Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την
κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:
(α) Η θέσπιση όρων για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων με την κατάρτιση κανόνων αναφορικά με την έκφραση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων σε σχέση με την προοριζόμενή τους χρήση·
(β) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation