Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία αφορά την παραγωγή προς εμπορία, καθώς και την εμπορία σπόρων τεύτλων στο εσωτερικό της Κοινότητας.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους σπόρους τεύτλων για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Άρθρο 2
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:
α) "εμπορία": η πώληση, η κατοχή προς πώληση, η προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε τρίτους, δωρεάν ή επ' ανταλλάγματι, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.
Δεν θεωρείται εμπορία το εμπόριο σπόρων που δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:
- η προμήθεια σπόρων σε επίσημες υπηρεσίες δοκιμών και επιθεωρήσεων,
- η προμήθεια σπόρων σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεν αποκτούν κυριότητα των συγκεκριμένων σπόρων.
Η προμήθεια σπόρων υπό όρους σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών βιομηχανικής χρήσης, ή ο πολλαπλασιασμός σπόρων για το σκοπό αυτό, δεν θεωρείται εμπορία όταν ο παρέχων υπηρεσία δεν αποκτά τίτλο επί των παρεχομένων σπόρων ή επί του προϊόντος της συγκομιδής. Ο προμηθευτής σπόρων υποβάλλει στην αρχή πιστοποίησης αντίγραφο των οικείων τμημάτων του συμβολαίου με τον παρέχοντα υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που τηρεί ο προμηθευτής των σπόρων.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
β) Τεύτλα: τα σακχαρότευτλα και τα κτηνοτροφικά τεύτλα των ειδών Beta vulgaris L.
γ) Βασικοί σπόροι: οι σπόροι
i) που έχουν παραχθεί, υπό την ευθύνη του δημιουργού, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες επιλογής, όσον αφορά την ποικιλία·
ii) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι"·
iii) που ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I για τους βασικούς σπόρους και
iv) για τους οποίους διαπιστώθηκε μετά από επίσημη εξέταση ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις·
δ) Πιστοποιημένοι σπόροι: οι σπόροι
i) που προέρχονται απ' ευθείας από βασικούς σπόρους·
ii) που προβλέπονται για την παραγωγή τεύτλων·
iii) που ανταποκρίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 στοιχείο β), στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I για τους πιστοποιημένους σπόρους και
iv) - για τους οποίους μετά από επίσημη εξέταση, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ή
- για τους οποίους όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις αυτές είτε μετά από επίσημη εξέταση, ή μετά από εξέταση που πραγματοποιείται κάτω από επίσημη επίβλεψη.
ε) Μονόσπερμοι σπόροι: οι γενετικώς μονόσπερμοι σπόροι.
στ) Σπόροι ακριβείας: οι σπόροι που προορίζονται για σπαρτικές μηχανές ακριβείας και που δίνουν ένα μόνο φυτάριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I μέρος Β σημείο 3 στοιχείο β) σημεία ββ) και γγ).
ζ) Επίσημες διατάξεις: οι διατάξεις που θεσπίζονται,
i) από τις αρχές του κράτους· ή
ii) από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπό την ευθύνη του κράτους· ή
iii) για βοηθητικές δραστηριότητες από φυσικά πρόσωπα που έχουν δώσει ειδικό όρκο, ομοίως υπό τον έλεγχο του κράτους,
υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία ii) και iii) δεν έχουν ιδιαίτερο όφελος από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
η) Μικρές συσκευασίες ΕΚ: οι συσκευασίες που περιέχουν τους ακόλουθους πιστοποιημένους σπόρους:
i) σπόρους μονόσπερμους ή ακριβείας· μέχρι 100000 συγκαρπίων ή σπόρων ή μέχρι ποσού καθαρού βάρους 2,5 χιλιογράμμων εξαιρέσει, κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών·
ii) σπόρους άλλους, εκτός από τους μονόσπερμους ή τους σπόρους ακριβείας: μέχρι ποσού καθαρού βάρους 10 χιλιογράμμων εξαιρέσει κατά περίπτωση, των κοκκωδών φυτοφαρμάκων, των υλών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθετικών.
2. Τα διάφορα είδη ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, τα οποία προορίζονται να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας, μπορούν να προσδιορίζονται και να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
3. Κατά τη διεξαγωγή της, κάτω από επίσημη επίβλεψη, εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο iv) δεύτερη περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι επιθεωρητές:
i) έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά προσόντα·
ii) δεν αποκομίζουν προσωπικό όφελος από τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων·
iii) έχουν λάβει από την υπηρεσία πιστοποίησης των σπόρων προς σπορά του εν λόγω κράτους μέλους επίσημη άδεια, για την έκδοση της οποίας απαιτείται, μεταξύ άλλων, είτε ορκωμοσία των επιθεωρητών, είτε η εκ μέρους τους υπογραφή γραπτής δηλώσεως με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι προσηλωμένοι στις αρχές που διέπουν τις επίσημες επιθεωρήσεις·
iv) πραγματοποιούν τις επιθεωρήσεις, κάτω από επίσημη επίβλεψη, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις επίσημες επιθεωρήσεις·
β) η προς επιθεώρηση καλλιέργεια σπόρων προέρχεται από σπόρους που έχουν υποβληθεί σε επίσημο μετέλεγχο, με ικανοποιητικά αποτελέσματα·
γ) μέρος των καλλιεργειών των σπόρων προς σπορά ελέγχεται από επίσημους επιθεωρητές. Το μέρος αυτό ανέρχεται σε 10 % για τις αυτογονιμοποιούμενες καλλιέργειες και σε 20 % για τις σταυρογονιμοποιούμενες καλλιέργειες ή, για τα είδη για τα οποία τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσημη εργαστηριακή δοκιμή των σπόρων προς σπορά, μέσω μορφολογικής και φυσιολογικής ταυτοποίησης ή, εάν είναι σκόπιμο, βιοχημικής ταυτοποίησης για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της καθαρότητας της ποικιλίας, σε 5 και 15 %, αντίστοιχα·
δ) μέρος των δειγμάτων των σπορομεριδίων που έχουν συγκομισθεί από την καλλιέργεια των σπόρων θα υποβληθεί σε επίσημο μετέλεγχο και, αν κριθεί σκόπιμο, σε επίσημη εργαστηριακή δοκιμασία των σπόρων όσον αφορά την ταυτότητα και την καθαρότητα της ποικιλίας.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις ποινές που επισύρουν οι παραβάσεις των κανόνων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο και διέπουν την υπό επίσημη επίβλεψη εξέταση, μεριμνώντας ώστε οι εν λόγω ποινές να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές, εξικνούμενες και μέχρις αφαιρέσεως της άδειας, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο iii) από επίσημα αναγνωρισμένους επιθεωρητές που παρέβησαν, εκ δόλου ή εξ αμελείας, τους κανόνες των επίσημων εξετάσεων. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, ακυρώνεται η πιστοποίηση που αφορά τους εξετασθέντες σπόρους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι σπόροι, παρ' όλα αυτά, πληρούν όλες τις συναφείς προϋποθέσεις.
4. Περαιτέρω μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή των, κάτω από επίσημη επίβλεψη, εξετάσεων δύνανται να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
Μέχρι να θεσπισθούν τα μέτρα αυτά, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης 89/540/ΕΟΚ της Επιτροπής(6).
Άρθρο 3
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι τεύτλων μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι".
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επίσημες εξετάσεις σπόρων να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες διεθνείς μεθόδους, εφόσον υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι.
Άρθρο 4
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο:
- σπόροι επιλογής, γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων και
- ακατέργαστοι σπόροι, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο προς μεταποίηση, με την προϋπόθεση ότι είναι βεβαία η ταυτότητά τους.
Άρθρο 5
Τα κράτη μέλη μπορούν, εντούτοις, να επιτρέπουν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3:
α) την επίσημη πιστοποίηση και εμπορία βασικών σπόρων που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I όσον αφορά τη βλαστική τους ικανότητα· για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται όλες οι πρόσφορες διατάξεις, ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται ορισμένη βλαστική ικανότητα, την οποία αναφέρει, για την εμπορία σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνσή του και το σχετικό αριθμό της σπορομερίδος·
β) με σκοπό τον ανεφοδιασμό σε σπόρους, την επίσημη πιστοποίηση και εμπορία μέχρι τον πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών "βασικοί σπόροι" ή "πιστοποιημένοι σπόροι", για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση που προορίζεται να ελέγξει την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παράρτημα I σε ό,τι αφορά τη βλαστική ικανότητα. Η πιστοποίηση χορηγείται μόνον κατόπιν υποβολής εκθέσεως της προσωρινής αναλύσεως σπόρων και υπό τον όρο ότι αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτου. Θεσπίζονται όλες οι κατάλληλες διατάξεις ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται τη βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά την προσωρινή ανάλυση. Η ένδειξη αυτής της βλαστικής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται, για την εμπορία, σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτού και τον σχετικό αριθμό της σπορομερίδος.
Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους σπόρους που εισάγονται από τρίτες χώρες, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 όσον αφορά την αναπαραγωγή εκτός της Κοινότητος.
Τα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) συνεργάζονται μεταξύ τους από διοικητική άποψη όσον αφορά τον έλεγχο.
Άρθρο 6
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους να διαθέτουν στο εμπόριο:
α) μικρές ποσότητες σπόρων για επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής·
β) κατάλληλες ποσότητες σπόρων για άλλους δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς, εφόσον ανήκουν σε ποικιλίες για τις οποίες, στο οικείο κράτος μέλος, υποβλήθηκε αίτηση καταχώρησης στον κατάλογο.
Για γενετικώς τροποποιημένο υλικό, η άδεια αυτή δίδεται μόνο αν ελήφθησαν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου που πρέπει να διενεργηθεί, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ.
2. Οι σκοποί για τους οποίους μπορούν να χορηγούνται οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), οι διατάξεις για την επισήμανση των συσκευασιών, καθώς και οι ποσότητες και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
3. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την 14η Δεκεμβρίου 1998 από τα κράτη μέλη στους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν καθοριστεί οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Στη συνέχεια, όλες αυτές οι άδειες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις που θα ορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Άρθρο 7
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, όσον αφορά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I, συμπληρωματικές ή αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της δικής τους παραγωγής.
Άρθρο 8
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως επιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από το δημιουργό.
Άρθρο 9
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου των ποικιλιών και της εξετάσεως σπόρων πρός πιστοποίηση, τα δείγματα λαμβάνονται επίσημα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.
2. Κατά τη διάρκεια της εξετάσεως σπόρων προς πιστοποίηση, τα δείγματα λαμβάνονται από ομοιογενείς σπορομερίδες· το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδος και το ελάχιστο βάρος ενός δείγματος αναφέρονται στο παράρτημα II.
Άρθρο 10
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι βασικοί σπόροι και πιστοποιημένοι σπόροι μπορούν να τίθενται σε εμπορία μόνο σε σπορομερίδες επαρκώς ομοιογενείς και σε συσκευασίες σφραγισμένες, εφοδιασμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 ή 13, ανάλογα με την περίπτωση, με σύστημα σφραγίσεως και σημάνσεως.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, για την εμπορία μικρών ποσοτήτων στον τελικό καταναλωτή, παρεκκλίσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 όσον αφορά τη συσκευασία, το σύστημα σφραγίσεως καθώς και τη σήμανση.
Άρθρο 11
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά και πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, εφ' όσον οι σπόροι αυτής της κατηγορίας δεν παρουσιάζονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών ΕΚ, σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επισήμου ελέγχου κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 12 ή η συσκευασία, να φέρουν ίχνη επεμβάσεως.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σφράγιση, το σύστημα σφραγίσεως περιέχει τουλάχιστον είτε την επίθεση της επίσημης ετικέτας είτε της επίσημης σφραγίδας.
Τα προβεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο μέτρα δεν είναι απαραίτητα στην περίπτωση συστήματος σφραγίσεως που δεν επαναχρησιμοποιείται.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 28 παράγραφος 1 διαδικασία, μπορεί να διαπιστωθεί αν δεδομένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι, εκτός της περιπτώσεως του επιμερισμού σε μικρές συσκευασίες ΕΚ, είναι δυνατό να διενεργηθούν μια ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται επίσης μνεία στην ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 12, της τελευταίας νέας σφραγίσεως, της ημερομηνίας και της υπηρεσίας η οποία την πραγματοποίησε.
3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι οι μικρές συσκευασίες ΕΚ είναι σφραγισμένες κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η σήμανση ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, μπορεί να διαπιστωθεί αν ένα σύστημα καθορισμένης σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Μπορούν να γίνουν μια ή περισσότερες νέες σφραγίσεις κατόπιν επισήμου ελέγχου.
Άρθρο 12
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων και πιστοποιημένων σπόρων, στο μέτρο που οι σπόροι της τελευταίας αυτής κατηγορίας δεν παρουσιάζονται υπό μορφή μικρών συσκευασιών ΕΚ:
α) φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα που δεν χρησιμοποιήθηκε ακόμη, που είναι σύμφωνη με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α και οι ενδείξεις της οποίας συντάσσονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους και μπλέ για τους πιστοποιημένους σπόρους. Όταν η ετικέτα φέρει μικρά οπή, στερεώνεται σε όλες τις περιπτώσεις με επίσημη σφραγίδα. Αν στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) οι βασικοί σπόροι δεν ανταποκρίνονται στους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I ως προς τη βλαστική ικανότητα, γίνεται ένδειξη τούτου επί της ετικέτας. Επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων ετικετών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να επιτρέπεται, με επίσημο έλεγχο, να τίθενται επί της συσκευασίας οι οριζόμενες ενδείξεις με τρόπο ανεξίτηλο και ανάλογα με τον τύπο της ετικέτας·
β) περιέχουν επίσημη σημείωση για το χρώμα της ετικέτας που αναφέρει τουλάχιστον τις προβλεπόμενες στο παράρτημα III μέρος A I σημεία 3, 5, 6, 11 και 12 ενδείξεις για την ετικέτα· η σημείωση είναι γραμμένη με τρόπο ώστε να μην μπορεί να επέλθει σύγχυση με την ετικέτα που αναφέρεται στο στοιχείο α). Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη, όταν οι ενδείξεις τίθενται στη συσκευασία κατά τρόπο ανεξίτηλο ή όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το στοιχείο α), αυτοκόλλητη ετικέτα ή ετικέτα από υλικό μη δυναμένου να σχισθεί.
Άρθρο 13
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι μικρές συσκευασίες ΕΚ:
α) είναι εφοδιασμένες εξωτερικά, σύμφωνα με το παράρτημα III μέρος Β, με ετικέτα του προμηθευτού, εκτυπωμένη επιγραφή ή σφραγίδα διατυπωμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος· για τις διαφανείς συσκευασίες, η ετικέτα αυτή μπορεί να τοποθετείται στο εσωτερικό, εφόσον είναι ευανάγνωστη διαμέσου της συσκευασίας· το γρώμα της ετικέτας πρέπει να είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους και μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους·
β) είναι εφοδιασμένες με αύξοντα αριθμό που χορηγείται επίσημα και τοποθετείται είτε στο εξωτερικό της συσκευασίας είτε στην ετικέτα του προμηθευτού, η οποία προβλέπεται στο στοιχείο α)· σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως επίσημης αυτοκόλλητης ετικέτας, το χρώμα της ετικέτας πρέπει να είναι λευκό για τους βασικούς σπόρους και μπλε για τους πιστοποιημένους σπόρους· οι μέθοδοι τοποθετήσεως του εν λόγω αύξοντος αριθμού είναι δυνατόν να καθορίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 28 παράγραφος 2 διαδικασία.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, για τη σήμανση των μικρών συσκευασιών ΕΚ που συσκευάζονται στο έδαφός τους, τη χρήση αυτοκόλλητης επίσημης ετικέτας στην οποία επαναλαμβάνονται μερικώς οι ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα III μέρος Β· στο μέτρο που οι ενδείξεις επαναλαμβάνονται στην ετικέτα αυτή, δεν απαιτείται η σήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).
Άρθρο 14
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, όταν τούτο ζητηθεί, οι μικρές συσκευασίες ΕΚ σφραγίζονται και σημαίνονται επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο κατά το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 12.
Άρθρο 15
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις κατάλληλες διατάξεις για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητος των σπόρων στην περίπτωση μικρών συσκευασιών, ιδίως κατά τον επιμερισμό των παρτίδων των σπόρων. Προς το σκοπό αυτό, μπορούν να προβλέπουν ότι οι μικρές συσκευασίες οι οποίες μερίζονται στο έδαφός τους, σφραγίζονται επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο.
Άρθρο 16
1. Με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, οι συσκευασίες βασικών σπόρων ή πιστοποιημένων σπόρων πρέπει να φέρουν ετικέτα του προμηθευτή (η οποία μπορεί είτε να είναι διαφορετική από την επίσημη ετικέτα είτε να έχει τη μορφή πληροφοριών του προμηθευτή τυπωμένων πάνω στη συσκευασία). Τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα αυτή καθορίζονται επίσης με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
2. Η ετικέτα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συντάσσεται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η σύγχυση με την επίσημη ετικέτα που αναφέρεται στο άρθρο 12.
Άρθρο 17
Σε περίπτωση σπόρων γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας, οποιαδήποτε ετικέτα ή έγγραφο, επίσημο ή μη, που επικολλάται ή συνοδεύει την παρτίδα σπόρων, δυνάμει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία έχει τροποποιηθεί γενετικώς.
Άρθρο 18
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κάθε χημική επεξεργασία βασικών ή πιστοποιημένων σπόρων αναφέρεται ή στην επίσημη ετικέτα ή σε ετικέτα του προμηθευτού και επί της συσκευασίας ή στο εσωτερικό αυτής.
Άρθρο 19
Προκειμένου να εξευρεθούν βελτιωμένες εναλλακτικές λύσεις για ορισμένες διατάξεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, δύναται να αποφασισθεί η υπό ορισμένες προϋποθέσεις, διοργάνωση προσωρινών πειραμάτων, σε κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
Στο πλαίσιο των δοκιμασιών αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Η έκταση της απαλλαγής αυτής ορίζεται ανάλογα με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται. Η διάρκεια μιας δοκιμασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επτά έτη.
Άρθρο 20
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, να μην υπόκεινται σε άλλους περιορισμούς εμπορίας, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, τον έλεγχο, τη σήμανση και τη σφράγισή τους, εκτός εκείνων που προβλέπονται από την παρούσα ή άλλη οδηγία.
Άρθρο 21
Οι προϋποθέσεις εμπορίας σπόρων επιλογής, γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτη περίπτωση, είναι οι ακόλουθες:
α) πρέπει να έχουν ελεγχθεί επίσημα από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων·
β) πρέπει να συσκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και
γ) οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν επίσημη ετικέτα στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- αρχή πιστοποίησης και κράτος μέλος ή τα διακριτικά αρχικά τους,
- αριθμός παρτίδας,
- μήνας και έτος σφράγισης, ή
- μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας με σκοπό την πιστοποίηση,
- είδος, που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικά στοιχεία, με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των δημιουργών, ή με την κοινή του ονομασία ή και με τις δύο· ένδειξη με την οποία θα διευκρινίζεται αν πρόκειται για ζαχαρότευτλα ή κτηνοτροφικά τεύτλα,
- ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικά στοιχεία,
- η ένδειξη "προβασικοί σπόροι",
- αριθμός γενεών προγενεστέρων των σπόρων κατηγορίας "πιστοποιημένοι σπόροι".
Η ετικέτα είναι λευκού χρώματος με μια διαγώνια μωβ γραμμή.
Άρθρο 22
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι σπόροι τεύτλων:
- που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε τρίτη χώρα στην οποία έχει παρασχεθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
- που έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος,
πρέπει, κατόπιν αιτήσεως και με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2002/53/ΕΚ να πιστοποιούνται επίσημα ως πιστοποιημένοι σπόροι σε κάθε κράτος μέλος, εφόσον οι σπόροι αυτοί έχουν υποβληθεί σε επιτόπιο καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος Α για τη σχετική κατηγορία και εφόσον έχει διαπιστωθεί, κατά την επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος Β για την ίδια κατηγορία.
Όταν, στις περιπτώσεις αυτές, οι σπόροι έχουν παραχθεί απευθείας από επίσημα πιστοποιημένους σπόρους γενεάς προγενέστερης των βασικών σπόρων, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν επίσης την επίσημη πιστοποίησή τους ως βασικών σπόρων, αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για την κατηγορία αυτή.
2. Οι σπόροι τεύτλων που έχουν συγκομισθεί στην Κοινότητα και οι οποίοι προορίζονται για πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρέπει:
- να συσκευάζονται και να φέρουν επίσημη ετικέτα σύμφωνη προς τις προϋποθέσεις του παραρτήματος IV μέρη Α και Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 και
- να συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος IV μέρος Γ.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου οι οποίες αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση μπορούν να μην εφαρμόζονται εάν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την επιθεώρηση των φυτών στον αγρό, οι αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα για τους σπόρους αυτούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά ενόψει της πιστοποίησής τους και οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την πιστοποίηση είναι οι ίδιες ή εάν συμφωνούν για την εξαίρεση αυτή.
3. Τα κράτη μέλη ορίζουν επίσης ότι οι σπόροι τεύτλων
- που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
- που έχουν συλλεγεί σε τρίτη χώρα.
πρέπει, κατόπιν αιτήσεως, να πιστοποιούνται επίσημα ως πιστοποιημένοι σπόροι σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο οι βασικοί σπόροι είτε έχουν παραχθεί είτε έχουν πιστοποιηθεί επίσημα, αν οι σπόροι αυτοί έχουν υποβληθεί σε επιτόπου καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τις προϋποθέσεις απόφασης ισοδυναμίας που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τη σχετική κατηγορία και εφόσον έχει διαπιστωθεί κατά την επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του παραρτήματος I μέρος Β για την ίδια κατηγορία. Τα άλλα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν την επίσημη πιστοποίηση τέτοιων σπόρων.
Άρθρο 23
1. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, διαπιστώνει αν:
α) στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 22, οι καλλιεργητικοί έλεγχοι εντός τρίτης χώρας πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος Α·
β) σπόροι τεύτλων που συλλέγονται σε τρίτη χώρα, οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά τους και ως προς τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εξέτασή τους, την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους, τη σήμανσή τους και για τον έλεγχό τους, είναι ως προς αυτό ισοδύναμοι των βασικών σπόρων ή των πιστοποιημένων σπόρων που συλλέγονται στο εσωτερικό της Κοινότητας και σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε κάθε νέο κράτος μέλος από την ημερομηνία της προσχωρήσεώς του μέχοι την ημερομηνία κατά την οποία οφείλει να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 24
1. Για να αντιμετωπιστούν προσωρινές δυσκολίες γενικού εφοδιασμού της Κοινότητας σε βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά, είναι δυνατόν να αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για μια συγκεκριμένη περίοδο, την εμπορία, σε ολόκληρη την Κοινότητα, στις ποσότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών εφοδιασμού, σπόρων που υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, ή σπόρων ποικιλίας που δεν περιλαμβάνεται στον "Κοινό κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών" ή στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών.
2. Για κατηγορία σπόρων συγκεκριμένης ποικιλίας, η επίσημη ετικέτα είναι αυτή που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία· για τους σπόρους ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στους προαναφερόμενους καταλόγους, η επίσημη ετικέτα είναι καφέ χρώματος. Η ετικέτα αναφέρει πάντοτε ότι οι συγκεκριμένοι σπόροι υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις.
3. Οι κανόνες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
Άρθρο 25
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι τεύτλων να ελέγχονται επίσημα κατά την εμπορία, τουλάχιστον με δειγματοληψία, προκειμένου να επαληθεύεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις και οι όροι της παρούσας οδηγίας.
2. Με την επιφύλαξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των σπόρων μέσα στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, κατά την εμπορία ποσοτήτων σπόρων άνω των 2 χιλιογράμμων που εισάγονται από τρίτες χώρες, τους παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) είδος·
β) ποικιλία·
γ) κατηγορία·
δ) χώρα παραγωγής και επίσημη αρχή ελέγχου·
ε) χώρα αποστολής·
στ) εισαγωγέας·
ζ) ποσότητα σπόρων.
Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται αυτές οι πληροφορίες μπορεί να καθορίζεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
Άρθρο 26
1. Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές εκτελούνται στο εσωτερικό της Κοινότητος για τον εκ των υστέρων έλεγχο δειγμάτων πιστοποιημένων τεύτλων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά ελέγχεται κατά τη διάρκεια του εκ των υστέρων ελέγχου. Η οργάνωση των δοκιμών και τα αποτελέσματά τους υποβάλλονται προς εκτίμηση στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1.
2. Οι συγκριτικές δοκιμές εξυπηρετούν την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων πιστοποιήσεως με σκοπό την επίτευξη ισοδυναμίας των αποτελεσμάτων. Από τη στιγμή που επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτός, οι συγκριτικές δοκιμές αποτελούν το αντικείμενο ετήσιας εκθέσεως δραστηριότητος που κοινοποιείται εμπιστευτικά στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή καθορίζει, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, την ημερομηνία κατά την οποία συντάσσεται για πρώτη φορά η έκθεση.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, τις απαραίτητες διατάξεις για την εκτέλεση συγκριτικών δοκιμών. Οι σπόροι τεύτλων που συλλέγονται σε τρίτες χώρες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις συγκριτικές δοκιμές.
Άρθρο 27
Οι τροποποίησεις που πρέπει να επέλθουν στο περιεχόμενο των παραρτημάτων, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων θεσπίζονται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 28 παράγραφος 2 διαδικασία.
Άρθρο 28
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την μόνιμη επιτροπή σπόρων προς σπορά και γεωργικών δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση που συστάθηκε από το άρθρο 1 της απόφασης 66/399/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7).
2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.
3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.
Άρθρο 29
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών, που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και ζώων ή διατηρήσεως των φυτικών οργανισμών ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.
Άρθρο 30
1. Δύναται να καθορίζονται ειδικοί όροι, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που αφορούν:
α) τους όρους εμπορίας των σπόρων που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία·
β) τους όρους εμπορίας σπόρων σε σχέση με την επιτόπου διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτογενετικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων σπόρων ειδών που περιλαμβάνουν επίσης είδη τα οποία απαριθμούνται από το άρθρο 1 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ, σχετίζονται με ειδικούς φυσικούς και ημιφυσικούς οικότοπους και απειλούνται από γενετική διάβρωση·
γ) τους όρους εμπορίας σπόρων που ενδείκνυνται για βιολογικές μεθόδους παραγωγής.
2. Οι συγκεκριμένοι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα σημεία:
α) ο σπόρος των ειδών αυτών πρέπει να είναι εγνωσμένης προέλευσης εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή εκάστου κράτους μέλους για την εμπορία των σπόρων σε καθορισμένες περιοχές·
β) κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.
Άρθρο 31
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 32
Η Επιτροπή, το αργότερο την 1η Φεβρουαρίου 2004, υποβάλλει λεπτομερή εκτίμηση των απλουστεύσεων των διαδικασιών πιστοποίησης που εισάγονται με το άρθρο 1 της οδηγίας 98/96/ΕΚ. Με την εκτίμηση αυτή, εξετάζονται ιδίως τα ενδεχόμενα αποτελέσματα στην ποιότητα των σπόρων προς σπορά.
Άρθρο 33
1. Η οδηγία 66/400/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες που εμφαίνονται στο παράρτημα V μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης που εμφαίνονται στο παράρτημα V μέρος Β.
2. Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VI.
Άρθρο 34
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 35
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Λουξεμβούργο, 13 Ιουνίου 2002.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.    

  • Τελευταία ενοποιημένη έκδοση: 02002L0054-20050125

    ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

    1 - All Parliament and Council legislation

    14 Ιουλίου 2024

    This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation