Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει αναλυτικά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός») για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.

2.   Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στο πεδίο της αντιμετώπισης της ρύπανσης δεν απαλλάσσουν τα παράκτια κράτη από την ευθύνη τους να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)   «πετρέλαιο»: οποιαδήποτε μορφή πετρελαίου συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, του μαζούτ, της πετρελαϊκής λάσπης, των πετρελαϊκών αποβλήτων και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου όπως ορίζονται στη Διεθνή σύμβαση του 1990 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο·

β)   «επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες»: οποιαδήποτε ουσία εκτός του πετρελαίου η οποία, εάν εισαχθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, να βλάψει βιολογικούς πόρους και τη θαλάσσια ζωή, να καταστρέψει υποδομές αναψυχής ή να επηρεάσει άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο του 2000 για την ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, του ΔΝΟ·

γ)   «εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου»: σταθερή μόνιμη ή κινητή εγκατάσταση ή συνδυασμός εγκαταστάσεων που συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους με γέφυρες ή άλλες κατασκευές που χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου ή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές· η «εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου» συμπεριλαμβάνει κινητές μονάδες υπεράκτιας γεώτρησης μόνον εφόσον είναι τοποθετημένες στην ανοικτή θάλασσα για την εκτέλεση εργασιών γεώτρησης, παραγωγής ή άλλων εργασιών που συνδέονται με υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και υποδομές και εξοπλισμό για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη θάλασσα στην ξηρά ή σε χερσαίους τερματικούς σταθμούς.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Η οικονομική συμμετοχή της Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 διατίθεται στον Οργανισμό με σκοπό να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως αναφέρεται στο λεπτομερές σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, και συγκεκριμένα τις δράσεις που αφορούν:

α) την επιχειρησιακή συνδρομή και την υποστήριξη με πρόσθετα μέσα, όπως αντιρρυπαντικά σκάφη που βρίσκονται σε επιφυλακή, δορυφορικές φωτογραφίες και εξοπλισμό, δράσεων αντιμετώπισης της ρύπανσης, κατόπιν αίτησης των θιγόμενων κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου·
β) τη συνεργασία και τον συντονισμό και την παροχή τεχνικής και επιστημονικής συνδρομής στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, του ΔΝΟ και των αντίστοιχων περιφερειακών οργανισμών·
γ) την ενημέρωση, και ειδικότερα τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας, τεχνικών και καινοτομιών στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

Άρθρα - Ενέργεια

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1764

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1245

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1340

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1321

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1322
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6603