του υποδήματος.
3) «Εξωτερική σόλα υποδήματος»: το κάτω μέρος του υποδήματος που είναι προσαρμοσμένο στο άνω μέρος του υποδήματος.
4) «Συναρμολόγηση υποδημάτων»: μια σειρά λειτουργιών που αποσκοπούν στη συνένωση του άνω μέρους με τη σόλα του υποδήματος προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό προϊόν. Συμπεριλαμβάνεται η συσκευασία του τελικού προϊόντος.
5) «Μονάδα συναρμολόγησης υποδημάτων»: η μονάδα όπου πραγματοποιούνται τα τελικά στάδια της παραγωγής [από την κοπή ή τη μορφοποίηση του υλικού (για χύτευση με έγχυση) έως τη συσκευασία του προϊόντος] τα οποία αφορούν το προϊόν με σήμα και παραμένουν υπό τον διαχειριστικό έλεγχο του αιτούντος.
6) «Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)»: οργανικές ενώσεις που έχουν τάση ατμών 0,01 kPa ή μεγαλύτερη, σε θερμοκρασία 293,15 Κ, ή ανάλογη πτητικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης, όπως καθορίζεται στο πρότυπο EN 14602.
7) «Εγγενώς βιοαποδομήσιμη ουσία»: ουσία με ποσοστό αποδόμησης του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα 70 % εντός 28ημερών ή με ποσοστό θεωρητικής μέγιστης εξάντλησης οξυγόνου ή παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 60 % εντός 28ημερών με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών: ISO 14593, 302 A του ΟΟΣΑ, ISO 9887, 302 B του ΟΟΣΑ, ISO 9888, 302 C του ΟΟΣΑ.
8) «Άμεσα βιοαποδομήσιμη ουσία»: ουσία με ποσοστό αποδόμησης του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα 70 % εντός 28 ημερών ή με ποσοστό θεωρητικής μέγιστης εξάντλησης οξυγόνου ή παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 60 % εντός 28 ημερών με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών: 301 A του ΟΟΣΑ, ISO 7827, 301 B του ΟΟΣΑ, ISO 9439, 301 C του ΟΟΣΑ, 301 D του ΟΟΣΑ, ISO 10708, 301 E του ΟΟΣΑ, 301 F του ΟΟΣΑ, ISO 9408.
Άρθρο 3
Προκειμένου να λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ένα προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «είδη υπόδησης» που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να πληροί τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και τις συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation