2010/631: Απόφαση σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της ΕΕ του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου, στη σύμβαση για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου (πρωτόκολλο ICZM) (5).

Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να προβεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κατάθεση του εγγράφου κυρώσεως στην κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία και είναι ο θεματοφύλακας, όπως προβλέπει το άρθρο 37 του πρωτοκόλλου ICZM, προκειμένου να εκφρασθεί η συναίνεση της Ένωσης στο γεγονός της δέσμευσής της από το πρωτόκολλο.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου ICZM θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2010.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
S. VANACKERE 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.