Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 13, παράγραφος 10 και με το Παράρτημα IV, σημείο 12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)»,

Σκοπός
3. –(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η λήψη των αναγκαίων μέτρων για επίτευξη ή και διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος το αργότερο ως το έτος 2020.

(2) Προς επίτευξη του σκοπού αυτού θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί θαλάσσια στρατηγική, η οποία:

(α) εξασφαλίζει την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαμβάνει την υποβάθμισή του ή, αν είναι εφικτό, αποκαθιστά τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε περιοχές όπου αυτά έχουν επηρεαστεί αρνητικά·

(β) προλαμβάνει και μειώνει τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη της ρύπανσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις θεμιτές χρήσεις της θάλασσας.

(3) Η θαλάσσια στρατηγική εφαρμόζει την οικοσυστηματική προσέγγιση για τη διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ότι η συνολική πίεση των δραστηριοτήτων αυτών παραμένει σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι δε συμβιβάζεται η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις ανθρωπογενείς αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές.

(4) Ο παρών Νόμος συμβάλλει στη συνοχή θεμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την ενσωμάτωση τους στις διάφορες πολιτικές, στις συμφωνίες και στα νομοθετικά μέτρα που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Πεδίο εφαρμογής
4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας και λαμβάνει υπόψη τις διασυνοριακές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος των τρίτων χωρών που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.

Θαλάσσια στρατηγική
7. –(1) Η αρμόδια αρχή αναπτύσσει θαλάσσια στρατηγική για τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που περιγράφεται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2).

(2) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με άλλα κράτη μέλη μαζί με τα οποία μοιράζεται τη θαλάσσια περιοχή ή τις υποπεριοχές που καθορίζονται στο άρθρο 6, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και ο συντονισμός των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας και του παρόντος Νόμου σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο δράσης επί του οποίου τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιδιώκουν μια κοινή προσέγγιση:

(α) Προετοιμασία της θαλάσσιας στρατηγικής :

(i) αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά, η οποία αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 και ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου 2012·

(ii) καθορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 10, ο οποίος πραγματοποιείται έως τις 15 Ιουλίου 2012·

(iii) θέσπιση σειράς περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών, σύμφωνα με το άρθρο 11, έως τις 15 Ιουλίου 2012·

(iv) θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων σύμφωνα με το άρθρο 12, έως τις 15 Ιουλίου 2014, εκτός αν η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει διαφορετικά·

(β) πρόγραμμα μέτρων:

(i) κατάρτιση προγράμματος μέτρων με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 13, το αργότερο έως το 2015·

(ii) έναρξη λειτουργίας του προγράμματος που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) το αργότερο έως το 2016 σύμφωνα με το άρθρο 13.

(3) Σε περίπτωση που η περιβαλλοντική κατάσταση εντός της θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών που καθορίζονται βάσει του άρθρου 6 είναι κρίσιμη σε βαθμό που να απαιτεί επείγουσα δράση, η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με τα οποία η Δημοκρατία έχει σύνορα εντός της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής ή των υποπεριοχών που καθορίζονται βάσει του άρθρου 6, εκπονεί ένα σχέδιο δράσης σύμφωνα με το εδάφιο (1), το οποίο να περιλαμβάνει την επίσπευση της έναρξης λειτουργίας του προγράμματος μέτρων καθώς και ενδεχομένως αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, με την προϋπόθεση ότι αυτό το σχέδιο δράσης δεν θα αποτρέψει την επίτευξη ή και τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε κάποια άλλη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχές που καθορίζονται με βάση την Οδηγία ή και τον παρόντα Νόμο. Σε αυτή την περίπτωση:

(α) η αρμόδια αρχή θα ενημερώσει την Επιτροπή για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της και θα προχωρήσει αναλόγως·

(β) η αρμόδια αρχή θα ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να στηρίξει την αρμόδια αρχή στις ενισχυμένες προσπάθειές της να βελτιώσει το θαλάσσιο περιβάλλον εντάσσοντας την εν λόγω περιοχή σε ένα πιλοτικό σχέδιο.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation