Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία αφορά την παραγωγή με σκοπό την εμπορία και την εμπορία σπόρων κηπευτικών μέσα στην Κοινότητα.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους κηπευτικών οι οποίοι είναι αποδεδειγμένο ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Άρθρο 2
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α) Εμπορία: η πώληση, η κατοχή προς πώληση, η προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε τρίτους, δωρεάν ή επ' ανταλλάγματι, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.
Δεν θεωρείται εμπορία το εμπόριο σπόρων που δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:
- η προμήθεια σπόρων σε επίσημες υπηρεσίες δοκιμών και επιθεωρήσεων,
- η προμήθεια σπόρων σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι δεν αποκτούν κυριότητα των συγκεκριμένων σπόρων.
Η προμήθεια σπόρων υπό όρους σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών βιομηχανικής χρήσης, ή ο πολλαπλασιασμός σπόρων για το σκοπό αυτό, δεν θεωρείται εμπορία όταν ο παρέχων υπηρεσία δεν αποκτά τίτλο επί των παρεχομένων σπόρων ή επί του προϊόντος της συγκομιδής. Ο προμηθευτής σπόρων υποβάλλει στην αρχή πιστοποίησης αντίγραφο των οικείων τμημάτων που συμβολαίου με τον παρέχοντα υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που τηρούν οι σπόροι.
Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
β) Κηπευτικά: φυτά των κάτωθι ειδών που προορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση:
>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>
γ) Βασικοί σπόροι: οι σπόροι
i) που έχουν παραχθεί, υπ' ευθύνη του δημιουργού ή του υπευθύνου για τη διατήρηση της ποικιλίας, σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής όσον αφορά την ποικιλία,
ii) που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι",
iii) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22, στις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I και II προϋποθέσεις για τους "βασικούς σπόρους",
iv) για τους οποίους διαπιστώθηκε, κατά την επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
δ) Πιστοποιημένοι σπόροι: οι σπόροι:
i) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή, κατόπιν αιτήσεως του δημιουργού, από σπόρους γενεάς προγενεστέρας των βασικών σπόρων, οι οποίοι μπορούν να πληρούν και πληρούν, κατά την επίσημη εξέταση, τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I ή II προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους,
ii) που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή κηπευτικών,
iii) που πληρούν, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 στοιχείο β) τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα I ή II προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους,
iv) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις,
v) που υποβάλλονται σε επίσημο έλεγχο εκ των υστέρων, που πραγματοποιείται με δειγματοληψία, για τον έλεγχο της ταυτότητας και της καθαρότητας της ποικιλίας.
ε) Τυποποιημένοι σπόροι: οι σπόροι
i) που κατέχουν επαρκώς την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας,
ii) που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή κηπευτικών,
iii) που πληρούν τους όρους του παραρτήματος II,
iv) που υποβάλλονται σε επίσημο μετέλεγχο, με δειγματοληψία, για τον έλεγχο της ταυτότητας και της καθαρότητας της ποικιλίας.
στ) Επίσημες διατάξεις: οι διατάξεις που θεσπίζονται
i) από τις αρχές του κράτους, ή
ii) υπό την ευθύνη του κράτους, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή
iii) για βοηθητική δραστηριότητα επίσης υπό τον έλεγχο του κράτους, από ορκωτά πρόσωπα,
υπό τον όρο ότι τα αναφερόμενα στα στοιχεία ii) και iii) πρόσωπα δεν αποκομίζουν ιδιαίτερο όφελος από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
ζ) Μικρές συσκευασίες ΕΚ: οι συσκευασίες που περιέχουν σπόρους καθαρού βάρους κατ' ανώτατο όριο:
i) 5 χιλιογράμμων για τα όσπρια,
ii) 500 γραμμαρίων για τα κρόμμυα, ανθρίσκο, σπαράγγια, σέσκουλα, κοκκινογούλια, γογγυλοκράβη ανοίξεως, γογγυλοκράβη φθινοπώρου, καρπούζια, κολοκύνθη, κολοκύθια, καρότα, ρεπάνια, σκορτσονέρες, σπανάκια, λυκοτρίβολο,
iii) 100 γραμμαρίων για όλα τα άλλα είδη κηπευτικών.
2. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στον κατάλογο των ειδών που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
3. Οι διάφοροι τύποι ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, μπορούν να καθορίζονται και να προσδιορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
Άρθρο 3
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι κηπευτικών είναι δυνατόν να πιστοποιούνται, να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι και να τίθενται σε εμπορία, μόνο αν η ποικιλία τους είναι επίσημα αποδεκτή σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος.
2. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν ή περισσοτέρους καταλόγους ποικιλιών που είναι επίσημα αποδεκτοί για την πιστοποίηση, τον ελέγχο ως τυποποιημένων σπόρων και την εμπορία εντός του εδάφους τους. Οι κατάλογοι υποδιαιρούνται:
α) σύμφωνα με τις ποικιλίες, των οποίων οι σπόροι είναι δυνατόν είτε να πιστοποιούνται ως "βασικοί σπόροι"ή "σπόροι πιστοποιημένοι" είτε να ελέχονται ως τυποποιημένοι σπόροι, και
β) σύμφωνα με τις ποικιλίες, των οποίων οι σπόροι μπορούν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι.
Κάθε άτομο μπορεί να συμβουλεύεται τους καταλόγους.
3. Καταρτίζεται κοινός κατάλογος ποικιλιών ειδών κηπευτικών βάσει των εθνικών καταλόγων των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η εγγραφή κοικιλίας στον κοινό κατάλογο ή στον κατάλογο άλλου κράτους μέλους είναι ισοδύναμη με την αποδοχή στον κατάλογό τους. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7, στο άρθρο 9 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 έως 5.
Άρθρο 4
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ποικιλία να είναι αποδεκτή μόνο αν είναι σαφώς διακρινόμενη, σταθερή και επαρκώς ομοιόμορφη.
Στην περίπτωση του κιχωρίου για βιομηχανικές χρήσεις, η ποικιλία πρέπει να έχει ικανοποιητική αξία όσον αφορά την καλλιέργεια ή τη χρήση.
2. Οι γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ γίνονται αποδεκτές μόνον εάν είναι ασφαλείς για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, κατόπιν λήψεως όλων των καταλλήλων μέτρων.
3. Επιπλέον, όταν υλικό ποικιλίας προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο ή συστατικό τροφίμων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, τα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων δεν πρέπει:
- να είναι επικίνδυνα για τον καταναλωτή,
- να παραπλανούν τον καταναλωτή,
- να διαφέρουν από τα τρόφιμα ή τα συστατικά τροφίμων που πρόκειται να αντικαταστήσουν, σε βαθμό που η κανονική τους κατανάλωση να καθίσταται ασύμφορη για τον καταναλωτή.
4. Χάριν διαφύλαξης των φυτικών γενετικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν των κριτηρίων αποδοχής που ορίζονται στην παράγραφο 1, εφόσον καθοριστούν ειδικοί όροι σύμφωνα με τη διαδικασία την αναφερομένη στο άρθρο 46 παράγραφος 2 και λαμβανομένων υπόψη των προδιαγραφών του άρθρου 44 παράγραφος 3.
Άρθρο 5
1. Μια ποικιλία ξεχωρίζει, ανεξάρτητα από την προέλευσή της, τεχνητή ή φυσική, από την αρχική ποικιλία από την οποία δημιουργήθηκε, εάν διακρίνεται εμφανώς λόγω ενός ή περισσοτέρων σημαντικών χαρακτηριστικών από κάθε άλλη ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα.
Τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται και να περιγράφονται ακριβώς.
Ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα είναι κάθε ποικιλία η οποία, κατά τη στιγμή που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση περί αποδοχής της ποικιλίας που πρόκειται να κριθεί:
- είτε περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο των ποικιλιών των κηπευτικών ειδών ή στον κατάλογο των ποικιλιών των ειδών γεωργικών φυτών προς φύτευση,
- είτε, χωρίς να περιλαμβάνεται σε έναν από τους εν λόγω καταλόγους, γίνεται αποδεκτή ή αποτελεί αντικείμενο αιτήσεως αποδοχής, στο εν λόγω κράτος μέλος ή σε άλλο κράτος μέλος, είτε για πιστοποίηση και για θέση σε εμπορία, είτε για πιστοποίηση σε άλλες χώρες, είτε για έλεγχο ως τύπος σπόρων προς σπορά,
εκτός αν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πριν από την απόφαση επί της αιτήσεως περί αποδοχής της υπό κρίση ποικιλίας.
2. Μία ποικιλία θεωρείται σταθερή αν μετά τις διαδοχικές αναπαραγωγές ή πολλαπλασιασμούς της ή στο τέλος κάθε κύκλου, όταν ο δημιουργός έχει προσδιορίσει ιδιαίτερο κύκλο αναπαραγωγών ή πολλαπλασιασμών, διατηρεί τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά της.
3. Μία ποικιλία θεωρείται επαρκώς ομοιόμορφη αν τα φυτά που την αποτελούν - εκτός σπανίων ανωμαλιών - είναι όμοια, λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών του συστήματος αναπαραγωγής των φυτών, ή γενετικώς όμοια για το σύνολο των χαρακτήρων που λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 6
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ποικιλίες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη να υπόκεινται, κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία αποδοχής, στους ίδιους όρους με εκείνους οι οποίοι εφαρμόζονται στις εθνικές ποικιλίες.
Άρθρο 7
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι η αποδοχή ποικιλιών είναι το αποτέλεσμα επισήμων εξετάσεων που γίνονται ιδίως κατά την καλλιέργεια και αναφέρονται σε επαρκή αριθμό χαρακτήρων ώστε να καθίσταται δυνατή η περιγραφή της ποικιλίας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση των χαρακτήρων πρέπει να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Για να υπάρξει διάκριση, οι εξετάσεις καλλιεργείας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις διαθέσιμες συγκρινόμενες ποικιλίες, που είναι γνωστές στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1. Για την εφαρμογή του άρθρου 9, περιλαμβάνονται άλλες διαθέσιμες συγκρινόμενες ποικιλίες. Στην περίπτωση ποικιλιών των οποίων οι σπόροι δύνανται να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μη επισήμων εξετάσεων και οι πρακτικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ανάλογα με τα αποτελέσματα επίσημης εξέτασης.
Εξάλλου, μπορεί να καθορίζεται, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, ότι από δεδομένες ημερομηνίες, οι ποικιλίες ορισμένων ειδών κηπευτικών γίνονται πλέον αποδεκτές, μόνον βάσει επισήμων εξετάσεων.
2. Κατά την αναφερόμενη στο άρθρο 46 παράγραφος 2 διαδικασία καθορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των συγχρόνων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων:
α) τα χαρακτηριστικά που πρέπει, τουλάχιστον, να αφορούν οι εξετάσεις για τα διάφορα είδη·
β) οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την εκτέλεση των εξετάσεων.
3. Όταν η εξέταση των γενεαλογικών συνθετικών είναι αναγκαία στη μελέτη των υβριδίων και συνθετικών ποικιλιών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα αποτελέσματα της εξετάσεως αυτής και η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών να τηρούνται εμπιστευτικά, εφ' όσον ήθελε ζητηθεί τούτο από τον δημιουργό.
4. α) Στην περίπτωση γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, διενεργείται εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου όμοια με εκείνη που ορίζεται στην οδηγία 90/220/ΕΟΚ.
β) Οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και τα λοιπά σχετικά στοιχεία είναι ισοδύναμα με εκείνη που ορίζεται στην οδηγία 90/220/ΕΟΚ θεσπίζονται, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, με κανονισμό του Συμβουλίου που βασίζεται στην κατάλληλη νομική βάση της συνθήκης. Μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει ο παρών κανονισμός, οι γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες θα γίνονται δεκτές προς υπαγωγή σε εθνικό κατάλογο μόνον αφού θα έχουν εγκριθεί για την εμπορία σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ.
γ) Τα άρθρα 11 έως 18 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον για τις γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός που αναφέρεται στο παραπάνω στοιχείο β).
δ) Οι τεχνικές και επιστημονικές λεπτομέρειες για τη διενέργεια της εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
5. α) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ποικιλία που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό της παρούσας παραγράφου γίνεται δεκτή μόνον εάν:
- το τρόφιμο ή το συστατικό τροφίμων έχει ήδη εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 ή
- οι αποφάσεις έγκρισης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
β) Στην περίπτωση που προβλέπεται στην δεύτερη περίπτωση του στοιχείου α), λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που εκτίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και οι αρχές αξιολόγησης που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97.
γ) Οι τεχνικές και επιστημονικές λεπτομέρειες της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο στοιχείο β), θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
Άρθρο 8
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ο αιτών, κατά την υποβολή της αιτήσεως αποδοχής ποικιλίας, πρέπει να αναφέρει αν η ποικιλία αυτή απετέλεσε ήδη αντικείμενο αιτήσεως σε άλλο κράτος μέλος, για ποιο κράτος μέλος πρόκειται και το αποτέλεσμα της αιτήσεως αυτής.
Άρθρο 9
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δημοσιευθεί επίσημα ο κατάλογος των αποδεκτών ποικιλιών στο έδαφός τους και, εφόσον απαιτείται επιλογή διατηρητέων ποικιλιών, το όνομα του ή των υπευθύνων της επιλογής στη χώρα τους. Όταν πολλά πρόσωπα είναι υπεύθυνα για την επιλογή μιας ποικιλίας, η δημοσίευση του ονόματός τους δεν είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, ο κατάλογος αναφέρει την υπηρεσία η οποία διαθέτει τον κατάλογο των ονομάτων των υπευθύνων για την επιλογή.
2. Κατά την αποδοχή μιας ποικιλίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ποικιλία αυτή να φέρει, εφ' όσον είναι δυνατόν, την ίδια ονομασία στα άλλα κράτη μέλη.
Αν είναι γνωστό ότι σπόροι ή φυτά μιας ποικιλίας τίθενται σε εμπορία σε άλλη χώρα με διαφορετική ονομασία, η ονομασία αυτή αναφέρεται επίσης στον κατάλογο.
Στην περίπτωση των ποικιλιών που προέρχονται από ποικιλίες των οποίων η επίσημη αποδοχή έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, δεύτερο και τρίτο εδάφιο και οι οποίες έγιναν αποδεκτές σε ένα ή περιοσσότερα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή των επίσημων μέτρων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, μπορεί να αποφασιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, ότι όλα τα κράτη μέλη που αποφάσισαν την αποδοχή αυτή εξασφαλίζουν ότι οι ποικιλίες αυτές φέρουν ονόματα που καθορίζονται με την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αρχές.
3. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεριμνούν εξ άλλου ώστε μια ποικιλία που δεν διακρίνεται εμφανώς:
- από ποικιλία αποδεκτή προηγουμένως στο εν λόγω κράτος μέλος ή σε άλλο κράτος μέλος ή
- από άλλη ποικιλία για την οποία έχει ληφθεί απόφαση όσον αφορά τη διάκριση, τη σταθερότητα και την ομοιογένεια σύμφωνα με τους κανόνες που αντιστοιχούν σ' αυτούς της παρούσας οδηγίας, χωρίς εν τούτοις να είναι ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1,
να φέρει την ονομασία αυτής της ποικιλίας. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται αν η εν λόγω ονομασία είναι ικανή να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση, όσον αφορά την ποικιλία, ή αν άλλα γεγονότα, δυνάμει του συνόλου των διατάξεων του ενδιαφερομένου κράτους μέλους που διέπουν τις ονομασίες των ποικιλιών, αντιτίθενται στη χρησιμοποίησή της, ή αν το δικαίωμα τρίτων εμποδίζει την ελεύθερη χρησιμοποίηση αυτής της ονομασίας σε σχέση με την ποικιλία.
4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν για κάθε αποδεκτή ποικιλία φάκελο, που περιλαμβάνει περιγραφή της ποικιλίας και σαφή περίληψη όλων των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αποδοχή. Η περιγραφή των ποικιλιών αναφέρεται στα φυτά τα οποία προέρχονται άμεσα από σπόρους της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι" ή της κατηγορίας "τυποποιημένοι σπόροι".
5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές αναφέρονται σαφώς με την ιδιότητα αυτή στον κατάλογο των ποικιλιών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οιοσποδήποτε εμπορεύεται παρόμοιες ποικιλίες αναφέρει σαφώς στον κατάλογο πωλήσεων ότι η ποικιλία αυτή είναι γενετικώς τροποποιημένη.
6. Όσον αφορά την καταλληλότητα της ονομασίας μιας ποικιλίας εφαρμόζεται το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών(7).
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής ως προς την καταλληλότητα της ονομασίας ποικιλιών δύνανται να θεσπισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
Άρθρο 10
1. Κάθε αίτηση ή ανάκληση της αιτήσεως περί αποδοχής μιας ποικιλίας, κάθε εγγραφή σε κατάλογο ποικιλιών, καθώς και οι διάφορες τροποποιήσεις αυτού κοινοποιούνται αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, για κάθε νέα αποδεκτή ποικιλία, σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών, και τα οποία είναι γνωστά από τη διαδικασία αποδοχής της. Επίσης ανακοινώνουν, κατόπιν αιτήσεως, τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν να διακρίνεται η ποικιλία από άλλες ανάλογες ποικιλίες.
3. Κάθε κράτος μέλος θέτει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής τους φακέλους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, τους σχετικούς με τις ποικιλίες οι οποίες είναι αποδεκτές ή έχουν παύσει να είναι αποδεκτές. Οι αμοιβαίες πληροφορίες που αφορούν τους φακέλους αυτούς τηρούνται εμπιστευτικές.
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι φάκελοι αποδοχής να τίθενται στη διάθεση, προσωπικά και αποκλειστικά, κάθε προσώπου το οποίο εξεδήλωσε δικαιολογημένο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται όταν, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3, τα στοιχεία πρέπει να τηρούνται εμπιστευτικά.
5. Όταν η αποδοχή ποικιλίας απορρίπτεται ή ακυρώνεται, τα αποτελέσματα των εξετάσεων τίθενται στη διάθεση των προσώπων που αφορά η ληφθείσα απόφαση.
Άρθρο 11
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αποδεκτές ποικιλίες πρέπει να διατηρούνται με επιλογή.
2. Η επιλογή διατηρητέων ποικιλιών πρέπει πάντοτε να ελέγχεται βάσει των καταγραφών που γίνονται από τον ή τους υπεύθυνους για τη διατήρηση της ποικιλίας. Οι καταγραφές αυτές πρέπει να επεκτείνονται στην παραγωγή όλων των γενεών, οι οποίες προηγούνται των βασικών σπόρων.
3. Δείγματα είναι δυνατόν να ζητηθούν από τον υπεύθυνο της ποικιλίας. Τέτοια δείγματα είναι δυνατόν, σε περίπτωση ανάγκης, να ληφθούν επίσημα.
4. Όταν η επιλογή γίνεται σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο ήταν αποδεκτή η ποικιλία, τα εν λόγω κράτη μέλη παρέχουν μεταξύ τους διοικητική βοήθεια όσον αφορά τον έλεγχο.
Άρθρο 12
1. Η αποδοχή ισχύει για χρονικό διάστημα που λήγει στο τέλος του δεκάτου ημερολογιακού έτους που έπεται της αποδοχής.
Η αποδοχή των ποικιλιών από τις αρχές της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας πριν από τη γερμανική ενοποίηση ισχύει το αργότερο μέχρι το τέλος του δέκατου ημερολογιακού έτους που έπεται της εγγραφής τους στον κατάλογο των ποικιλιών ο οποίος καταρτίζεται από τη Γερμανία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.
2. Η αποδοχή μιας ποικιλίας είναι δυνατό να ανανεώνεται ανά τακτά διαστήματα εάν εξακολουθεί να καλλιεργείται σε τέτοια κλίμακα ώστε να δικαιολογείται αυτό, ή αν πρέπει να υποστηριχθεί για τη διαφύλαξη γενετικών πόρων, και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται είτε οι απαιτήσεις όσον αφορά τη διαφορετικότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα, είτε τα κριτήρια του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3. Πλην της περίπτωσης φυτικών γενετικών πόρων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 οι αιτήσεις ανανέωσης υποβάλλονται το αργότερο δύο χρόνια πριν τη λήξη της περιόδου αποδοχής.
3. Η διάρκεια ισχύος μιας αποδοχής πρέπει να παρατείνεται προσωρινά έως ότου ληφθεί η απόφαση επί της αιτήσεως παρατάσεως.
Στην περίπτωση ποικιλιών, οι οποίες έγιναν αποδεκτές πριν από την 1η Ιουλίου 1972 ή, όσον αφορά τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν την 1η Ιανουαρίου 1973, η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, μέχρι τις 30 Ιουνίου 1990 το αργότερο για μεμονωμένες ποικιλίες, αν επίσημα μέτρα οργανωμένα σε κοινοτική βάση έχουν ληφθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1982, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της αποδοχής τους ή την αποδοχή ποικιλιών που προέρχονται από αυτές.
Όσον αφορά την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, η λήξη της περιόδου ισχύος αποδοχής ορισμένων ποικιλιών οι οποίες έγιναν αποδεκτές σε αυτά τα κράτη μέλη πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 μπορεί, μετά από αίτημα αυτών των κρατών μελών, να καθοριστεί επίσης για τις 30 Ιουνίου 1990, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, και οι εν λόγω ποικιλίες μπορούν να περιληφθούν στα οργανωμένα σε κοινοτική βάση επίσημα μέτρα.
Άρθρο 13
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να αίρονται οι αμφιβολίες που εμφανίσθηκαν μετά την αποδοχή μιας ποικιλίας, όσον αφορά την εκτίμηση της διακρίσεώς της ή της ονομασίας της κατά τη στιγμή της αποδοχής της.
2. Εφ' όσον αποδειχθεί, μετά την αποδοχή μιας ποικιλίας, ότι η προϋπόθεση της διακρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 5 δεν είχε πληρωθεί κατά την αποδοχή, η αποδοχή αντικαθίσταται από άλλη απόφαση, κατά περίπτωση ακυρωτική, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Με αυτή την άλλη απόφαση, η ποικιλία δεν θεωρείται πλέον, από τη στιγμή της αρχικής αποδοχής της, ως ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1.
3. Εφ' όσον αποδεικνύεται μετά την αποδοχή ποικιλίας, ότι η ονομασία της κατά την έννοια του άρθρου 9 δεν έγινε δεκτή κατά την αποδοχή, η ονομασία προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν όπως η παλαιά ονομασία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά συμπληρωματικώς. Οι λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους η παλαιά ονομασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικώς, είναι δυνατόν να καθορισθούν κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
4. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 μπορούν να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3.
Άρθρο 14
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αποδοχή μιας ποικιλίας να ακυρώνεται:
α) αν αποδεικνύεται κατά τις εξετάσεις, ότι μία ποικιλία δεν είναι πλέον σαφώς διακρινόμενη, σταθερή ή επαρκώς ομοιόμορφη·
β) αν ο ή οι υπεύθυνοι της ποικιλίας το ζητήσουν, εκτός αν παραμείνει εξασφαλισμένη μία διατηρητέα επιλογή.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ακυρώσουν την αποδοχή μιας ποικιλίας:
α) αν δεν τηρούνται οι νομοθετικές, κοινοτικές ή διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
β) αν, κατά την αίτηση αποδοχής ή τη διαδικασία της εξετάσεως, έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή απατηλές πληροφορίες ως προς τα στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η αποδοχή.
Άρθρο 15
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μία ποικιλία να διαγράφεται από τον κατάλογό τους αν ακυρώνεται η αποδοχή της ποικιλίας αυτής ή αν έχει λήξει η περίοδος ισχύος της αποδοχής.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν, για το έδαφός τους, προθεσμία διαθέσεως για την πιστοποίηση, τον έλεγχο των τυποποιημένων σπόρων προς σπορά και την εμπορία των σπόρων προς σπορά μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρίτου έτους το αργότερο μετά τη λήξη ισχύος της αποδοχής.
Για τις ποικιλίες που αναγράφονται, δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1, στον κοινό κατάλογο των ποικιλιών που προβλέπεται στο άρθρο 17, η προθεσμία διαθέσεως που λήγει τελευταία μεταξύ αυτών που παρέχονται από τα διάφορα κράτη μέλη αποδοχής δυνάμει του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται κατά την εμπορία σε όλα τα κράτη μέλη, στο μέτρο που οι σπόροι προς σπορά της συγκεκριμένης ποικιλίας δεν υπέστησαν κανέναν περιορισμό εμπορίας όσον αφορά την ποικιλία.
3. Όσον αφορά τις ποικιλίες των οποίων ανανεώθηκε η αποδοχή σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, μέχρι τις 30 Ιουνίου 1994, να χρησιμοποιούνται τα ονόματα που ίσχυαν πριν από την ανανέωση.
Άρθρο 16
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι ποικιλιών αποδεκτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή σύμφωνα με τις αρχές που αντιστοιχούν σε αυτές της παρούσας οδηγίας, να μην υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας ως προς την ποικιλία, από της δημοσιεύσεως η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17.
2. Μπορεί να επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος, ύστερα από αίτησή του η οποία διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2 ή του άρθρου 46 παράγραφος 3 προκειμένου για γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες, να απαγορεύει στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς του, τη χρήση της ποικιλίας ή να ορίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της ποικιλίας και, στην περίπτωση που προβλέπεται στο κατώτερο στοιχείο β), προϋποθέσεις για τη χρήση των προϊόντων που προέρχονται από την καλλιέργειά της:
α) αν αποδειχθεί ότι η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής θα μπορούσε να βλάψει, από φυτοϋγειονομική όποψη, την καλλιέργεια άλλων ποικιλιών ή ειδών· ή
β) αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, εκτός εκείνων που έχουν αναφερθεί ήδη και όσων έχουν αναφερθεί ενδεχομένως κατά τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2, να πιστεύεται ότι η ποικιλία ενέχει κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον.
Άρθρο 17
Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη και τη στιγμή που περιέρχονται σε γνώση της Επιτροπής, αυτή εξασφαλίζει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σειρά C υπό τον τίτλο "Κοινός Κατάλογος Ποικιλιών Ειδών Κηπευτικών" όλων των ποικιλιών οι σπόροι των οποίων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16, δεν υπόκεινται σε περιορισμό εμπορίας ως προς την ποικιλία, καθώς και των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περί του ή των υπευθύνων της διατηρητέας επιλογής. Η δημοσίευση ορίζει τα κράτη μέλη τα οποία έτυχαν της αδείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 ή το άρθρο 18.
Αυτή η δημοσίευση περιλαμβάνει τις ποικιλίες για τις οποίες εφαρμόζεται προθεσμία διαθέσεως κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο. Αναφέρονται στη δημοσίευση η διάρκεια της προθεσμίας διαθέσεως και, κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη για τα οποία ενδεχομένως η προθεσμία δεν εφαρμόζεται.
Η δημοσίευση αναφέρει σαφώς τις γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες.
Άρθρο 18
Αν διαπιστωθεί ότι, σε ένα κράτος μέλος, η καλλιέργεια μιας ποικιλίας, εγγεγραμμένης στον κοινό κατάλογο ποικιλιών, είναι δυνατόν να βλάψει, από φυτοϋγειονομική άποψη, την καλλιέργεια άλλων ποικιλιών ή ειδών ή ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, μπορεί να επιτραπεί στο εν λόγω κράτος μέλος, κατόπιν αιτήσεώς του και με την διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2 ή του άρθρου 46 παράγραφος 3 προκειμένου να γενετικώς τροποποιημένη ποικιλία, να απαγορεύει την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού της εν λόγω ποικιλίας στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς του. Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος διάδοσης επιβλαβών οργανισμών ή άμεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να προβεί στην απαγόρευση αυτή συγχρόνως με την κατάθεση της αιτήσεώς του και μέχρι την οριστική απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί εντός τριών μηνών με τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2 ή του άρθρου 46 παράγραφος 3 προκειμένου για γενετικώς τροποποιημένη ποικιλία.
Άρθρο 19
Όταν μια ποικιλία παύει να είναι αποδεκτή σε κράτος μέλος το οποίο είχε αρχικά αποδεχθεί την εν λόγω ποικιλία, ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν την αποδοχή της ποικιλίας αυτής αν οι όροι αποδοχής διατηρούνται στα κράτη μέλη αυτά. Εφ' όσον πρόκειται περί ποικιλίας για την οποία απατείται διατηρητέα επιλογή, αυτή πρέπει να είναι εξασφαλισμένη.
Άρθρο 20
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι κιχωρίου για βιομηχανικές χρήσεις μπορούν να τεθούν στο εμπόριο μόνον αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι".
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι άλλων κηπευτικών ειδών δεν μπορούν να τεθούν στο εμπόριο εκτός αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι" ή είναι τυποποιημένοι σπόροι.
3. Είναι ωστόσο δυνατόν να ορισθεί, κατά την αναφερομένη στο άρθρο 46 παράγραφος 2 διαδικασία, ότι οι σπόροι ορισμένων κηπευτικών μπορούν να τίθενται σε εμπορία από δεδομένες ημερομηνίες μόνον αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι".
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επίσημες εξετάσεις των σπόρων να γίνονται σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς μεθόδους, εφ' όσον υφίστανται τέτοιες μέθοδοι.
Άρθρο 21
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο:
- σπόροι επιλογής, γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων και
- ακατέργαστοι σπόροι, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο προς μεταποίηση, με την προϋπόθεση ότι είναι βεβαία η ταυτότητά τους.
Άρθρο 22
Τα κράτη μέλη μπορούν, εν τούτοις, να επιτρέπουν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 20:
α) την επίσημη πιστοποίηση και την εμπορία βασικών σπόρων, που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες στο παράρτημα II προϋποθέσεις, όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται όλα τα πρόσφορα μέτρα ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται δεδομένη βλαστική ικανότητα, την οποία αναφέρει, για τη διάθεση σε εμπορία, επί ειδικής ετικέτας που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση αυτού και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδας·
β) για τον ταχύ εφοδιασμό σε σπόρους, την επίσημη πιστοποίηση και την εμπορία μέχρι τον πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι", για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση που προορίζεται να ελέγξει την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα II όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα. Η πιστοποίηση χορηγείται κατόπιν υποβολής εκθέσεως για την προσωρινή ανάλυση των σπόρων και εφόσον αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτου. Θεσπίζονται όλες οι κατάλληλες διατάξεις ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται την βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά τον χρόνο της προσωρινής αναλύσεως. Η ένδειξη της βλαστικής αυτής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται, για την εμπορία, σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτού και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδας.
Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους σπόρους που εισάγονται από τρίτες χώρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 36 όσον αφορά την αναπαραγωγή εκτός της Κοινότητος.
Τα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) συνεργάζονται μεταξύ τους από διοικητική άποψη όσον αφορά τον έλεγχο.
Άρθρο 23
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν:
α) να επιτρέπουν στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους να διαθέτουν στο εμπόριο μικρές ποσότητες σπόρων για επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής·
β) να επιτρέπουν στους βελτιωτές ποικιλιών και τους εκπροσώπους τους που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους να διαθέτουν στο εμπόριο, για περιορισμένη περίοδο, σπόρους ποικιλίας για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση εγγραφής σε εθνικό κατάλογο σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και για την οποία έχουν υποβληθεί ειδικές τεχνικές πληροφορίες.
2. Οι όροι υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τις άδειες που αναφέρονται στο στοιχείο β) καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά την υποβολή πληροφοριών, το είδος των πληροφοριών αυτών, τη συντήρηση και την ονομασία της ποικιλίας και την επισήμανση των συσκευασιών.
3. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την 14η Δεκεμβρίου 1998 από τα κράτη μέλη στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν καθοριστεί οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Στη συνέχεια, όλες αυτές οι άδειες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις που θα ορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Άρθρο 24
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, για την παραγωγή τους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II, συμπληρωματικές ή αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση.
Άρθρο 25
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι, κατά τη διάρκεια της εξετάσεως των σπόρων για πιστοποίηση και κατά τον έλεγχο εκ των υστέρων, τα δείγματα λαμβάνονται επίσημα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις που λαμβάνονται επίσημα δείγματα τυποποιημένων σπόρων για τον έλεγχο εκ των υστέρων.
2. Κατά τη διάρκεια της εξετάσεως των σπόρων για την πιστοποίηση και κατά τον έλεγχο εκ των υστέρων, τα δείγματα λαμβάνονται επί ομοιογενών σπορομερίδων. Το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδας και το ελάχιστο βάρος δείγματος αναφέρονται στο παράρτημα III.
Άρθρο 26
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι βασικοί σπόροι, πιστοποιημένοι σπόροι και τυποποιημένοι σπόροι είναι δυνατόν να τίθενται σε εμπορία μόνο σε επαρκώς ομοιογενείς σπορομερίδες και σε κλειστές συσκευασίες, εφοδιασμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28, με σύστημα σφραγίσεως και σημάνσεως.
2. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να προβλέπουν, για την εμπορία μικρών ποσοτήτων στον τελευταίο καταναλωτή, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1 όσον αφορά τη συσκευασία, το σύστημα σφραγίσεως καθώς και τη σήμανση.
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παραγωγούς των να διαθέτουν στο εμπόριο μικρές συσκευασίες μειγμάτων τυποποιημένων σπόρων διαφόρων ποικιλιών του ιδίου είδους. Όταν εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη, το είδος καθώς και οι κανόνες για το μέγιστο μέγεθος των μικρών συσκευασιών και οι απαιτήσεις για την επισήμανση καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
Άρθρο 27
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά και πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, εφ' όσον οι σπόροι αυτής της τελευταίας κατηγορίας δεν παρουσιάζονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών ΕΚ, σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επισήμου ελέγχου έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1, ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σφράγιση, το σύστημα σφραγίσεως, περιλαμβάνει τουλάχιστον την επίθεση σ' αυτό της επίσημης ετικέτας είτε επίσημης σφραγίδας.
Τα μέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο δεν είναι απαραίτητα στην περίπτωση συστήματος σφραγίσεως που δεν επαναχρησιμοποιείται.
Σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν δεδομένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
2. Όταν πρόκειται για συσκευασίες που σφραγίζονται επίσημα είναι δυνατόν να γίνονται μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο επίσημα ή κατόπιν επίσημου ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, στην ετικέτα, που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 αναφέρεται επίσης η τελευταία νέα σφράγιση, η ημερομηνία της και η υπηρεσία που την πραγματοποίησε.
3. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι συσκευσίες τυποποιημένων σπόρων προς σπορά και οι μικρές συσκευασίες πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά σφραγίζονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Είναι επίσης εφοδιασμένες, εκτός από τις μικρές συσκευασίες, με μολυβδοσφραγίδα ή με άλλη ισοδύναμη σφράγιση που έχουν τεθεί από τον υπεύθυνο της επιθέσεως ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, μπορεί να διαπιστωθεί αν δεδομένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Στην περίπτωση των μικρών συσκευασιών της κατηγορίας των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, είναι δυνατόν να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο μετά από τον επίσημο έλεγχο.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 1 και 2 για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά που κλείνονται στο έδαφός τους. Οι προϋποθέσεις που αφορούν τις εξαιρέσεις αυτές μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
Άρθρο 28
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων, εφ' όσον οι σπόροι αυτής της τελευταίας κατηγορίας δεν παρουσιάζονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών:
α) φέρουν, εξωτερικά, επίσημη ετικέτα, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη, είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Α και της οποίας οι ενδείξεις διατυπώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Για τις διαφανείς συσκευασίες, η ετικέτα είναι δυνατόν να τίθεται στο εσωτερικό εφόσον είναι ευανάγνωστη διαμέσου της συσκευασίας. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους και μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους. Όταν η ετικέτα φέρει μικρά οπή, στερεώνεται σε κάθε περίπτωση με επίσημη σφραγίδα. Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 22, αν οι βασικοί σπόροι δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II ως προς τη βλαστική ικανότητα, γίνεται μνεία περί αυτού στην ετικέτα. Επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων επισήμων ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να επιτρέπεται, υπό επίσημο έλεγχο, να τίθενται επί της συσκευασίας οι οριζόμενες ενδείξεις με τρόπο ανεξίτηλο και ανάλογα με τον τύπο της ετικέτας,
β) περιέχουν επίσημη σημείωση του χρώματος της ετικέτας, η οποία περιέχει τουλάχιστον τις ενδείξεις που προβλέπονται για την ετικέτα στο παράρτημα IV μέρος Α στοιχείο α) σημεία 4 έως 7. Η σημείωση συντάσσεται κατά τρόπον ώστε να μην είναι δυνατόν να επέλθει σύγχυση με την ετικέτα που αναφέρεται στο στοιχείο α). Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις τίθενται με τρόπο ανεξίτηλο επί της συσκευασίας ή όταν, σύμφωνα με το στοιχείο α), η ετικέτα περιλαμβάνεται στο εσωτερικό διαφανούς συσκευασίας ή χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα από αδιάρρηκτο υλικό.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 σε περίπτωση μικρών συσκευασιών οι οποίες κλείνονται στο έδαφός τους. Οι όροι που εφαρμόζονται για αυτές τις εξαιρέσεις μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
3. Οι συσκευασίες τυποποιημένων σπόρων και οι μικρές συσκευασίες σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι" εφοδιάζονται, σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος Β), με ετικέτα του προμηθευτού ή με τυπωμένη επιγραφή ή με σφραγίδα που συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος. Το χρώμα της ετικέτας είναι μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους και βαθύ κίτρινο για τους τυποποιημένους σπόρους.
Εκτός από την περίπτωση μικρών συσκευασιών τυποποιημένων σπόρων, οι πληροφορίες τις οποίες ορίζει ή επιτρέπει η παρούσα παράγραφος διαχωρίζονται σαφώς από κάθε άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην ετικέτα ή στη συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 30.
Μετά τις 30 Ιουνίου 1992 μπορεί να αποφασιστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, οι μικρές συσκευασίες τυποποιημένων σπόρων όλων ή ορισμένων ειδών πρέπει να πληρούν τον όρο αυτό ή εάν οι απαιτούμενες ή επιτρεπόμενες πληροφορίες πρέπει να διαχωρίζονται με ορισμένο τρόπο από κάθε άλλη πληροφορία εφόσον το διακριτικό σημείο αναφέρεται ευκρινώς στην ετικέτα ή στη συσκευασία.
4. Στην περίπτωση ποικιλιών ευρέως γνωστών την 1η Ιουλίου 1970, επιτρέπεται επιπλέον να αναφέρεται στην ετικέτα κάθε επιλογή διατηρητέας ποικιλίας που έχει ή πρόκειται να δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφος 2. Απαγορεύεται η μνεία κάθε ειδικής ιδιότητας που μπορεί να συνδέεται με την εν λόγω επιλογή.
Η προβλεπόμενη ημερομηνία είναι:
- 1η Ιανουαρίου 1973 για τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
- 1η Μαρτίου 1986 για την Ισπανία.
Η μνεία αυτή ακολουθεί το όνομα της ποικιλίας από το οποίο διαχωρίζεται ευκρινώς, κατά προτίμηση με παύλα. Δεν πρέπει να τονίζεται περισσότερο από το όνομα της ποικιλίας.
Άρθρο 29
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα αναγκαία μέτρα που επιτρέπουν να διασφαλίζεται ο έλεγχος της ταυτότητας των σπόρων στην περίπτωση των μικρών συσκευασιών πιστοποιημένων σπόρων, ιδίως κατά τον επιμερισμό της σπορομερίδας. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να προβλέπουν ότι οι μικρές συσκευασίες, που διαχωρίστηκαν στο έδαφός τους, πρέπει να σφραγίζονται επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο.
Άρθρο 30
1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, οι συσκευασίες των βασικών σπόρων, των πιστοποιημένων σπόρων όλων των ειδών ή των τυποποιημένων σπόρων πρέπει να φέρουν ετικέτα του προμηθευτή (η οποία μπορεί να είναι είτε ετικέτα διαφορετική από την επίσημη ετικέτα είτε να έχει τη μορφή πληροφοριών του προμηθευτή τυπωμένων πάνω στη συσκευασία).
Οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα αυτή καθορίζονται επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
2. Σε περίπτωση βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων, η ετικέτα ή η τυπωμένη επιγραφή που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συντάσσονται κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η σύγχυση με την επίσημη ετικέτα που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1.
Άρθρο 31
Σε περίπτωση σπόρων γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας, οποιαδήποτε ετικέτα ή έγγραφο, επίσημο ή μη, που επικολλάται ή συνοδεύει την παρτίδα σπόρων, δυνάμει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικώς.
Άρθρο 32
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κάθε χημική επεξεργασία των βασικών σπόρων, των πιστοποιημένων σπόρων ή των τυποποιημένων σπόρων αναφέρεται είτε επί της επισήμου ετικέτας, είτε επί ετικέτας του προμηθευτού καθώς και επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό της. Για τις μικρές συσκευασίες, οι ενδείξεις αυτές μπορούν να τυπώνονται απευθείας επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό αυτής.
Άρθρο 33
Προκειμένου να εξευρεθούν βελτιωμένες εναλλακτικές λύσεις, για ορισμένες διατάξεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, δύναται να αποφασισθεί η, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, διοργάνωση προσωρινών πειραμάτων, σε κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
Στο πλαίσιο των δοκιμασιών αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Η έκταση της απαλλαγής αυτής ορίζεται ανάλογα με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται. Η διάρκεια μιας δοκιμασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 έτη.
Άρθρο 34
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, να μην υπόκεινται σε άλλους περιορισμούς εμπορίας, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, τον έλεγχο, τη σήμανση και τη σφράγισή τους, εκτός εκείνων που προβλέπονται από την παρούσα ή άλλη κοινοτική οδηγία.
2. Εως ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3, είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος, κατόπιν αιτήσεώς του, κατά την αναφερομένη στο άρθρο 46 παράγραφος 2 διαδικασία, να ορίζει ότι σπόροι ορισμένων ειδών κηπευτικών μπορούν να τίθενται σε εμπορία από δεδομένες ημερομηνίες, μόνον αν έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι".
Άρθρο 35
Οι προϋποθέσεις εμπορίας σπόρων επιλογής, γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 21, πρώτη περίπτωση, είναι οι ακόλουθες:
α) πρέπει να έχουν ελεγχθεί επίσημα από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων·
β) πρέπει να συσκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και
γ) οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν επίσημη ετικέτα στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- αρχή πιστοποίησης και κράτος μέλος ή τα διακριτικά αρχικά τους,
- αριθμός παρτίδας,
- μήνας και έτος σφράγισης ή
- μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας με σκοπό την πιστοποίηση,
- είδος, που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, με λατινικά στοιχεία,
- ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικά στοιχεία,
- η ένδειξη "προβασικοί σπόροι",
- αριθμός γενεών προγενεστέρων των σπόρων κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι".
Η ετικέτα πρέπει να είναι λευκού χρώματος με μια διαγώνια μωβ γραμμή.
Άρθρο 36
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι κηπευτικών:
- που προέρχονται απευθείας από βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα είτε σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είτε σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ή που προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες και
- που έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος,
πρέπει, κατόπιν αιτήσεως και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, να πιστοποιούνται επίσημα ως πιστοποιημένοι σπόροι σε κάθε κράτος μέλος, εφόσον έχουν υποβλήθεί σε επιτόπιο καλλιεργητικό έλέγχο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I για τη συγκεκριμένη κατηγορία, και εφόσον έχει διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα II για την ίδια κατηγορία.
Όταν, στις περιπτώσεις αυτές, οι σπόροι έχουν παραχθεί απευθείας από επίσημα πιστοποιημένους σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν την επίσημη πιστοποίησή τους ως βασικών σπόρων, αν έχουν τηρηθεί οι όροι που προβλέπονται γι' αυτή την κατηγορία.
2. Οι σπόροι κηπευτικών που συγκομίζονται στην Κοινότητα και προορίζονται για πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρέπει:
- να συσκευάζονται και να φέρουν επίσημη ετικέτα, σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του παραρτήματος V μέρη Α και Β σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 και
- να συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος V μέρος Γ.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου οι οποίες αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση μπορούν να μην εφαρμόζονται εάν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την επιθεώρηση των φυτών στον αγρό, οι αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα για τους σπόρους αυτούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά ενόψει της πιστοποίησής τους και οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την πιστοποίηση είναι οι ίδιες ή εάν συμφωνούν για την εξαίρεση αυτή.
3. Τα κράτη μέλη ορίζουν επίσης ότι οι σπόροι κηπευτικών:
- που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα είτε σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είτε σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή που προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες και
- που έχουν συλλεγεί σε τρίτη χώρα,
πρέπει, κατόπιν αιτήσεως, να πιστοποιούνται επίσημα ως πιστοποιημένοι σπόροι σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο είτε έχουν παραχθεί είτε έχουν πιστοποιηθεί επίσημα οι βασικοί σπόροι, αν οι σπόροι αυτοί έχουν υποβληθεί σε επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε απόφαση ισοδυναμίας που έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τη συγκεκριμένη κατηγορία, και εφόσον έχει διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του παραρτήματος II για την ίδια κατηγορία. Τα άλλα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν την επίσημη πιστοποίηση τέτοιων σπόρων.
Άρθρο 37
1. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, διαπιστώνει:
α) αν οι επίσημες εξετάσεις ποικιλιών που γίνονται σε τρίτη χώρα παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τις εξετάσεις στα κράτη μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 7·
β) αν οι έλεγχοι της επιλογής των διατηρητέων ποικιλιών που γίνονται σε τρίτη χώρα παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τους ελέγχους που γίνονται στα κράτη μέλη·
γ) αν, στις αναφερόμενες στο άρθρο 36 περιπτώσεις, οι καλλιεργητικοί έλεγχοι σε τρίτη χώρα πληρούν τις προβλεπόμενες στο παράρτημα I προϋποθέσεις·
δ) αν οι σπόροι κηπευτικών που συλλέγονται σε τρίτη χώρα και που παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ως προς τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για την εξέτασή τους, την επιβεβαίωση της ταυτότητός τους, τη σήμανση και τον έλεγχό τους, είναι από την άποψη αυτή ισοδύναμοι με τους βασικούς σπόρους ή τους τυποποιημένους σπόρους που συλλέγονται στο εσωτερικό της Κοινότητος και είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε κάθε νέο κράτος μέλος από την ημερομηνία της προσχωρήσεώς του μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οφείλει να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 38
1. Για να αντιμετωπιστούν προσωρινές δυσκολίες γενικού εφοδιασμού της Κοινότητας σε βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά, είναι δυνατόν να αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για μία συγκεκριμένη περίοδο, την εμπορία, σε ολόκληρη την Κοινότητα, ποσοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών εφοδιασμού, σπόρων κατηγορίας για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, ή σπόρων ποικιλίας που δεν περιλαμβάνεται στον "Κοινό κατάλογο ποικιλιών ειδών κηπευτικών" ή στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών.
2. Για κατηγορία σπόρων συγκεκριμένης ποικιλίας, η επίσημη ετικέτα ή η ετικέτα του προμηθευτή είναι αυτή που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία· για τους σπόρους ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στους προαναφερόμενους καταλόγους, η ετικέτα είναι καφέ χρώματος. Η ετικέτα αναφέρει πάντοτε ότι οι συγκεκριμένοι σπόροι υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.
3. Οι κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
Άρθρο 39
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι κηπευτικών να ελέγχονται επίσημα κατά την εμπορία, τουλάχιστον με δειγματοληψία, προκειμένου να επαληθεύεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
2. Με την επιφύλαξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των σπόρων μέσα στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, κατά την εμπορία σπόρων που εισάγονται από τρίτες χώρες σε ποσότητες άνω των 2 χιλιογράμμων, τους παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) είδος·
β) ποικιλία·
γ) κατηγορία·
δ) χώρα παραγωγής και επίσημη αρχή ελέγχου·
ε) χώρα αποστολής·
στ) εισαγωγέας·
ζ) ποσότητα σπόρων.
Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες μπορεί να καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.
Άρθρο 40
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι των κατηγοριών "πιστοποιημένοι σπόροι" και "τυποποιημένοι σπόροι" να υποβάλλονται σε επίσημο έλεγχο εκ των υστέρων σε καλλιέργεια που γίνεται δειγματοληπτικά για να διαπιστωθεί η ταυτότητα και η καθαρότητα της ποικιλίας σε σχέση με δείγματα μάρτυρες.
Άρθρο 41
1. Τα κράτη μέρη μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι για την επικόλληση των ετικετών των σχετικών με τους τυποποιημένους σπόρους που προορίζονται για εμπορία:
α) να τηρούν αυτά ενήμερα ως προς την έναρξη και το πέρας των ενεργειών τους·
β) να τηρούν δελτία που αναφέρονται σε όλες τις σπορομερίδες τυποποιημένων σπόρων και να θέτουν αυτά στη διάθεσή τους τουλάχιστον επί τρία έτη·
γ) να θέτουν στη διάθεσή τους, επί δύο έτη τουλάχιστον, ένα δείγμα-μάρτυρα των σπόρων των ποικιλιών για τις οποίες δεν απαιτείται επιλογή διατηρητέων ποικιλιών·
δ) να λαμβάνουν δείγματα από κάθε σπορομερίδα η οποία προορίζεται για εμπορία και θέτουν αυτά στη διάθεσή τους επί δύο έτη τουλάχιστον.
Οι αναφερόμενες στα στοιχεία β) και δ) ενέργειες αποτελούν αντικείμενο επισήμου επιβλέψεως που γίνεται με δειγματοληψία. Η υποχρέωση που προβλέπεται στο στοιχείο γ) εφαρμόζεται μόνο στους υπεύθυνους που είναι παραγωγοί.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε άτομο που προτίθεται να κάνει μνεία επιλογής διατηρητέων ποικιλιώ κατά το άρθρο 28 παράγραφος 4, να αναγγέλλει την πρόθεση αυτή.
Άρθρο 42
1. Αν διαπιστωθεί επανειλημμένως, κατά τους πραγματοποιούμενους ελέγχους εκ των υστέρων σε καλλιέργεια, ότι οι σπόροι μιας ποικιλίας δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την ταυτότητα ή την καθαρότητα της ποικιλίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να απαγορεύεται στο άτομο, που είναι υπεύθυνο για την εμπορία τους, να εμπορεύεται εν όλω ή εν μέρει και, ενδεχομένως για δεδομένη περίοδο, τέτοιους σπόρους.
2. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 ακυρούνται ευθύς ως αποδειχθεί με αρκετή βεβαιότητα ότι οι σπόροι που προορίζονται για την εμπορία πληρούν στο μέλλον τις προϋποθέσεις που αφορούν την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας.
Άρθρο 43
1. Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές εκτελούνται στο εσωτερικό της Κοινότητος για τον έλεγχο εκ των υστέρων δειγμάτων βασικών σπόρων, με εξαίρεση των δειγμάτων των υβριδίων και των συνθετικών ποικιλιών και των πιστοποιημένων ή τυποποιημένων σπόρων κηπευτικών, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι αυτοί, δύναται να ελέγχεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου εκ των υστέρων. Η οργάνωση των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους υποβάλλονται προς εκτίμηση στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1.
2. Οι συγκριτικές δοκιμές χρησιμεύουν στην εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως και των ελέγχων εκ των υστέρων ώστε να επιτυγχάνονται ισοδύναμα αποτελέσματα. Όταν επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, αυτές οι δοκιμές αποτελούν το αντικείμενο ετήσιας εκθέσεως δραστηριότητος, η οποία κοινοποιείται εμπιστευτικά στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η ημερομηνία κατά την οποία συντάσσεται η έκθεση για πρώτη φορά καθορίζεται κατά την αναφερομένη στο άρθρο 46 παράγραφος 2 διαδικασία.
3. Οι αναγκαίες διατάξεις για την εκτέλεση των συγκριτικών δοκιμών θεσπίζονται κατά την αναφερομένη στο άρθρο 46 παράγραφος 2 διαδικασία. Οι σπόροι κηπευτικών που συλλέγονται σε τρίτες χώρες είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται στις συγκριτικές δοκιμές.
Άρθρο 44
1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, μπορούν να καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των όρων εμπορίας των σπόρων που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία.
2. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της επί τόπου διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των φυτικών γενετικών πόρων μέσω της καλλιέργειας και της εμπορίας σπόρων:
α) ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών οι οποίες καλλιεργούνται παραδοσιακά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και περιοχές και οι οποίες απειλούνται με γενετική διάβρωση με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/94 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1994, για τη διατήρηση, το χαρακτηριστικό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία(8)·
β) ποικιλιών οι οποίες δεν έχουν εγγενή αξία για εμπορική φυτική παραγωγή αλλά οι οποίες αναπτύσσονται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες.
3. Οι ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω περιλαμβάνουν ειδικότερα τα ακόλουθα σημεία:
α) στην παράγραφο 2, στοιχείο α) οι ντόπιες αβελτίωτες φυλές και ποικιλίες εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να λαμβάνονται επίσης ιδιαίτερα υπόψη τα αποτελέσματα ανεπίσημων δοκιμών και οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από την πρακτική πείρα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, του πολλαπλασιασμού και της χρήσης, καθώς και οι λεπτομερείς περιγραφές των ποικιλιών και των σχετικών ονομασιών, όπως έχουν κοινοποιηθεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος· στην περίπτωση που αυτά επαρκούν, πρέπει να προβλέπεται εξαίρεση από την προβλεπόμενη επίσημη εξέταση. Μετά την αποδοχή της, η συγκεκριμένη ντόπια αβελτίωτη φυλή ή ποικιλία καταγράφονται ως "ποικιλία προς διατήρηση" στον κοινό κατάλογο·
β) στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) οι ανάλογοι ποσοτικοί περιορισμοί.
Άρθρο 45
Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων θεσπίζονται σύμφωνα με την αναφερομένη στο άρθρο 46 παράγραφος 2 διαδικασία.
Άρθρο 46
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την μόνιμη επιτροπή σπόρων προς σπορά και γεωργικών δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση που συστάθηκε από το άρθρο 1 της απόφασης 66/399/ΕΟΚ του Συμβουλίου(9).
2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σ' ένα μήνα.
3. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρείς μήνες.
4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.
Άρθρο 47
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 και των παραρτημάτων I και II, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής ανθρώπων και ζώων ή διατηρήσεως των φυτικών οργανισμών ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.
Άρθρο 48
1. Δύναται να καθορίζονται ειδικοί όροι, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που αφορούν:
α) τους όρους εμπορίας των σπόρων που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία·
β) τους όρους εμπορίας σπόρων σε σχέση με την επιτόπου διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των μιγμάτων σπόρων ειδών που περιλαμβάνουν επίσης είδη τα οποία απαριθμούνται από το άρθρο 1 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ(10), σχετίζονται με ειδικούς φυσικούς και ημιφυσικούς οικότοπους και απειλούνται από γενετική διάβρωση·
γ) τους όρους εμπορίας σπόρων που ενδείκνυνται για βιολογικές μεθόδους παραγωγής.
2. Οι συγκεκριμένοι όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα σημεία:
α) ο σπόρος των ειδών αυτών πρέπει να είναι εγνωσμένης προέλευσης εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή εκάστου κράτους μέλους για την εμπορία των σπόρων σε καθορισμένες περιοχές·
β) κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.
Άρθρο 49
Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους, η οποία διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2, το κράτος μέλος αυτό μπορεί να απαλλάσσεται, εν όλω ή εν μέρει, από την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε ορισμένα είδη, τα οποία συνήθως δεν αναπαράγονται ή δεν διατίθενται στο εμπόριο στο έδαφός του, εκτός εάν αυτό αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 και του άρθρου 34 παράγραφος 1.
Άρθρο 50
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 51
1. Η οδηγία 70/458/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες που εμφαίνονται στο παράρτημα VI, μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης που εμφαίνονται στο παράρτημα VI, μέρος Β.
2. Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VII.
Άρθρο 52
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 53
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Λουξεμβούργο, 13 Ιουνίου 2002.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.  


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation