ΕΕ- τελευταία

1 - Το σύνολο της νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Με την επιλογή αυτή ανακτώνται νομοθετικές πράξεις που εκδίδει το Συμβούλιο μόνο του ή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 1 - Το σύνολο της νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

03 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation