Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών ( 66/401/ΕΟΚ )
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,
Εχοντας υπόψη :
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως τα άρθρα 43 και 100 ,
την πρόταση της Επιτροπής ,
τη γνώση της Συνελεύσεως ( 1 ) ,
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ,
Εκτιμώντας :
ότι η παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών κατέχει σημαντική θέση στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος
ότι ικανοποιητικά αποτελέσματα στην καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη χρησιμοποίηση καταλλήλων σπόρων προς σπορά
ότι για το σκοπό αυτόν ορισμένα Κράτη Μέλη , από αρκετό καιρό , έχουν περιορίσει την εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών σε σπόρους υψηλής ποιότητος
ότι έχουν επωφεληθεί από το αποτέλεσμα των εργασιών συστηματικής επιλογής φυτών που διενεργούνται από πολλές δεκαετίες και έχουν καταλήξει στη δημιουργία ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών ικανοποιητικώς σταθερών και ομοιομόρφων , των οποίων τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν την προσδοκία ουσιαστικών πλεονεκτημάτων για τις προβλεπόμενες χρήσεις
ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών στην Κοινότητα από την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη ενιαίων κανόνων και κατά το δυνατό αυστηροτέρων όσον αφορά την εκλογή ποικιλιών αποδεκτών στην εμπορία
ότι , εν τούτοις , δικαιολογείται περιορισμός της εμπορίας ορισμένων ποικιλιών μόνο στο μέτρο που υπάρχει συγχρόνως η εγγύηση για τον καταναλωτή ότι θα αποκτήσει πράγματι τους σπόρους αυτών των ιδίων ποικιλιών
ότι για το λόγο αυτόν , ορισμένα Κράτη Μέλη εφαρμόζουν συστήματα πιστοποιήσεως που έχουν σαν αντικείμενο τη διασφάλιση , με επίσημο έλεγχο , της ταυτότητος και καθαρότητος των ποικιλιών
ότι τέτοιο σύστημα υφίσταται ήδη επί διεθνούς επιπέδου
ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως καθιέρωσε σύστημα πιστοποιήσεως της ποικιλίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο
ότι πρέπει να καθιερωθεί για την Κοινότητα ενιαίο σύστημα πιστοποιήσεως βασιζόμενο στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του συστήματος αυτού και των εθνικών συστημάτων στο θέμα αυτό
ότι πρέπει ένα τέτοιο σύστημα να εφαρμόζεται τόσο στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών όσο και στην εμπορία στις εθνικές αγορές
ότι , κατά γενικό κανόνα , οι σπόροι προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών , όποια κι αν είναι η χρησιμοποίησή τους ως τέτοιων , πρέπει να τίθενται σε εμπορία μόνο αν , σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποιήσεως , εξετάσθηκαν επισήμως και πιστοποιήθηκαν ως βασικοί σπόροι ή πιστοποιημένοι σπόροι , ή για ορισμένα γένη και είδη εξετάσθηκαν επίσημα και έγιναν αποδεκτοί ως εμπορικοί σπόροι
ότι η εκλογή των τεχνικών όρων " βασικοί σπόροι " καί " πιστοποιημένοι σπόροι " βασίζεται στη διεθνή ορολογία που ήδη υπάρχει
ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτοί εμπορικοί σπόροι για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν υφίστανται ακόμα για όλα τα γένη και είδη κτηνοτροφικών φυτών που έχουν σημασία για την καλλιέργεια είτε οι επιθυμητές ποικιλίες , είτε επαρκείς ποσότητες σπόρων των υφισταμένων ποικιλιών για την κάλυψη όλων των αναγκών της Κοινότητος
ότι είναι επομένως αναγκαίο για ορισμένα γένη και είδη να γίνονται αποδεκτοί σπόροι προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών οι οποίοι δεν ανήκουν σε μια ποικιλία αλλά πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις της ρυθμίσεως
ότι πρέπει οι μη εμπορεύσιμοι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων , λόγω της μικρής οικονομικής τους σημασίας
ότι δεν πρέπει να θίγεται το δικαίωμα των Κρατών Μελών να τους υποβάλλουν σε ειδικές προδιαγραφές
ότι πρέπει να μην εφαρμόζονται κοινοτικοί κανόνες στους σπόρους προς σπορά για τους οποίους είναι αποδεδειγμένο ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες
ότι για τη βελτίωση , όχι μόνο της γενικής ποιότητος αλλά και των εξωτερικών χαρακτηρων των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών στην Κοινότητα , πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ειδική καθαρότητα και τη βλαστική ικανότητα
ότι για να εξασφαλισθεί η ταυτότητα των σπόρων πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες σχετικοί με τη συσκευασία , τη δειγματοληψία , τη σφράγιση και τη σήμανση
ότι για το σκοπό αυτόν οι ετικέττες πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις για την εφαρμογή του επίσημου ελέγχου , καθώς και την πληροφόρηση του καταναλωτή και να καθιστούν φανερό τον κοινοτικό χαρακτήρα της πιστοποιήσεως των πιστοποιημένων σπόρων των διαφόρων κατηγοριών
ότι ορισμένα Κράτη Μέλη έχουν ανάγκη , εν όψει ειδικών χρήσεων , μιγμάτων σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών πολλών γενών και ειδών
ότι για να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες αυτές πρέπει να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να αποδέχονται τέτοια μίγματα υπό ορισμένες προϋποθέσεις
ότι για να εξασφαλισθεί κατά την εμπορία η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων για την ποιότητα των σπόρων προς σπορά , όσο και των διατάξεων που εξασφαλίζουν την ταυτότητά τους , τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβλέψουν τις κατάλληλες διατάξεις ελέγχου
ότι οι σπόροι προς σπορά που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές πρέπει να υπόκεινται , με την επιφύλαξη του άρθρου 36 της συνθήκης , μόνο σε περιορισμούς εμπορίας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες
ότι αρμόζει , σε πρώτη φάση , μέχρι της καταρτίσεως κοινού καταλόγου ποικιλιών , οι περιορισμοί αυτοί να περιλαμβάνουν κυρίως το δικαίωμα των Κρατών Μελών να περιορίζουν την εμπορία των πιστοποιημένων σπόρων των διαφόρων κατηγοριών σε αυτή των ποικιλιών που έχουν καλλιεργητική αξία και χρησιμότητα για το εδαφός τους
ότι είναι απαραίτητο να αναγνωρισθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις η ισοδυναμία μεταξύ σπόρων που πολλαπλασιάζονται σε άλλη χώρα από βασικούς σπόρους που πιστοποιήθηκαν σε Κράτος Μέλος και σπόρων που πολλαπλασιάζονται σε αυτό το Κράτος Μέλος
ότι , εξάλλου , πρέπει να προβλεφθεί ότι οι σπόροι προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών που συγκομίζονται σε τρίτες χώρες είναι δυνατόν να τίθενται σε εμπορία εντός της Κοινότητος μόνο αν προσφέρουν τις αυτές εγγυήσεις με τους σπόρους προς σπορά που πιστοποιούνται επίσημα ή γίνονται επίσημα αποδεκτοί ως εμπορικοί σπόροι στην Κοινότητα και είναι σύμφωνοι με τους κοινοτικούς κανόνες
ότι , για περιόδους που ο ανεφοδιασμός με πιστοποιημένους σπόρους διαφόρων κατηγοριών ή με εμπορικούς σπόρους αντιμετωπίζει δυσκολίες , πρέπει να γίνονται αποδεκτοί σπόροι που υπόκεινται σε μειωμένες απαιτήσεις
ότι , με σκοπό την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως των διαφόρων Κρατών Μελών και για να υφίστανται μελλοντικά δυνατότητες συγκρίσεως μεταξύ των σπόρων που πιστοποιούνται εντός της Κοινότητος και αυτών που προέρχονται από τρίτες χώρες , ενδείκνυται να δημιουργηθούν στα Κράτη Μέλη κοινοτικοί συγκριτικοί αγροί που να επιτρέπουν έναν ετήσιο μετέλεγχο των σπόρων διαφόρων κατηγοριών " πιστοποιημένων σπόρων "
ότι , πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα λήψεως ορισμένων μέτρων εφαρμογής
ότι για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής των Σπόρων προς Σπορά και των Γεωργικών , Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :
Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία αφορά τους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών που τίθενται σε εμπορία στο εσωτερικό της Κοινότητος , οποιαδήποτε κι αν είναι η χρήση τους ως σπόρων .
Άρθρο 2
Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας , νοούνται ως :
Α . Κτηνοτροφικά φυτά : τα φυτά των ακολούθων γενών και ειδών :
α ) Αγρωστώδη
Είδη ψευδαγρώστιδος
Αλωπέκουρος ο λειμώνιος
Βρώμη ή υψηλή
Δακτυλίς η συνεσπειρωμένη
Φεστούκα η καλαμοειδής
Φεστούκα η κτηνοτροφική
Φεστούκα η λειμώνιος
Φεστούκα η ερυθρά
Λόλιον είδος ( Αίρα )
Φλέως ο λειμώνιος
Είδη πόας
Τρίσετον το κίτρινον
β ) Ψυχανθή
Λωτός ο κερατιοφόρος
Είδη λουπίνου με εξαίρεση το λούπινο το πολυτελές
Μηδική η λυκίσκη
Μηδική η ήμερος
Μηδική ποικιλία Συκτή
Ονοβρυχίς η ήμερος
Πίσον το αρουραίον
Τριφύλλιον το νόθον
Τριφύλλιον το σαρκόχρουν
Τριφύλλιον το λειμώνιον
Τριφύλλιον το έρπον
Είδη βίκων με εξαίρεση τους κυάμους ( κουκιά )
Β . Βασικοί σπόροι :
1 . Σπόροι βελτιωμένων ποικιλιών : οι σπόροι ,
α ) που έχουν παραχθεί υπό την ευθύνη του δημιουργού σύμφωνα με τους κανόνες συντηρητικής επιλογής όσον αφορά τη διατήρηση της ποικιλίας
β ) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας " πιστοποιημένοι σπόροι "
γ ) που πληρούν , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 , τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους
και
δ ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί , μετά από επίσημη εξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις .
2 . Σπόροι εγχωρίων ποικιλιών ( οικότυποι ) : οι σπόροι ,
α ) που έχουν παραχθεί , υπό επίσημο έλεγχο , από υλικά που έχουν επίσημα αναγνωρισθεί σαν εγχώριες ποικιλίες ( οικότυποι ) σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην καθαρά οριοθετημένη περιοχή καταγωγής
β ) που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας " πιστοποιημένοι σπόροι "
γ ) που πληρούν , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 , τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους
και
δ ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί , μετά από επίσημη εξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις . Γ . Πιστοποιημένοι σπόροι : οι σπόροι ,
α ) που προέρχονται απ ' ευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους καθορισμένης ποικιλίας
β ) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας " πιστοποιημένοι σπόροι " ή φυτών
γ ) που πληρούν , με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρθρου 4 υπό β ) , τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους
και
δ ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί , μετά από επίσημη εξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις .
Δ . Εμπορικοί σπόροι : οι σπόροι ,
α ) που διαθέτουν την ταυτότητα του είδους
β ) που πληρούν , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 υπό β ) , τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα Ι και ΙΙ προϋποθέσεις για τους εμπορικούς σπόρους
και
γ ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί , μετά από επίσημη εξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις .
Ε . Επίσημες διατάξεις : οι διατάξεις που θεσπίζονται ,
α ) από τις αρχές ενός κράτους , ή
β ) από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπό την ευθύνη ενός κράτους , ή
γ ) για βοηθητικές δραστηριότητες , από ορκωτά πρόσωπα ομοίως υπό τον έλεγχο ενός κράτους ,
υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β ) και γ ) δεν αποκομίζουν ιδιαίτερο όφελος απο την εφαρμογή των διατάξεων αυτών .
Άρθρο 3
1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι των :
Βλέπε ΕΕ
δύνανται να τίθενται σε εμπορία μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως " βασικοί σπόροι " ή " πιστοποιημένοι σπόροι " και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ .
2 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι προς σπορά γενών και ειδών κτηνοτροφικών φυτών άλλων από εκείνα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δύνανται να τίθενται σε εμπορία μόνο αν πρόκειται για σπόρους που πιστοποιήθηκαν επίσημα ως " βασικοί σπόροι " ή " πιστοποιημένοι σπόροι " ή για εμπορικούς σπόρους , αν οι σπόροι αυτοί πληρούν , επί πλέον , τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ .
3 . Η Επιτροπή δύναται να ορίζει , σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 , ότι οι σπόροι προς σπορά γενών και ειδών κτηνοτροφικών φυτών , άλλων από εκείνα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 , δύνανται να τίθενται σε εμπορία , από ορισμένη ημερομηνία , μόνο αν έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ως " βασικοί σπόροι " ή " πιστοποιημένοι σπόροι " .
4 . Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι επίσημες εξετάσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς μεθόδους , εφ ' όσον υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι .
5 . Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 :
α ) για βελτιωμένους σπόρους προγενεστέρων γενεών των βασικών σπόρων
β ) για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς
γ ) για εργασίες επιλογής
δ ) για ακατέργαστους σπόρους που τίθενται σε εμπορία για επεξεργασία , εφ ' όσον η ταυτότητα των σπόρων αυτών είναι εγγυημένη .
Άρθρο 4
Τα Κράτη Μέλη δύνανται εν τούτοις να επιτρέπουν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 :
α ) την επίσημη πιστοποίηση και εμπορία βασικών σπόρων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ όσον αφορά τη βλαστική τους ικανότητα
παρέκκλιση παρομοίας φύσης εφαρμόζεται επίσης στους πιστοποιημένους σπόρους του Trifolium pratense εφ ' όσον οι σπόροι αυτοί προορίζονται για την παραγωγή άλλων πιστοποιημένων σπόρων .
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θεσπίζονται όλες οι κατάλληλες διατάξεις ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται ορισμένη βλαστική ικανότητα την οποία αναφέρει , για την εμπορία , σε ειδική ετικέττα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνσή του καθώς και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος
β ) για τον ταχύ ανεφοδιασμό σε σπόρους , την επίσημη πιστοποίηση ή επίσημη αποδοχή και εμπορία μέχρι τον πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών " βασικοί σπόροι " ή " πιστοποιημένοι σπόροι " ή " εμπορικοί σπόροι " , για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση που προορίζεται να ελέγξει την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα , η πιστοποίηση ή η αποδοχή χορηγείται μόνο κατόπιν υποβολής εκθέσεως προσωρινής αναλύσεως σπόρων και υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη
θεσπίζονται όλες οι κατάλληλες διατάξεις ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται τη βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά την προσωρινή ανάλυση
η ένδειξη της βλαστικής αυτής ικανότητος πρέπει να αναφέρεται , για την εμπορία , σε ειδική ετικέττα που φέρει το όνομα και την διεύθυνση του προμηθευτή καθώς και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος .
Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους σπόρους που εισάγονται από τρίτες χώρες , εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 όσον αφορά την αναπαραγωγή εκτός της Κοινότητος .
Άρθρο 5
Τα Κράτη Μέλη δύνανται για τη δική τους παραγωγή να καθορίζουν , όσον αφορά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ , συμπληρωματικές ή αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση καθώς και για την εξέταση των εμπορικών σπόρων .
Άρθρο 6
1 . Κάθε Κράτος Μέλος καταρτίζει κατάλογο των ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών που έγιναν επίσημα αποδεκτές για πιστοποίηση στο έδαφός του . Ο κατάλογος αναφέρει τα κύρια μορφολογικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά με τα οποία οι ποικιλίες φυτών , που προέρχονται απευθείας από σπόρους της κατηγορίας " πιστοποιημένοι σπόροι " , μπορούν να διακρίνονται μεταξύ τους , καθώς και τον επίσημα καθιερωμένο μέγιστο αριθμό αναπαραγωγών που γίνονται αποδεκτές για πιστοποίηση και που παράγονται από τους βασικούς σπόρους κάθε ποικιλίας . Για τις εγχώριες ποικιλίες ( οικοτύπους ) , ο κατάλογος φέρει την ενδειξη της περιοχής καταγωγής .
2 . Για τα υβρίδια και τις συνθετικές ποικιλίες , τα γενεαλογικά στοιχεία ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποδοχή και την πιστοποίηση . Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται εμπιστευτικές , κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού , η εξέταση και η περιγραφή των γενεαλογικών στοιχείων .
3 . Ποικιλία γίνεται αποδεκτή για πιστοποίηση μόνο αν αποδεικνύεται με επίσημες ή επίσημα ελεγχόμενες εξετάσεις , που πραγματοποιούνται ιδίως στην καλλιέργεια , ότι η ποικιλία είναι αρκούντως ομοιόμορφη και σταθερή .
4 . Οι ποικιλίες που γίνονται αποδεκτές ελέγχονται κανονικά και επίσημα . Αν δεν τηρείται πλέον μία από τις προϋποθέσεις της αποδοχής προς πιστοποίηση , η αποδοχή ανακαλείται και η ποικιλία διαγράφεται από τον κατάλογο .
5 . Ο κατάλογος καθώς και οι διάφορες τροποποιήσεις του κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή , η οποία τις ανακοινώνει στα άλλα Κράτη Μέλη .
Άρθρο 7
1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου των ποικιλιών και κατά τη διάρκεια της εξετάσεως των σπόρων προς πιστοποίηση και της εξετάσεως των εμπορικών σπόρων , τα δείγματα λαμβάνονται επίσημα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους .
2 . Κατά τη διάρκεια της εξετάσεως των σπόρων προς πιστοποίηση και της εξετάσεως των εμπορικών σπόρων , τα δείγματα λαμβάνονται από ομοιογενείς σπορομερίδες . Το μέγιστο βάρος σπορομερίδος και το ελάχιστο βάρος δείγματος αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ .
Άρθρο 8
1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι βασικοί σπόροι , πιστοποιημένοι σπόροι και εμπορικοί σπόροι δύνανται να τίθενται σε εμπορία μόνο σε παραδόσεις επαρκώς ομοιογενείς και σε συσκευασίες σφραγισμένες , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 , με συστήματα σφραγίσεως και σημάνσεως .
2 . Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν , για την εμπορία μικρών ποσοτήτων στον τελικό καταναλωτή , παρεκκλίσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 όσον αφορά τη συσκευασία , το σύστημα σφραγίσεως καθώς και τη σήμανση .
Άρθρο 9
1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων , πιστοποιημένων σπόρων και εμπορικών σπόρων είναι σφραγισμένες επίσημα με τρόπο ώστε κατά το άνοιγμα της συσκευασίας να καταστρέφεται το σύστημα σφραγίσεως και να μη δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί .
2 . Νέα σφράγιση δύναται να γίνει μόνον επίσημα . Στην περίπτωση αυτή , αναφέρεται επίσης στην προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ετικέττα η νέα σφράγιση , η ημερομηνία , της και η υπηρεσία που την πραγματοποίησε .
Άρθρο 10
1 . Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων , πιστοποιημένων σπόρων και εμπορικών σπόρων :
α ) είναι εφοδιασμένες , εξωτερικά , με επίσημη ετικέττα σύμφωνη με το παράρτημα IV , συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος
η ετικέττα αυτή στερεώνεται με σύστημα επισήμου σφραγίσεως . Το χρώμα της ετικέττας είναι λευκό για βασικούς σπόρους , μπλε για πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης γενεάς που προέρχονται από βασικούς σπόρους , ερυθρό για πιστοποιημένους σπόρους επομένων γενεών που προέρχονται από βασικούς σπόρους και βαθύ κίτρινο για εμπορικούς σπόρους
στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών η ετικέττα αναφέρει την ημερομηνία της επισήμου σφραγίσεως
αν , στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 περίπτωση α ) , βασικοί σπόροι και πιστοποιημένοι σπόροι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ ως προς τη βλαστική ικανότητα , γίνεται μνεία στην ετικέττα .
β ) περιέχουν στο εσωτερικό επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέττας που αναφέρει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV για την ετικέττα
η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις αυτές είναι τυπωμένες με ανεξίτηλο τρόπο επάνω στη συσκευασία .
2 . Τα Κράτη Μέλη δύνανται :
α ) να ορίζουν ότι η ετικέττα πρέπει να αναφέρει , σε κάθε περίπτωση , την ημερομηνία της επισήμου σφραγίσεως
β ) να προβλέπουν παρεκκλίσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες .
Άρθρο 11
Δεν θίγεται το δικαίωμα των Κρατών Μελών να ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων ή εμπορικών σπόρων εθνικής παραγωγής ή εισαγόμενων είναι εφοδιασμένες για την εμπορία στο έδαφός τους , σε άλλες περιπτώσεις εκτός εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 4 , με εικέτα του προμηθευτού .
Άρθρο 12
Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι κάθε χημική επεξεργασία των βασικών σπόρων , πιστοποιημένων σπόρων ή εμπορικών σπόρων αναφέρεται ή στην επίσημη ετικέττα ή σε ετικέττα του προμηθευτού , καθώς και επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό αυτής .
Άρθρο 13
1 . Τα Κράτη Μέλη δύνανται να αποδέχονται ότι οι σπόροι προς σπορά των κτηνοτροφικών φυτών τίθενται σε εμπορία υπό μορφή μιγμάτων σπόρων διαφόρων γενών και ειδών κτηνοτροφικών φυτών , ή μιγμάτων με σπόρους φυτών μη κτηνοτροφικών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας , εφ ' όσον τα διάφορα συνθετικά του μίγματος ανταποκρίνονται , πριν από την ανάμιξη , στους κανόνες εμπορίας που εφαρμόζονται σε αυτά .
2 . Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 , 9 και 11 , καθώς επίσης και εκείνες του άρθρου 10 , υπό την επιφύλαξη πάντοτε ότι για τα μίγματα η ετικέττα είναι πράσινου χρώματος .
Άρθρο 14
1 . Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι βασικοί σπόροι και οι πιστοποιημένοι σπόροι που πιστοποιήθηκαν επίσημα και των οποίων η συσκευασία σφραγίσθηκε και σημάνθηκε επίσημα , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας , ως και οι εμπορικοί σπόροι των οποίων η συσκευασία σφραγίσθηκε και σημάνθηκε επίσημα , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας , να υπόκεινται μόνο στους περιορισμους εμπορίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία , όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους , τις διατάξεις εξετάσεως , τη σήμανση και τη σφράγιση .
2 . Τα Κράτη Μέλη , δύνανται :
α ) να ορίζουν , εφ ' όσον δεν τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις που θεσπίζονται από την Επιτροπή , σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 , ότι οι σπόροι γενών και ειδών κτηνοτροφικών φυτών άλλων από εκείνα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δύνανται να τίθενται σε εμπορία μετά από ορισμένες ημερομηνίες , μόνο αν πρόκειται για σπόρους που έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ως " βασικοί σπόροι " ή " πιστοποιημένοι σπόροι "
β ) να θεσπίζουν διατάξεις περί του ανωτάτου ορίου περιεκτικότητος σε υγρασία αποδεκτού για την εμπορία
γ ) να περιορίζουν την εμπορία των πιστοποιημένων σπόρων κτηνοτροφικών φυτών σε εκείνους της πρώτης αναπαραγωγής από βασικούς σπόρους
δ ) να περιορίζουν την εμπορία σπόρων κτηνοτροφικών φυτών σε σπόρους ποικιλιών εγγεγραμμένων σε εθνικό κατάλογο , που βασίζεται επί της καλλιεργητικής αξίας και της χρησιμότητος γιά το έδαφός τους , μέχρις ότου δυνηθεί να τεθεί σε εφαρμογή κοινός κατάλογος των ποικιλιών . Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή , το αργότερο , την 1η Ιανουαρίου 1070
οι προϋποθέσεις εγγραφής στό κατάλογο γιά τις ποικιλίες που προέρχονται από άλλα Κράτη Μέλη είναι ίδιες με τις προϋποθέσεις εγγραφής των εθνικών ποικιλιών .
Άρθρο 15
Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους , που πιστοποιούνται σε Κράτος Μέλος και συλλέγονται σε άλλο Κράτος Μέλος ή σε τρίτη χώρα , είναι ισοδύναμοι με πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης αναπαραγωγής που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους που συλλέγονται στο κράτος παραγωγής των βασικών σπόρων , εφ ' όσον έχουν υποβληθεί σε καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι και εφ ' όσον αποδεικνύεται , κατά το χρόνο της επίσημης εξετάσεως , ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο παράρτημα ΙΙ προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους .
Άρθρο 16
1 . Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής , το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφίας διαπιστώνει :
α ) αν , στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 15 , οι καλλιεργητικοί έλεγχοι σε τρίτη χώρα πληρούν τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι
β ) αν οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών , που συλλέγονται σε τρίτη χώρα , παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά τους , καθώς και ως προς τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εξέτασή τους , για την επιβεβαίωση της ταυτότητός τους , τη σήμανσή τους και τον έλεγχό τους , είναι ως προς αυτό ισοδύναμοι με τους βασικούς σπόρους ή τους πιστοποιημένους σπόρους ή με τους εμπορικούς σπόρους που συλλέγονται στο εσωτερικό της Κοινότητος και είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας .
2 . Εως ότου το Συμβούλιο αποφανθεί , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 , τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβαίνουν μόνα τους στις διαπιστωσεις που προβλέπονται στην προαναφερθείσα παράγραφο . Το δικαίωμα αυτό λήγει την 1η Ιουλίου 1969 .
Άρθρο 17
1 . Με σκοπό την εξάλειψη προσωρινών δυσκολιών γενικού ανεφοδιασμού σε βασικούς ή πιστοποιημένους ή εμπορικούς σπόρους που προκύπτουν σε ένα τουλάχιστον Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος , η Επιτροπή επιτρέπει , σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 , ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη να αποδεχθούν για εμπορία , για περίοδο που προσδιορίζει η ίδια , σπόρους κατηγορίας που υπόκεινται σε μειωμένες απαιτήσεις .
2 . Αν πρόκειται για κατηγορία σπόρων καθορισμένων ποικιλίας , επίσημη ετικέττα είναι εκείνη που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία , και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι εκείνη που προβλέπεται για τους εμπορικούς σπόρους . Η ετικέττα αναφέρει πάντοτε ότι πρόκειται για σπόρους κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις .
Άρθρο 18
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους κτηνοτροφικών φυτών για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι προορίζονται για εξάγωγή σε τρίτες χώρες .
Άρθρο 19
Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν όλες τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί κατά την εμπορία , τουλάχιστον με δειγματοληψία , επίσημος έλεγχος των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία .
Άρθρο 20
1 . Δημιουργούνται στο εσωτερικό της Κοινότητος κοινοτικοί συγκριτικοί αγροί στους οποίους διενεργείται κάθε έτος μετέλεγχος των δειγμάτων πιστοποιημένων σπόρων κτηνοτροφικών φυτών που λαμβάνονται δια δειγματοληψίας . Οι αγροί αυτοί υποβάλλονται σε επιθεώρηση από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 .
2 . Σε μια πρώτη φάση , οι συγκριτικές εξετάσεις εξυπηρετούν την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως με σκοπό την επίτευξη ισοδυναμίας των αποτελεσμάτων . Μόλις επιτευχθεί ο σκοπός αυτός , οι συγκριτικές εξετάσεις αποτελούν αντικείμενο ετησίας εκθέσεως δραστηριότητας , που κοινοποιείται εμπιστευτικά στα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή . Η Επιτροπή καθορίζει , σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία , την ημερομηνία κατά την οποία συντάσσεται η έκθεση για πρώτη φορά .
3 . Η Επιτροπή θεσπίζει , σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 , τις αναγκαίες διατάξεις για τη διενέργεια των συγκριτικών εξετάσεων . Σπόροι κτηνοτροφικών φυτών που συλλέγονται εντός τρίτων χωρών δύνανται να συμπλεριλαμβάνονται στις συγκριτικές εξετάσεις .
Άρθρο 21
1 . Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο , η Μόνιμη Επιτροπή Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών , Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση , που έχει συσταθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 ( 2 ) , καλουμένη στο εξής " επιτροπή " , συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία , είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου Κράτους Μέλους .
2 . Στην επιτροπή , οι ψήφοι των Κρατών Μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης . Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει .
3 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά εντός προθεσμίας την οποία δύναται να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των υπό εξέταση θεμάτων . Αποφασίζει με πλειοψηφία δώδεκα ψήφων .
4 . Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που τυγχάνωουν αμέσου εφαρμογής . Εν τούτοις , αν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής , ανακοινώνεται αμέσως στο Συμβούλιο από την Επιτροπή . Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή δύναται να αναβάλει κατά ένα μήνα το πολύ από της ανακοινώσεως την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε .
Το Συμβούλιο , με ειδική πλειοψηφία , δύναται να λαμβάνει διαφορετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός μηνός .
Άρθρο 22
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή διατηρήσεως των φυτικών οργανισμών ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας .
Άρθρο 23
Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 1968 τις νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 και την 1η Ιουλίου 1969 , το αργότερο , τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των παραρτημάτων αυτής . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή .
Άρθρο 24
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται προς τα Κράτη Μέλη .
Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 14 Ιουνίου 1966 .
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
P . WERNER
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Προϋποθέσεις για την πιστοποίηση ως προς την καλλιέργεια
1 . Η καλλιέργεια διαθέτει ικανοποιητική ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας .
2 . Γίνεται τουλάχιστον ένας επίσημος καλλιεργητικός έλεγχος πριν από κάθε συγκομιδή σπόρων .
3 . Η καλλιεργητική κατάσταση καλλιέργειας του αγρού παραγωγής και το στάδιο αναπτύξεως της καλλιέργειας επιτρέπουν έναν επαρκή έλεγχο της ταυτότητος και καθαρότητος της ποικιλίας .
4 . Ο αγρός παραγωγής δεν έχει δεχθεί προηγούμενες καλλιέργειες που να είναι ασυμβίβαστες με την παραγωγή σπόρων του είδους και της ποικιλίας της καλλιέργειας .
5 . Για τα αλλόγαμα ( σταυρογονιμοποιούμενα ) είδη , οι ελάχιστες αποστάσεις από γειτονικές καλλιέργειες άλλων ποικιλιών του αυτού είδους , από καλλιέργειες της αυτής ποικιλίας που παρουσιάζουν ισχυρή υποβάθμιση και από καλλιέργειες συγγενών ειδών που δυνανται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη ξένη γονιμοποίηση , είναι :
* Αγροί πολλαπλασιασμού * έως 2 εκτάρια * άνω των 2 εκταρίων *
α ) Σπόροι προοριζόμενοι για πολλαπλασιασμό * 200 m * 100 m *
β ) Σπόροι προοριζόμενοι για παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών * 100 m * 50 m *
Οι αποστάσεις αυτές δυνατόν να μην τηρούνται εφ ' όσον υπάρχει ικανοποιητική προστασία κατά οιασδήποτε ανεπιθύμητης ξένης γονιμοποιήσεως .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σπόροι
Ι . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
1 . Οι σπόροι πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας .
2 . Η παρουσία ασθενειών που μειώνουν την αξία χρησιμοποιήσεως των σπόρων είναι ανεκτή μόνο στο χαμηλότερο δυνατό όριο .
3 . Οι σπόροι πρέπει να πληρούν επί πλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
Α . Προδιαγραφές :
Είδη * Ελάχιστη ειδική καθαρότητα ( % του βάρους ) * Μέγιστη περιεκτικότητα σε σπόρους ζιζανίων ( % του βάρους ) * Ελάχιστη βλαστική ικανότητα ( % των καθαρών σπόρων ) *
Βλέπε Ε . Ε .
Είδη * Ελάχιστη ειδική καθαρότητα ( % του βάρους ) * Μέγιστη περιεκτικότητα σε σπόρους ζιζανίων ( % του βάρους ) * Ελάχιστη βλαστική ικανότητα ( % των καθαρών σπόρων ) * Μέγιστη περιεκτικότητα σε σκληρούς σπόρους ( % των καθαρών σπόρων ) *
Βλέπε Ε . Ε .
Β . Παρατηρήσεις :
α ) Μέχρι την ανωτάτη ενδεικνυομένη ποσότητα οι σκληροί σπόροι θεωρούνται ως σπόροι ικανοί να βλαστήσουν .
β ) Ολοι οι πρόσφατοι και υγιείς σπόροι που δεν είναι φυτρωμένοι μετά την προβλάστηση θεωρούνται ως σπόροι φυτρωμένοι .
γ ) Οι σπόροι είναι απαλλαγμένοι της Avena fatua και Cuscuta . Εν τούτοις , ένας σπόρος Avena fatua ή Cuscuta σε δείγμα 100 γραμμαρίων δεν υπολογίζεται ως πρόσμιξη , αν ένα δεύτερο δείγμα 200 γραμμαρίων είναι απαλλαγμένο από σπόρους Avena fatua και Cuscuta .
δ ) Το ποσοστό του βάρους σε σπόρους Alopercurus myosuroides δεν υπερβαίνει το 0,3 .
ε ) Το ποσοστό σε βάρος σπόρων άλλων καλλιεργουμένων φυτών δεν υπέρβαίνει το 1
για οιοδήποτε είδος της Poa , ένα ποσοστό 1 % σπόρων άλλων ειδών Ροa δεν υπολογίζεται ως πρόσμιξη .
Γ . Ιδιομορφίες για το Lupinys spec . ( Λούπινον ) :
α ) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει το 1 .
β ) Το ποσοστό σε αριθμό πικρών σπόρων εντός των σπόρων ποικιλιών γλυκών λουπίνων δεν υπερβαίνει :
- το 3 για τους πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης αναπαραγωγής που προέρχονται απευθείας από τον βασικό σπόρο
- το 5 για τους πιστοποιημένους σπόρους των επομένων αναπαραγωγών που προέρχονται από βασικό σπόρο .
ΙΙ . ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω συμπληρωματικών διατάξεων , οι προϋποθέσεις του τμήματος Ι του παραρτήματος ΙΙ εφαρμόζονται στους βασικούς σπόρους :
1 . Το ποσοστό σε βάρος των σπόρων άλλων φυτών δεν υπερβαίνει το 0,2 . Εντός του ορίου του ποσοστού αυτού , τα αντίστοιχα ποσοστά σπόρων άλλων καλλιεργουμένων φυτών και σπόρων ζιζανίων δεν υπερβαίνουν το 0,1 .
2 . Ο αριθμός των σπόρων του Alopecurus myosuroides δεν υπερβαίνει τους 5 σε δείγμα των 25 γραμμαρίων .
3 . Είδος Lupinus : το ποσοστό σε αριθμό των πικρών σπόρων εντός ποικιλιών γλυκών λουπίνων δεν υπερβαίνει το 1 .
ΙΙΙ . ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω συμπληρωματικών διατάξεων , οι προϋποθέσεις του σημείου Ι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται σε εμπορικούς σπόρους :
1 . Το ποσοστό σε βάρος των σπόρων άλλων καλλιεργούμενων φυτών δεν υπερβαίνει το 3 .
2 . Για οιοδήποτε είδος της Poa , ένα ποσοστό 3 % σπόρων άλλων ειδών της Poa δεν υπολογίζεται ως πρόσμιξη .
3 . Για οιοδήποτε είδος της Vicia , ένα συνολικό ποσοστό 6 % από σπόρους της Vicia pannonica , της Vicia villosa και συγγενών καλλιεργουμένων ειδών δεν υπολογίζεται ως πρόσμιξη .
4 . Lupinus spec .
α ) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων ενός άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει το 2 .
β ) Το ποσοστό σε αριθμό των πικρών σπόρων εντός των γλυκών λουπίνων δεν υπερβαίνει το 5 .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
* Μέγιστο βάρος σπορομερίδος * Ελάχιστο βάρος δείγματος *
1 . Σπόροι διαστάσεων ίσων ή μεγαλύτερων εκείνων των κόκκων σίτου * 20 τόννοι * 500 γραμμάρια *
2 . Σπόροι διαστάσεων κατωτέρων εκείνων των κόκκων σίτου * 10 τόννοι * 300 γραμμάρια *
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Ετικέττα
Α . Προδιαγεγραμμένες ενδείξεις
α ) Για τους βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους :
1 . " Πιστοποιημένοι σπόροι κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος "
2 . Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος
3 . Σχετικός αριθμός της σπορομερίδος
4 . Είδος
5 . Ποικιλία
6 . Κατηγορία
7 . Χώρα παραγωγής
8 . Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος
9 . Για τους πιστοποιημένους σπόρους της δευτέρας αναπαραγωγής και επομένων αναπαραγωγών μετά τους βασικούς σπόρους : αριθμός γενεών μετά τους βασικούς σπόρους
β ) Για τους εμπορικούς σπόρους :
1 . " Εμπορικοί σπόροι ( μη πιστοποιημένοι για την ποικιλία "
2 . Υπηρεσία εξετάσεως και Κράτος Μέλος
3 . Σχετικός αριθμός σπορομερίδος
4 . Είδος ( 3 )
5 . Περιοχή παραγωγής
6 . Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος
γ ) Για τα μίγματα σπόρων :
1 . " Μίγμα σπόρων για ... ( προβλεπόμενη χρήση ) "
2 . Υπηρεσία που έκανε τη σφράγιση και Κράτος Μέλος
3 . Σχετικός αριθμός της σπορομερίδος
4 . Είδος , κατηγορία , ποικιλία , χώρα παραγωγής ή στην περίπτωση των εμπορικών σπόρων , περιοχή παραγωγής και αναλογία σε βάρος εκαστου συνθετικού
5 . Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος
Β . Ελάχιστες διαστάσεις
110 mm X 67 mm
( 1 ) EE αριθ . 109 της 9.7.1964 , σ . 1751/64 .
( 2 ) ΕΕ αριθ . 125 της 11.7.1966 , σ . 2289/66 .
( 3 ) Οσον αφορά τα λούπινα πρέπει να αναφέρεται αν πρόκειται για πικρά ή γλυκά λούπινα .

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation