Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά τα πρότυπα εκπομπής θορύβου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τη σήμανση, τον τεχνικό φάκελο και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η οδηγία θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προστατεύοντας παράλληλα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους που απαριθμείται στα άρθρα 12 και 13 και ορίζεται στο παράρτημα Ι. Η παρούσα οδηγία καλύπτει μόνο τον εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία υπό μορφή ενιαίων μονάδων καταλλήλων για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Εξαιρούνται παρελκόμενα χωρίς κινητήρα που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία μεμονωμένα, εκτός των χειροκατευθυνόμενων συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών και των υδραυλικών σφυρών.

2. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

- όλος ο εξοπλισμός που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων στο οδικό δίκτυο, ή σιδηροδρομικώς ή αεροπορικώς ή μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών,

- ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικώς για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση ή για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation