Beach1Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028
Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΠ 13/2015
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020) κατά 75% (εβδομήντα πέντε της εκατό) και από εθνικούς πόρους κατά 25% (είκοσι πέντε της εκατό)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που εδρεύει στη 1498 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22408900, Τηλεομ.: +357 22774945, Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο 2018-2028, που εντάσσονται στην κατηγορία 90713000 – Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Προϋπολογισμός Σύμβασης Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η Κύπρος, ως παράκτιο κράτος, καλείται να προχωρήσει με τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και την αειφόρο χρήση των παράκτιων πόρων. Μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αφορούν την υπερσυγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και του πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές, την ανάπτυξη υποδομών και οικοδομών επηρεάζοντας παράκτιους και θαλάσσιους πόρους, την απώλεια της εύφορης γεωργικής γης, τον κατακερματισμό της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές και τις δράσεις που αφορούν την παράκτια ανάπτυξη, την έλλειψη ορθής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του περιβάλλοντος και την περιορισμένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Στις πιο πάνω οικονομικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται η γεωργία και βιομηχανία, η αλιεία / υδατοκαλλιέργεια, ο τουρισμός, οι αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η παράκτια υποδομή, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα λιμάνια, μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια, οι θαλάσσιες δραστηριότητες και η χρήση παράκτιων φυσικών πόρων.
Πέρα από τις προκλήσεις, στην παράκτια ζώνη παρουσιάζονται πιέσεις που αφορούν την υπεράντληση φυσικών πόρων και την υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων, την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την εξάντληση των υδάτινων πόρων, την επιτάχυνση της διάβρωσης, τη συσσώρευση της ρύπανσης από διάφορες πηγές, την αύξηση της οικοδόμησης και ανάπτυξη έργων υποδομής λόγω πληθυσμιακής συγκέντρωσης και τουρισμού, την κακή διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών λυμάτων που διοχετεύονται στη θάλασσα, καθώς και την αύξηση κινδύνου λόγω κλιματικής αλλαγής.
Το συνολικό μήκος της ακτογραμμής της Κύπρου 772χλμ., εκ των οποίων τα 404χλμ. (56%) δε βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα στην Κύπρο, εκτός από τη Λευκωσία, είναι παράκτια (Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος) αντιπροσωπεύοντας το 48% του συνολικού πληθυσμού. Το 50% του πληθυσμού κατοικεί και εργάζεται στην παράκτια ζώνη, ενώ το 90% της τουριστικής ανάπτυξης αναπτύχθηκε την περίοδο 1980-1990 στις παράκτιες περιοχές. Το 40-60% του ΑΕΠ αφορά παράκτιες δραστηριότητες. Στο δίκτυο Natura 2000 εντάχθηκαν δεκαπέντε (15) παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, ενώ σύντομα αναμένεται να ενταχθούν ακόμη δύο (2). Το 2015, οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης είναι 113, από τις οποίες οι 57 βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια περιβαλλοντικά αειφόρος, οικονομικά δίκαιη, κοινωνικά υπεύθυνη και πολιτισμικά ευαίσθητη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) αποτελεί ένα εργαλείο συντονισμού όλων των διαδικασιών άσκησης πολιτικής που έχουν επίδραση στην παράκτια ζώνη, ώστε να διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξή τους.
Αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις σημειώνεται ότι η ΟΔΠΠ αποτελεί εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε. και στοχεύει στη Γαλάζια Ανάπτυξη. Διευκολύνοντας την αειφόρο ανάπτυξη και τις επενδύσεις στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, η ΟΔΠΠ θα συμβάλει στη γαλάζια οικονομία της Κύπρου για ανάπτυξη και απασχόληση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός ρόλος της ΟΔΠΠ επεκτείνεται ανάμεσα στη στεριά και στη θάλασσα, με δραστηριότητες όπως υπεράκτια αιολική ενέργεια, υποθαλάσσια καλώδια και αγωγοί μεταφοράς, ναυτιλία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, τουρισμός, κ.α., η ΟΔΠΠ σε συνδυασμό με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό θα συντονίσει τις πολιτικές που διέπουν αυτές τις δραστηριότητες, ώστε να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός για το χώρο και άσκησης πίεσης πάνω σε πολύτιμους πόρους.
Αντίστοιχα, στις κοινωνικές επιπτώσεις, η ΟΔΠΠ θα συμβάλει στη διεύρυνση της απασχόλησης με γαλάζιες θέσεις εργασίας, στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της εργασίας λόγω συντονισμού πολιτικών και στη βελτίωση της πληροφόρησης που λαμβάνει ο πολίτης.

1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου της Σύμβασης
Με σκοπό την αειφόρο διαχείριση και χρήση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των παράκτιων οικοσυστημάτων, την ποικιλότητα των δραστηριοτήτων και χρήσεων και τις επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, η Κύπρος θα πρέπει να θεσπίσει την εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ). Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών, της Σύμβασης της Βαρκελώνης, καθώς και τη Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (2002/413/ΕΚ). Σχετική είναι η Απόφαση 2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου.
Η Στρατηγική για ΟΔΠΠ θα συμπληρωθεί με το Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα λαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για τη συντονισμένη αντιμετώπιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ξηράς και θάλασσας (land-sea interaction) καθώς και των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το σημείο επαφής για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές που σχετίζονται με την ΟΔΠΠ, όσον αφορά την περιβαλλοντική διάσταση, και προεδρεύει της Ομάδας Εργασίας του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 75.843 και ημερ. 10/10/2013), για τα θέματα της ΟΔΠΠ. Ο ρόλος αυτής της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των διαδικασιών υλοποίησης της πολιτικής που έχουν επίδραση στη θαλάσσια περιοχή και την παράκτια ζώνη της Κύπρου, με σκοπό την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης τους. Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η ανάπτυξη των προτεραιοτήτων, στόχων και δράσεων στα πλαίσια της στρατηγικής για την ΟΔΠΠ στην Κύπρο και η έκφραση απόψεων για τα παραδοτέα της παρούσας Σύμβασης.

Άλλες σχετικές πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες δεν είναι εξαντλητικές, αφορούν τα εξής:
1. Η Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στοχεύει να παρέχει μια συνεκτικότερη προσέγγιση των θαλάσσιων υποθέσεων, μέσω της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας].
2. Η Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (2014/89/ΕΕ) αφορά το σχεδιασμό του χρόνου και του τόπου άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας].
3. Η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ μέχρι το 2020 και στην προστασία των πόρων βάσει των οποίων οι θαλάσσιες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες εξαρτώνται [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών].
4. Οι Οδηγίες για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/46/ΕΟΚ) και για τα Άγρια Πτηνά (2009/147/ΕΕ) είναι βασικοί νόμοι της Ευρώπης για την προστασία της φύσης, την παροχή ειδικής προστασίας για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και τα είδη ζώων, φυτών και τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκής σημασίας. Η προστασία αυτή θα ενισχυθεί με τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές [Αρμόδιες Αρχές: Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας].
5. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) θέτει ως στόχο την επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της ΕΕ μέχρι το 2015, με την προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής και η ανάπτυξη δράσεων και μέτρων. Ενέργειες που θα ληφθούν θα μειώσουν τη θαλάσσια ρύπανση από χερσαίες πηγές και θα προστατεύσει τα οικοσυστήματα σε παράκτια και μεταβατικά ύδατα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για λόγους αναπαραγωγής για πολλά θαλάσσια είδη ψαριών [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων].
6. Η Οδηγία για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης (2006/7/ΕΚ) απαιτεί την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης για τουλάχιστον δύο παραμέτρους, καθώς και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και τη διαχείριση της παραλίας, μέσω των λεγόμενων προφίλ των υδάτων κολύμβησης [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος].
7. Η Οδηγία για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2007/2/ΕΚ), η οποία εναρμονίστηκε με τον περί Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (Inspire) Νόμος 43(Ι)/2010, στοχεύει στη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη, για τους σκοπούς των περιβαλλοντικών πολιτικών της Κοινότητας και της άσκησης πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας].
8. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική – ΚΑλΠ (2014) είναι ένα σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων και τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων. Έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση κοινών πόρων και παρέχει σε όλους τους ευρωπαϊκούς αλιευτικούς στόλους ίση πρόσβαση στα ύδατα και τις αλιευτικές ζώνες της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ αλιέων. Στόχος της ΚΑΠ είναι να διασφαλίσει ότι οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμοι και ότι αποτελούν πηγή υγιεινών τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών].
9. Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για χώρους ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής (αρ. 76.767 και ημερ. 9.4.2014) αναφέρει όπως στους χώρους ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής επιτρέπεται η ανέγερση μόνο των βασικών και αναγκαίων για τη λειτουργία των χώρων υποδομών και να απαγορεύεται η ανέγερση οικιστικών εμπορικών και άλλων αναπτύξεων στους κυματοθραύστες / λιμενοβραχίονες, και ο αριθμός των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής να μην υπερβαίνει τους 150 [Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού].
10. Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή πρότεινε μέτρα προσαρμογής σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου της παράκτιας ζώνης, μέσω της ανταλλαγής και διαβίβασης πληροφοριών, σχετικά με το κόστος, σκοπιμότητα και τα οφέλη τους [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος].
11. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020 στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας μέσω της προώθησης, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων ούτως ώστε η βιομηχανία να μπορεί να αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά. Στο Σχέδιο καθορίστηκαν οι στόχοι ανάπτυξης της Κυπριακής υδατοκαλλιέργειας για καθένα από τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που αφορούν (α) Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, (β) Διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας μέσω ενιαίου χωροταξικού σχεδιασμού, (γ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και (γ) Προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού μέσω της αξιοποίησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών].
12. Στρατηγική για Τεχνητούς Υφάλους αφορά τη δημιουργία συνολικά επτά (7) Τεχνητών Υφάλων σε θαλάσσιες περιοχές των επαρχιών: Αμμοχώστου, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Οι κατασκευές αυτές είναι τοποθετημένες στο θαλάσσιο πυθμένα και στοχεύουν στη μίμηση των ιδιοτήτων που παρέχει ένας φυσικός ύφαλος. [Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών].
13. Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 ή αναθεώρηση της αποσκοπεί στην προώθηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διεύρυνσης της τουριστικής οικονομίας της Κύπρου, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί, κυρίως, μέσα από τη διείσδυση και καθιέρωση της Κύπρου σε στοχευμένες τουριστικές αγορές, την υλοποίηση έργων τουριστικής υποδομής, όπως και τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας [Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού / Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού].
14. Το Υπουργικό Συμβούλιο έγκρινε τη Στρατηγική για την Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού που ετοιμάστηκε το 1993, σύμφωνα με την οποία προτάθηκαν συνολικά 4,800 θέσεις ελλιμενισμού, σε μεγάλα, μεσαία και μικρά λιμάνια αναψυχής, κατά μήκος των ακτών της Κύπρου, μέχρι το 2012 [Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού].

7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
7.1 Απαιτήσεις Εκθέσεων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις παρακάτω Εκθέσεις (πλέον των παραδοτέων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.) σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης και με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν:
• Έκθεση Έναρξης (Scoping Report) – εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης
• Ενδιάμεσες Εκθέσεις – ως αναλύεται πιο κάτω καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης
o Πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση – εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Έκθεσης Έναρξης
o Δεύτερη Ενδιάμεση Έκθεση – εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση της Πρώτης Ενδιάμεσης Έκθεσης
o Τρίτη Ενδιάμεση Έκθεση – εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Δεύτερης Ενδιάμεσης Έκθεσης
• Τελική Έκθεση – στο τέλος της περιόδου υλοποίησης της Σύμβασης (24 μήνες).

Η Έκθεση Έναρξης (Scoping Report) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις πρώτες διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου της Σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του,
• τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν,
• τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται,
• το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία,
• το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης,
• ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών εκπόνησης νέας εθνικής Στρατηγικής ΟΔΠΠ ή αναθεώρησης του Προγράμματος CAMP Cyprus, ως η εθνική Στρατηγική για την ΟΔΠΠ που εκπονήθηκε την περίοδο 2006-2008, και υπόδειξη της βέλτιστης επιλογής.
Οι Ενδιάμεσες Εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
• παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και της εκπόνησης όλων των παραδοτέων (θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει), καταγραφή των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή/ και άλλων εμπλεκομένων φορέων,
• επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο μέχρι την υποβολή της επόμενης Ενδιάμεσης Έκθεσης,
• παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβλημάτων,
• εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους,
• αναλυτικότερα, θα περιλαμβάνουν:

Πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση: Πολυκριτηριακή ανάλυση για τον καθορισμό του χερσαίου ορίου της παράκτιας ζώνης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για την ΟΔΠΠ. Το χερσαίο αυτό όριο και το θαλάσσιο όριο, το οποίο είναι το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα αποτελέσουν τη γεωγραφική κάλυψη της περιοχής εφαρμογής της εθνικής Στρατηγικής ΟΔΠΠ και του Σχεδίου Δράσης της. Τα κριτήρια θα λάβουν υπόψη ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:
(α) την αύξηση της ανθρωπογενούς πίεσης στις παράκτιες ζώνες,
(β) τους κινδύνους που απειλούν τις παράκτιες ζώνες λόγω της αλλαγής του κλίματος,
(γ) την απώλεια βιοποικιλότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων,
(δ) την υποβάθμιση των παράκτιων τοπίων,
(ε) την ποικιλομορφία και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των παράκτιων ζωνών,
(στ) τη διάβρωση των ακτών,
(ζ) την πολιτιστική κληρονομιά,
(η) τους οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους των παράκτιων ζωνών,
(θ) τις οικονομικές δραστηριότητες των παράκτιων ζωνών.

Δεύτερη Ενδιάμεση Έκθεση: Ανάλυση δομών φορέων και μηχανισμών και καταγραφή πολιτικών και αρμοδιοτήτων που έχουν επίδραση στην παράκτια ζώνη, με σκοπό το συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την ΟΔΠΠ. Η υφιστάμενη δομή και ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας ΘΧΣ και ΟΔΠΠ, καθώς και άλλων δομών, θα αξιολογηθούν. Είναι απαραίτητο να αναζητηθούν μηχανισμοί της αγοράς, μεταξύ των οποίων φορολογικά μέτρα και επιχορηγήσεις (π.χ. μεταφορά δικαιωμάτων ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιχειρήσεων για την καινοτομία, κ.α.) προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι. Άλλοι μηχανισμοί παρακολούθησης των πολιτικών / νομοθεσιών που έχουν επίδραση στην παράκτια ζώνη (π.χ. ρύπανση της θάλασσας) θα αξιολογηθούν και όπου κρίνονται ελλιπείς ή / και συγκρουόμενοι να προτείνονται τρόποι ρύθμισης τους.

Τρίτη Ενδιάμεση Έκθεση: εκπόνηση της εθνικής Στρατηγικής για την ΟΔΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Πρωτοκόλλου για την ΟΔΠΠ και τους στόχους και τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης που προβλέπονται σε αυτό. Η δομή και τα περιεχόμενα της θα βασιστούν στην Έκθεση «Κατευθυντήριες γραμμές για εκπόνηση των εθνικών Στρατηγικών ΟΔΠΠ όπως απαιτείται από το Πρωτόκολλο ΟΔΠΠ», 2015, του Κέντρου Προτεραιότητας PAP/RAC, του Οργανισμού Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών.
Στην εθνική Στρατηγική, η οποία βασίζεται σε ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τίθενται στόχοι, καθορίζονται αιτιολογημένες προτεραιότητες, προσδιορίζονται τα παράκτια οικοσυστήματα που χρειάζονται διαχείριση, καθώς επίσης και όλοι οι σχετικοί συντελεστές και διαδικασίες, απαριθμούνται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και το κόστος τους, καθώς επίσης και τα θεσμικά όργανα και τα νομικά και διαθέσιμα οικονομικά μέσα, και καθορίζεται χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής απαιτείται ο καθορισμός κατάλληλων δεικτών. Προκαταρκτικό όραμα, προτεραιότητες, στόχοι της Στρατηγικής ΟΔΠΠ, καθορίστηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Θαλάσσιου, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών.
Επιπρόσθετα, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τις παράκτιες ζώνες, ο Ανάδοχος προτείνει κατάλληλα οικονομικά, χρηματοοικονομικά ή/και φορολογικά μέσα με σκοπό την υποστήριξη τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών για την ΟΔΠΠ, καθώς και πολιτικές πρόληψης των φυσικών κινδύνων και καταστροφών.

Η Τελική Έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων που εκπονήθηκαν,
• εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,
• προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σχετικές με το Αντικείμενο της Σύμβασης που υλοποιήθηκε,
• κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την ΟΔΠΠ, στο οποίο προσδιορίζεται οι προσανατολισμοί της εθνικής στρατηγικής και η εφαρμογή της στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων και όπου απαιτείται, τις φέρουσες ικανότητές τους και τους όρους για την κατανομή και τη χρήση των αντίστοιχων θαλάσσιων και χερσαίων τμημάτων των παράκτιων ζωνών. Το Σχέδιο Δράσης θα λαμβάνει υπόψη τις αναγκαίες δράσεις για τη συντονισμένη αντιμετώπιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ξηράς και θάλασσας (land-sea interaction) καθώς και των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Ενδεικτικές δράσεις του Σχεδίου Δράσης αφορούν ανάληψη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παροχή διεπιστημονικής έρευνας, κατάρτιση μηχανισμών / δικτύων παρακολούθησης και παρατήρησης.
• ετοιμασία, όπου απαιτείται, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκτίμηση του σχεδίου δράσης που επιδρά στις παράκτιες ζώνες.
Έκτακτες Εκθέσεις θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο όταν κρίνει ότι θα πρέπει να πληροφορήσει την Αναθέτουσα Αρχή για σημαντικά θέματα ή όταν η ΚΕ ζητήσει από τον Ανάδοχο να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με το Αντικείμενο της Σύμβασης.

Ολόκληρο το κείμενο της Σύμβασης είναι εδώ

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation