Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προστατευθούν τα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας και να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους με τον έλεγχο του εμπορίου τους σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα.

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

1. Στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη 7

β) κάθε είδος:

i) για το οποίο υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ζήτηση εντός της Κοινότητας ή στο διεθνές εμπόριο και το οποίο, είτε απειλείται με εξαφάνιση είτε είναι τόσο σπάνιο ώστε οποιοδήποτε εμπόριο, έστω και ασήμαντου όγκου, θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους

ή

ii) ανήκει σε γένος του οποίου τα περισσότερα είδη, ή συνιστά είδος του οποίου τα περισσότερα υποείδη, εγγράφονται στο παράρτημα Α δυνάμει των κριτηρίων του στοιχείου α) ή του στοιχείου β) σημείο i) και του οποίου η εγγραφή στο παράρτημα έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των ταξιονομικών αυτών κατηγοριών.

2. Στο παράρτημα Β περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος II της σύμβασης, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη 7

β) τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη 7

γ) κάθε άλλο είδος που δεν περιλαμβάνεται στα προσαρτήματα I και II της σύμβασης:

i) το οποίο αποτελεί αντικείμενο διεθνούς εμπορίου του οποίου ο όγκος ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο:

- την επιβίωσή του ή την επιβίωση των πληθυσμών ορισμένων χωρών ή

- τη διατήρηση του συνολικού πληθυσμού σε επίπεδο που να συμβιβάζεται με το ρόλο του είδους αυτού στα οικοσυστήματα στα οποία απαντά

ή

ii) του οποίου η εγγραφή στο παράρτημα, λόγω της ομοιότητάς του με άλλα είδη του παραρτήματος Α ή του παραρτήματος Β, έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων του εμπορίου των δειγμάτων των ειδών αυτών 7

δ) είδη για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή ζώντων δειγμάτων στο φυσικό περιβάλλον της Κοινότητας συνιστά οικολογική απειλή για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας της Κοινότητας.

3. Στο παράρτημα Γ περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος III της σύμβασης, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α ή στο παράρτημα Β και για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη 7

β) τα είδη του προσαρτήματος II της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη.

4. Στο παράρτημα Δ περιλαμβάνονται:

α) είδη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α έως Γ και των οποίων ο όγκος κοινοτικών εισαγωγών δικαιολογεί παρακολούθηση 7

β) τα είδη του προσαρτήματος III της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη.

5. Εάν η κατάσταση διατήρησης ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό επιβάλλει την εγγραφή τους σε προσάρτημα της σύμβασης, τα κράτη μέλη συμβάλλουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Άρθρο 4 Εισαγωγή στην Κοινότητα

1. Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού.

Αυτή η άδεια εισαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλονται βάσει της παραγράφου 6 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η αρμόδια επιστημονική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, είναι της γνώμης ότι η εισαγωγή στην Κοινότητα:

i) δεν θα έθιγε την κατάσταση διατήρησης του είδους ή την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους 7

ii) πραγματοποιείται:

- για έναν από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ) και ζ)

ή

- για άλλους στόχους που δεν βλάπτουν την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους 7

β) i) ο αιτών αποδεικνύει ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του οικείου είδους, γεγονός το οποίο, στην περίπτωση της εισαγωγής από τρίτες χώρες δειγμάτων είδους των προσαρτημάτων της σύμβασης, προϋποθέτει την προσκόμιση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής ή αντίγραφο αυτών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής 7

ii) ωστόσο, για την έκδοση αδείας εισαγωγής για τα είδη που εγγράφονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτού του δικαιολογητικού, αλλά το πρωτότυπο οποιασδήποτε άδειας εισαγωγής αυτού του τύπου πρέπει να διατηρείται από τις αρχές μέχρις ότου ο αιτών προσκομίσει άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής 7

γ) η αρμόδια επιστημονική αρχή βεβαιώνεται ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος και για την παροχή φροντίδων σε αυτό 7

δ) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για κυρίως εμπορικούς σκοπούς 7

ε) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται, ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική αρχή, ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται με τη διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής και

στ) σε περίπτωση εισαγωγής από τη θάλασσα, το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι όλα τα ζώντα δείγματα θα προετοιμαστούν και θα αποσταλούν κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί, οι ασθένειες ή η κακή μεταχείριση.

2. Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού.

Αυτή η άδεια εισαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον με τους περιορισμούς της παραγράφου 6 και εφόσον:

α) η αρμόδια επιστημονική αρχή, αφού εξετάσει τα διαθέσιμα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, είναι της γνώμης ότι η εισαγωγή στην Κοινότητα δεν θα είχε επιζήμιο αποτέλεσμα για την κατάσταση διατήρησης του είδους ή για την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους, βάσει του παρόντος ή προβλεπομένου επιπέδου του εμπορίου. Η γνώμη αυτή εξακολουθεί να ισχύει για μεταγενέστερες εισαγωγές εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς 7

β) ο αιτών αποδεικνύει ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για κατάλληλη διατήρηση του δείγματος και παροχή φροντίδων σε αυτό 7

γ) πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο i), και στοιχεία ε) και στ).

3. Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Γ εξαρτάται από την διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, κοινοποίησης εισαγωγής και:

α) σε περίπτωση εξαγωγής από χώρα που αναφέρεται σε σχέση με το εν λόγω είδος στο παράρτημα Γ, ο αιτών αποδεικνύει, με άδεια εξαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί διατηρήσεως του οικείου είδους ή

β) σε περίπτωση εξαγωγής από χώρα που δεν αναφέρεται σε σχέση με το εν λόγω είδος στο παράρτημα Γ ή επανεξαγωγής από οποιαδήποτε χώρα, ο αιτών προσκομίζει άδεια εξαγωγής, πιστοποιητικό επανεξαγωγής ή πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

4. Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Δ εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, κοινοποίησης εισαγωγής.

5. Οι όροι έκδοσης της άδειας εισαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ) και στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) δεν ισχύουν για τα δείγματα για τα οποία ο αιτών αποδεικνύει, με τα σχετικά δικαιολογητικά:

α) ότι είχαν προηγουμένως εισαχθεί ή αποκτηθεί νομίμως στην Κοινότητα και ότι επανεισάγονται, τροποποιημένα ή όχι, στην Κοινότητα ή

β) ότι πρόκειται για επεξεργασμένα δείγματα που είχαν αποκτηθεί πριν από 50 τουλάχιστον χρόνια.

6. Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις οικείες χώρες καταγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς, είτε γενικούς είτε όσον αφορά ορισμένες χώρες καταγωγής, στην εισαγωγή στην Κοινότητα:

α) δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α, βάσει των όρων της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) ή στοιχείο ε) 7

β) δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β, βάσει των όρων της παραγράφου 1 στοιχείο ε) ή της παραγράφου 2 στοιχείο α) και

γ) ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό θνησιμότητας κατά τη μεταφορά ή για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι έχουν μικρή πιθανότητα επιβίωσης σε αιχμαλωσία για σημαντικό διάστημα της φυσιολογικής διάρκειας ζωής τους ή

δ) ζώντων δειγμάτων ειδών για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή τους στο φυσικό περιβάλλον της Κοινότητας συνιστά οικολογική απειλή για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας της Κοινότητας.

Η Επιτροπή δημοσιεύει, ανά τρίμηνο, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον κατάλογο αυτών των ενδεχόμενων περιορισμών.

7. Όταν κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προκύπτουν ειδικές περιπτώσεις μεταφόρτωσης διά θαλάσσης, αερομεταφοράς ή σιδηροδρομικής μεταφοράς, θα χορηγούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παρεκκλίσεις από την απαίτηση διεξαγωγής της επαλήθευσης και της προσκόμισης των εγγράφων εισαγωγής στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, ώστε η εν λόγω επαλήθευση και προσκόμιση των εγγράφων να διεξάγονται σε άλλο τελωνείο οριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation