Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Αρθρο 1
Η παρούσα οδηγία αφορά την παραγωγή με σκοπό την εμπορία και την εμπορία σπόρων γεωμήλων προς φύτευση στο εσωτερικό της Κοινότητας.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους γεωμήλων που αποδεδειγμένα προορίζονται για εξαγωγή στις τρίτες χώρες.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:
α) "Εμπορία": η πώληση, η κατοχή προς πώληση, η προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων γεωμήλων σε τρίτους, δωρεάν ή επ' ανταλλάγματι, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.
Δεν θεωρείται εμπορία το εμπόριο σπόρων γεωμήλων που δεν προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:
- η προμήθεια σπόρου γεωμήλων σε επίσημες υπηρεσίες δοκιμών και επιθεωρήσεων.
- η προμήθεια σπόρου γεωμήλων σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι δεν αποκτούν κυριότητα του συγκεκριμένου σπόρου γεωμήλων.
Η προμήθεια σπόρων γεωμήλων υπό όρους σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών βιομηχανικής χρήσης, ή ο πολλαπλασιασμός σπόρων γεωμήλων για το σκοπό αυτό, δεν θεωρείται εμπορία όταν ο παρέχων υπηρεσία δεν αποκτά τίτλο επί των παρεχομένων σπόρων ή επί του προϊόντος της συγκομιδής. Ο σπομηθευτής πρόρων γεωμήλων υποβάλλει στην αρχή πιστοποίησης αντίγραφο των οικείων τμημάτων του συμβολαίου με τον παρέχοντα υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που τηρούν οι σπόροι.
Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2·
β) βασικοί σπόροι: οι κόνδυλοι γεωμήλων
i) οι οποίοι παρήχθησαν σύμφωνα με τους κανόνες της συντηρητικής επιλογής όσον αφορά την ποικιλία και τη φυτοϋγιεινή κατάσταση·
ii) οι οποίοι προβλέπονται κυρίως για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων·
iii) οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II για τους βασικούς σπόρους και
iv) για τους οποίους διαπιστώθηκε κατά τον επίσημο έλεγχο ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις.
γ) πιστοποιημένοι σπόροι: οι κόνδυλοι γεωμήλων
i) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή πιστοποιημένους σπόρους ή σπόρους σταδίου προγενεστέρου των βασικών σπόρων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, κατά την επίσημη εξέταση, στις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες για τους βασικούς σπόρους·
ii) οι οποίοι προβλέπονται για παραγωγή γεωμήλων εκτός εκείνης των σπόρων γεωμήλων·
iii) οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τους πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων και
iv) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση ότι ετηρήθησαν οι προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις·
δ) επίσημες διατάξεις: οι διατάξεις που θεσπίζονται
i) από τις αρχές ενός κράτους, ή
ii) υπό την ευθύνη του κράτους, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή,
iii) για βοηθητικές δραστηριότητες, επίσης υπό τον έλεγχο του κράτους από φυσικά πρόσωπα που έχουν δώσει ειδικό όρκο,
υπό τον όρο ότι τα αναφερόμενα στα σημεία ii) και iii) πρόσωπα δεν αποκομίζουν ιδιαίτερο όφελος από το αποτέλεσμα των διατάξεων αυτών.
Άρθρο 3
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι γεωμήλων είναι δυνατόν να τεθούν σε εμπορία μόνον εφόσον πιστοποιήθηκαν επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι" και εφόσον ανταποκρίνονται στα παραρτήματα I και II. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι σπόροι γεωμήλων μη ανταποκρινόμενοι, κατά την εμπορία, στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα II, είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο διαλογής. Οι μη αποκλεισθέντες σπόροι υποβάλλονται εν συνεχεία σε νέα επίσημη εξέταση.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρούν τις κατηγορίες των σπόρων γεωμήλων που προβλέπονται στο άρθρο 2 σε κλάσεις ανταποκρινόμενες σε διαφορετικές προϋποθέσεις.
3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να καθορισθούν, για τους σπόρους γεωμήλων που πιστοποιήθηκαν επισήμως:
- κοινοτικές κατηγορίες,
- οι προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις κατηγορίες,
- ονομασίες που εφαρμόζονται σε αυτές τις κατηγορίες.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν σε ποιο μέτρο εφαρμόζουν αυτές τις κοινοτικές κατηγορίες στα πλαίσια της πιστοποιήσεως της δικής τους παραγωγής.
4. Όσον αφορά τους σπόρους γεωμήλων προς φύτευση που παράγονται με μικροπολλαπλασιαστικές μεθόδους και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ταξινόμηση κατά μέγεθος, οι ακόλουθες διατάξεις είναι δυνατόν να καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2:
- παρεκκλίσες από ειδικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
- όροι εφαρμοστέοι στους εν λόγω σπόρους γεωμήλων προς φύτευση,
- ονομασίες που χρησιμοποιούνται για τους εν λόγω σπόρους γεωμήλων προς φύτευση.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation