Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοπούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση.

Άρθρο 3 Βενζίνη

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2000 το αργότερο, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εμπορία της μολυβδούχου βενζίνης στο έδαφός τους.

2. α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2000 το αργότερο, η αμόλυβδη βενζίνη μπορεί να διατίθεται στην αγορά, στο έδαφός τους, μόνο εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα I.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου α), τα κράτη μέλη επιτρέπουν, από την 1η Ιανουαρίου 2000, την εμπορία, στο έδαφός τους, αμόλυβδης βενζίνης που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος III.

γ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2005 το αργότερο, η αμόλυβδη βενζίνη μπορεί να διατίθεται στην αγορά στο έδαφός τους, μόνον εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα III.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν, αφού υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Επιτροπή έως τις 31 Αυγούστου 1999 το αργότερο, να συνεχίσουν να επιτρέπουν την εμπορία μολυβδούχου βενζίνης, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2005, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η πλήρης κατάργηση θα είχε ως αποτέλεσμα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή ότι δεν θα οδηγήσει σε γενικά ωφελήματα για το περιβάλλον ή την υγεία λόγω, μεταξύ άλλων, της κλιματικής κατάστασης που επικρατεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Η περιεκτικότητα της μολυβδούχου βενζίνης σε μόλυβδο δεν υπερβαίνει τα 0,15 gr/l, η δε περιεκτικότητα σε βενζόλιο είναι σύμφωνη προς τις ποδιαγραφές του παραρτήματος I. Οι λοιπές προδιαγραφές μπορούν να παραμείνουν αμετάβλητες σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση.

4. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, ένα κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου 1999 το αργότερο, να συνεχίσει να επιτρέπει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2003, την εμπορία στο έδαφός του αμόλυβδης βενζίνης με περιεκτικότητα σε θείο που δεν συμμορφούται προς την προδιαγραφή για την περιεκτικότητα σε θείο, στο παράρτημα I, αλλά η οποία δεν υπερβαίνει τη σημερινή περιεκτικότητα, εάν μπορεί να αποδείξει ότι οι βιομηχανίες του θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες προκειμένου να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μετατροπές στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους κατά τη χρονική περίοδο που περιλαμβάνεται μεταξύ της ημερομηνίας υιοθετήσεως της παρούσας οδηγίας και της 1ης Ιανουαρίου 2000.

5. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, ένα κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου 2003 το αργότερο, να συνεχίσει να επιτρέπει, έως την 1η Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, την εμπορία στο έδαφός του αμόλυβδης βενζίνης, με περιεκτικότητα σε θείο που δεν συμμορφούται προς το παράρτημα III, αλλά συμμορφούται προς το παράρτημα I, εάν μπορεί να αποδείξει ότι οι βιομηχανίες του θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες προκειμένου να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μετατροπές στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους κατά τη χρονική περίοδο που περιλαμβάνεται μεταξύ της ημερομηνίας υιοθετήσεως της παρούσας οδηγίας και της 1ης Ιανουαρίου 2005.

6. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 σύμφωνα με τη συνθήκη.

Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στα κράτη μέλη και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά.

7. Παρά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εμπορία μικρών ποσοτήτων μολυβδούχου βενζίνης με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 0,5 % των συνολικών πωλήσεων και οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από παλαιά οχήματα χαρακτηριστικού τύπου και να διανεμηθούν μέσω ομάδων ειδικών συμφερόντων.

Άρθρο 4 Καύσιμο ντίζελ

1. α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2000, το ντίζελ μπορεί να διατίθεται στην αγορά στο έδαφός τους, μόνον εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα II.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου α), τα κράτη μέλη επιτρέπουν, από την 1η Ιανουαρίου 2000, την εμπορία στο έδαφός τους ντίζελ, που πληροί προδιαγραφές του παραρτήματος IV.

γ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2005 το αργότερο, το ντίζελ μπορεί να διατίθεται στην αγορά στο έδαφός τους, μόνον εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως που θα υποβληθεί στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου 1999 το αργότερο, να συνεχίσει να επιτρέπει στο έδαφός του έως την 1η Ιανουαρίου 2003 το αργότερο, την εμπορία ντίζελ με περιεκτικότητα σε θείο που δεν συμμορφούται προς την προδιαγραφή για περιεκτικότητα σε θείο του παραρτήματος II, αλλά η οποία δεν υπερβαίνει τη σημερινή περιεκτικότητα, εάν μπορεί να αποδείξει ότι οι βιομηχανίες του θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες προκειμένου να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μετατροπές στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας υιοθέτησης της παρούσας οδηγίας και της 1ης Ιανουαρίου 2005.

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως που θα υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 31 Αυγούστου 2003 το αργότερο, να συνεχίσει να επιτρέπει στο έδαφός του, έως την 1η Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, την εμπορία ντίζελ, με περιεκτικότητα σε θείο που δεν συμμορφούται προς το παράρτημα IV, αλλά συμμορφούται προς το παράρτημα II, εάν μπορεί να αποδείξει ότι οι βιομηχανίες του θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες προκειμένου να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μετατροπές στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας υιοθέτησης της παρούσας ογηγίας και της 1ης Ιανουαρίου 2005.

4. Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, σύμφωνα με τη συνθήκη.

Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στα κράτη μέλη και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Παρόμοια

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ενέργεια


Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/modules/mod_jacontentlisting/helper.php on line 666

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1708

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1191

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1289

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1266

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1267
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6359