Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Σκοπός
Θεσπίζεται κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, εφεξής καλούμενο «ΕΜAS», για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών που βρίσκονται εντός ή εκτός της Κοινότητας.
Σκοπός του ΕΜAS, ως σημαντικού μέσου του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, είναι να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους οργανισμούς, με τη συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων αυτών, με την ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, με ανοικτό διάλογο με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στους οργανισμούς και την κατάλληλη εκπαίδευση.

Άρθρο 3 Καθορισμός του αρμόδιου φορέα
1. Οργανισμοί σε κράτος μέλος υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους.
2. Οργανισμός με χώρους δραστηριοτήτων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τρίτες χώρες, δύναται να υποβάλει αίτηση για ενιαία εταιρική καταχώριση του συνόλου ή μέρους αυτών των χώρων δραστηριοτήτων.
Αίτηση για ενιαία εταιρική καταχώριση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία ή το διοικητικό κέντρο του οργανισμού το οποίο έχει ορισθεί για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου.


3. Αιτήσεις για καταχώριση από οργανισμούς εκτός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής καταχώρισης που αποτελείται μόνον από χώρους δραστηριοτήτων ευρισκόμενους εκτός της Κοινότητας, υποβάλλονται σε οιοδήποτε αρμόδιο φορέα σε εκείνα τα κράτη μέλη που προβλέπουν την καταχώριση εξωκοινοτικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.
Αυτοί οι οργανισμοί μεριμνούν ώστε ο περιβαλλοντικός επαληθευτής που θα διενεργήσει την επαλήθευση και θα επικυρώσει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού, να είναι διαπιστευμένος ή να έχει λάβει άδεια στο κράτος μέλος όπου ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση για καταχώριση.

Άρθρο 4 Προετοιμασία για καταχώριση
1. Κάθε οργανισμός που επιθυμεί να καταχωρισθεί για πρώτη φορά:
α) διενεργεί περιβαλλοντική ανασκόπηση όλων των περιβαλλοντικών πτυχών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι και στο σημείο Α.3.1 του παραρτήματος II·
β) με βάση τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής ανασκόπησης αναπτύσσει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον υπάρχουν, τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον συγκεκριμένο κλάδο, που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
γ) διενεργεί εσωτερικό έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο Α.5.5. του παραρτήματος II και του παραρτήματος III·
δ) συντάσσει περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα IV. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο τομέα είναι διαθέσιμα τομεακά έγγραφα αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 46, η εκτίμηση των επιδόσεων του οργανισμού λαμβάνει υπόψη τα εν λόγω έγγραφα.
2. Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συνδρομή του άρθρου 32 που διατίθεται στο κράτος μέλος όπου υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης.
3. Οι οργανισμοί με πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναγνωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 4, δεν υποχρεούνται να υλοποιήσουν τα μέρη εκείνα που έχουν αναγνωρισθεί ως αντίστοιχα του παρόντος κανονισμού.
4. Οι οργανισμοί προσκομίζουν ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον.
Οι οργανισμοί μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την ή τις αρμόδιες εκτελεστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 32 ή τον περιβαλλοντικό επαληθευτή.
Οι οργανισμοί εκτός Κοινότητας παραπέμπουν επίσης στις νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που ισχύουν για ομοειδείς οργανισμούς στα κράτη μέλη όπου προτίθενται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.
Σε περίπτωση που για συγκεκριμένο τομέα είναι διαθέσιμα τομεακά έγγραφα αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 46, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού λαμβάνει υπόψη τα εν λόγω έγγραφα.
5. Η αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η διαδικασία ελέγχου και η εφαρμογή της και η περιβαλλοντική δήλωση επαληθεύονται από διαπιστευμένο ή κάτοχο άδειας επαληθευτή περιβάλλοντος, ο οποίος επικυρώνει την περιβαλλοντική δήλωση.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation