Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«άδεια» σημαίνει την άδεια αναζήτησης και/ή άδεια έρευνας και/ή άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή·

«άδεια αναζήτησης υδρογονανθράκων» σημαίνει δικαίωμα για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή·

«άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» σημαίνει δικαίωμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή·

«άδεια έρευνας υδρογονανθράκων» σημαίνει δικαίωμα για έρευνα υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή·

«αδειούχος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«αιτητής» σημαίνει οποιοδήποτε φορέα υποβάλει αίτηση για παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5·

«αναζήτηση υδρογονανθράκων» σημαίνει την προσπάθεια εντοπισμού υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο εκτός από γεωτρήσεις·

«Δικαστήριο» σημαίνει Δικαστήριο όπως ορίζεται στο άρθρο 32·

«εκμετάλλευση υδρογονανθράκων» σημαίνει την ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων ή τυχόν κατεργασία τους προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι και η αποθήκευση και η μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους μέχρι τις εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Στην προαναφερόμενη κατεργασία δεν περιλαμβάνεται η διύλιση·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«έρευνα υδρογονανθράκων» σημαίνει την έρευνα για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο, καθώς και με γεωτρήσεις·

«ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 76 της Σύμβασης·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«παραπροϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα, που παράγονται από την επεξεργασία των υδρογονανθράκων·

«περιβαλλοντική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο.

«πολεοδομική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης η οποία άνοιξε προς υπογραφή την 28η Ιουλίου 1994 και κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης (Κυρωτικό) Νόμο του 1988, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«υδρογονάνθρακες» σημαίνει κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση, και περιλαμβάνει το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, φυσικά υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους συναφή ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται μαζί τους·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

«φορέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που ζητεί ή ενδέχεται να ζητήσει ή κατέχει άδεια.

Κυριότητα των υδρογονανθράκων
3.-(1) Η κυριότητα των υδρογονανθράκων οπουδήποτε βρίσκονται στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των Χωρικών Υδάτων, της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας, ανήκει και θεωρείται ότι πάντοτε ανήκε στη Δημοκρατία.

(2) Τα δικαιώματα στην κυριότητα των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στη ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας όπως καθορίστηκε στον περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμο, θα ασκούνται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα όπως καθορίζονται στη Σύμβαση.

Ορισμός περιοχών για άσκηση των δραστηριοτήτων και άρνηση πρόσβασης στις δραστηριότητες για λόγους εθνικής ασφάλειας
4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει εντός των ορίων του εδάφους της Δημοκρατίας, καθώς και σε περιοχές όπου η Δημοκρατία έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία όσον αφορά αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων δυνάμει της Σύμβασης ή άλλης διεθνούς συμφωνίας ή της εσωτερικής νομοθεσίας, τις περιοχές που διατίθενται για την άσκηση δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

(2) Σε περίπτωση που μια περιοχή διατίθεται για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο εξασφαλίζει χωρίς διακρίσεις την πρόσβαση των φορέων σε δραστηριότητες και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, για λόγους εθνικής ασφάλειας, να αρνείται την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς και την άσκηση τους από οποιοδήποτε φορέα που ελέγχεται ουσιαστικά από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας.

Χορήγηση αδειών και προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους
5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια αφού υποβληθούν αιτήσεις από τους φορείς στον Υπουργό για τις οποίες η διαδικασία μπορεί να κινηθεί με τους πιο κάτω τρόπους:

(α) είτε με πρωτοβουλία του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω πρόσκλησης από τον Υπουργό προς υποβολή αιτήσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων·

(β) είτε μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης προς υποβολή αιτήσεων που δημοσιεύει ο Υπουργός με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από υποβολή αίτησης από φορέα. Τυχόν άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν προθεσμία τουλάχιστον 90 ημερών μετά τη δημοσίευση για να υποβάλουν επίσης αίτηση.

(2) Κατά την εφαρμογή του εδαφίου (1), η πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να καθορίζει τον τύπο της άδειας, όλες τις γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν ή που δύνανται να αποτελέσουν, εν όλω ή εν μέρει, το αντικείμενο της αίτησης, την προβλεπόμενη ημερομηνία ή προθεσμία χορήγησης της άδειας, οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να γίνονται γνωστοί κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το κατά πόσο δίνεται προτίμηση σε αιτήσεις φορέων που είναι αυτόνομα και μη εξαρτώμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί στην πρόσκληση.

(3) Όταν η οριοθέτηση των γεωγραφικών περιοχών που διατίθενται για χορήγηση αδειών έρευνας ή αδειών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δεν είναι απόρροια προηγούμενης γεωμετρικής διαίρεσης του εδάφους, το Υπουργικό Συμβούλιο προσδιορίζει με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιφάνεια κάθε μιας από τις περιοχές αυτές κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνει ό,τι δικαιολογείται για άσκηση των δραστηριοτήτων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τεχνική και οικονομική άποψη.

(4) Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και χορήγησης άδειας με βάση το εδάφιο (1) δύναται να παρακαμφθεί και να χορηγηθούν άδειες από το Υπουργικό Συμβούλιο όταν η περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια:

(α) είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση και αυτό ορίστηκε στην πρόσκληση που δημοσιεύτηκε αρχικά για υποβολή αιτήσεων ή

(β) έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και δεν κατέληξε στην χορήγηση άδειας ή

(γ) έχει εγκαταλειφθεί από κάποιο φορέα και δεν εμπίπτει αυτομάτως στην παράγραφο (α).

(5) Για την εφαρμογή του εδαφίου (4), ο Υπουργός με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή/και με ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ποιες περιοχές είναι διαθέσιμες και από πού μπορούν να ληφθούν οι σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες. Για κάθε σημαντική μεταβολή των πληροφοριών αυτών δημοσιεύεται συμπληρωματική ανακοίνωση.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), όταν κριτήρια γεωλογικού ή παραγωγικού χαρακτήρα δικαιολογούν τη χορήγηση άδειας για μια περιοχή σε φορέα κάτοχο άδειας γειτονικής περιοχής. Σε τέτοια περίπτωση το Υπουργικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι άδειας για άλλες γειτονικές περιοχές είναι σε θέση να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις και έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να το πραγματοποιήσουν.

(7)(α) Δε θεωρείται ως χορήγηση άδειας κατά την έννοια του εδαφίου (1):

(i) η αδειοδότηση που οφείλεται απλώς και μόνο σε μεταβολή της επωνυμίας ή της ιδιοκτησίας του φορέα, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή σε μεταβολή της σύνθεσης του εν λόγω φορέα ή μεταβίβαση της άδειας ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την άδεια·

(ii) η αδειοδότηση σε φορέα ο οποίος κατέχει άλλης μορφής άδεια όπου η κατοχή αυτής της άλλης μορφής άδειας εξυπακούει το δικαίωμα χορήγησης της πρωτοαναφερθείσας άδειας·

(iii) η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται στα πλαίσια αδειοδότησης και η οποία αφορά στην έναρξη, διακοπή, παράταση ή παύση των δραστηριοτήτων της χορηγηθείσας άδειας·

(iv) η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει μέσω κυβερνητικών φορέων, υποστηριζόμενων από ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, σε έρευνες για εκτίμηση του πετρελαϊκού δυναμικού της χώρας.

(β) Στην περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), τότε ο φορέας ενημερώνει τον Υπουργό οποτεδήποτε γίνεται τέτοια μεταβολή της επωνυμίας ή ιδιοκτησίας του φορέα, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή μεταβολή της σύνθεσης του φορέα ή μεταβίβαση της άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από την άδεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, δύναται να ακυρωθεί η χορηγηθείσα άδεια.

(γ) Ουδείς δύναται να κατέχει άδεια όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(δ) Οποιοσδήποτε φορέας κατέχει άδεια με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

22 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

Άρθρα - Ενέργεια

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1783

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1261

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1358

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1337

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1338
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6657