Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, το κείμενο του σημείου 5.2.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.2,3 // «5.2.2.1 // Οριακές τιμές

// // Το ηχητικό επίπεδο που μετράται σύμφωνα με τα σημεία 5.2.2.2 έως 5.2.2.5 του παρόντος παραρτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

1.2.3 // // // // // Κατηγορίες οχημάτων

// Οριακές

τιμές

σε dB (Α) // // // // 5.2.2.1.1. // Οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων, τα οποία περιλαμβάνουν μέχρι εννέα θέσεις καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του οδηγού // 77 // 5.2.2.1.2. // Οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων, και έχουν περισσότερες από εννέα θέσεις καθημένων, σημπεριλαμβανομένης και αυτής του οδηγού και των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους: // // 5.2.2.1.2.1. // - με κινητήρα ισχύος μικρότερης από 150 kW // 80 // 5.2.2.1.2.2. // - με κινητήρα ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από 150 kW // 83 // 5.2.2.1.3. // Οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και έχουν περισσότερες από εννέα θέσεις καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του οδηγού· οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, και των οποίων: // // 5.2.2.1.3.1. // - το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους // 78 // 5.2.2.1.3.2. // - το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι μεταξύ 2 και 3,5 τόνων // 79 // 5.2.2.1.4. // Οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τους 3,5 τόνους: // // 5.2.2.1.4.1. // - με κινητήρα ισχύος μικρότερης από 75 kW // 81 // 5.2.2.1.4.2. // - με κινητήρα ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από 75 kW αλλά μικρότερης από 150 kW // 83 // 5.2.2.1.4.3. // - με κινητήρα ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από 150 kW // 84 // // // 1.2,3 // // Ωστόσο,

// // - για τα οχήματα των κατηγοριών των σημείων 5.2.2.1.1 κα 5.2.2.1.3, οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά 1 dB (Α) εφόσον τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με κινητήρα diesel με απευθείας έγχυση,

// // - για τα οχήματα που έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από 2 τόνους και τα οποία έχουν σχεδιαστεί για μη οδική χρήση, οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά 1 dB (Α) εφόσον είναι εξοπλισμένα με κινητήρα ισχύος μικρότερης από 150 kW και κατά 2 dB (Α) εφόσον είναι εξοπλισμένα με κινητήρα ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης από 150 kW.»

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation