Περιβαλλοντικά Νέα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Environment | All Environment News

Environment | All Environment News

Πρόσφατα - Αειφόρος ανάπτυξη

Απόφαση 2016/1332 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για έπιπλα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4778]

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 1. Η κατηγορία προϊόντων «έπιπλα» περιλαμβάνει τις ελεύθερες ή εντοιχισμένες μονάδες των οποίων η πρωταρχική λειτουργία είναι η αποθήκευση, τοποθέτηση ή ανάρτηση αντικειμένων και/ή η παροχή επιφανειών όπου οι χρήστες μπορούν να αναπαύονται, να κάθονται, να μελετούν ή να εργάζονται, για χρήση σε εσωτερικούς ή σε εξωτερικούς χώρους. Το πεδίο εφαρμογής εκτείνεται σε οικιακά έπιπλα και έπιπλα καθορισμένων προδιαγραφών για επαγγελματικές εφαρμογές για χρήση σε οικιακό ή μη οικιακό περιβάλλον. Τα πλαίσια, τα πόδια, οι βάσεις και τα κεφαλάρια των κρεβατιών περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής.
2. Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:

Απόφαση 2016/1349 της Επιτροπής, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε είδη υπόδησης

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
1. Η κατηγορία προϊόντων «είδη υπόδησης» περιλαμβάνει όλα τα είδη που προορίζονται για προστασία ή κάλυψη των ποδιών και διαθέτουν εξωτερική σόλα που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 3, στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται τα είδη υπόδησης που καλύπτονται από το παράρτημα II της οδηγίας 94/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και τα προστατευτικά υποδήματα που καλύπτονται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4).
2. Τα είδη υπόδησης μπορεί να αποτελούνται από διάφορα φυσικά και/ή συνθετικά υλικά, σύμφωνα με την οδηγία 94/11/ΕΚ.
3. Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:
α) είδη υπόδησης που περιέχουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη·
β) είδη υπόδησης μιας χρήσης·
γ) κάλτσες με εφαρμοσμένη σόλα·
δ) είδη υπόδησης που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

Εκτελεστική απόφαση 2016/1361 της Επιτροπής,σχετικά με την αναγνώριση του συστήματος «International Sustainability & Carbon Certification» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Το σύστημα «International Sustainability & Carbon Certification» (εφεξής «το σύστημα»), το οποίο υποβλήθηκε στην Επιτροπή προς αναγνώριση στις 23 Ιουνίου 2016, αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο σύστημα συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7β παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 98/70/ΕΚ και στο άρθρο 17 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Το σύστημα περιέχει επίσης ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και του άρθρου 7β παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτελεστική Απόφαση 2016/1362 της Επιτροπής, σχετικά με την αναγνώριση του συστήματος «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Το σύστημα «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» (εφεξής «το σύστημα»), το οποίο υποβλήθηκε στην Επιτροπή προς αναγνώριση στις 27 Ιουνίου 2016, αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο σύστημα συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7β παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 98/70/ΕΚ και στο άρθρο 17 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Το σύστημα περιέχει επίσης ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και του άρθρου 7β παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΥΣ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Αριθμός 33(111) του 2003
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης του Άρχους Συνοπτικός Αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη τιτλοςΛήψη
Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, έννοια «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά θέματα η οποία έγινε στο Άρχους της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998.

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

29 Ιανουαρίου 2023

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Cookies