Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Save σχετικά με την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα, καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, ονομαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4 kW και ίσης ή κατώτερης των 400 kW, οι οποίοι στο εξής ονομαζόνται "λέβητες".

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

- "λέβητας", το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό η θερμότητα που εκλύεται από την καύση,

- "συσκευή":

- το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισμό με καυστήρα,

- ο καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισμό του κυρίως σώματος του λέβητα,

- "ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (σε kW)", η θερμική ισχύς που καθορίζει και εγγυάται ο κατασκευαστής ότι μπορεί να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία, με το βαθμό ωφέλιμης απόδοσης που καθορίζει ο ίδιος,

- "ωφέλιμη απόδοση (επί τοις %)", ο λόγος της θερμικής ισχύος που μεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς το γινόμενο της κατώτερης θερμογόνου ικανότητας υπό σταθερή πίεση του καυσίμου επί την κατανάλωση εκφρασμένη σε ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα χρόνου,

- "μερικό φορτίο (επί τοις %)", ο λόγος της θερμικής ισχύος λέβητα σε διακοπτόμενη λειτουργία ή σε λειτουργία σε ισχύ κατώτερο από την ωφέλιμη ονομαστική ισχύ, προς την ίδια αυτή ωφέλιμη ονομαστική ισχύ,

- "μέση θερμοκρασία του νερού στο λέβητα", η μέση τιμή των θερμοκρασιών του νερού στην είσοδο και στην έξοδο του λέβητα,

- "συνήθης λέβητας", ο λέβητας για τον οποίο η μέση θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασμού του,

- "backboiler", ο λέβητας που είναι σχεδιασμένος για να τροφοδοτεί δίκτυο κεντρικής θέρμανσης και να εγκαθίσταται στην εστία ενός τζακιού (fireplace recess) ως στοιχείο ενός συνδυασμού λέβητα τοίχου (backboiler) και εστίας φυσικού αερίου,

- "λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας", ο λέβητας που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας από 35 έως 40 oC και που μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να επιτρέψει συμπύκνωση υδρατμών. Στους λέβητες αυτούς περιλαμβάνονται οι λέβητες συμπύκνωσης των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια, οι οποίοι χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα,

- "αεριολέβητας συμπύκνωσης", ο λέβητας που έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί μονίμως να συμπυκνώνει μεγάλο μέρος των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια,

- "λέβητας που τοποθετείται σε κατοικημένο χώρο", ένας λέβητας ονομαστικής ισχύος κάτω των 37 kW που έχει σχεδιαστεί για να θερμαίνει, μέσω της θέρμανσης που εκπέμπεται από το περίβλημά του, τον κατοικημένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος και ο οποίος είναι εφοδιασμένος με ανοιχτό δοχείο διαστολής και εξασφαλίζει τροφοδότηση με ζεστό νερό μέσο φυσικής κυκλοφορίας διά της βαρύτητας- ο λέβητας αυτός φέρει στο περίβλημά του τη ρητή υπόδειξη να τοποθετείται σε κατοικημένο χώρο.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν την κυκλοφορία και τη λειτουργία στο έδαφος τους συσκευών και λεβήτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στις συνθήκες ή τις άλλες κοινοτικές οδηγίες ή διατάξεις.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε οι λέβητες να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον ικανοποιούν τις αποδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και τις απαιτήσεις λειτουργίας που καθορίζουν συναρτήσει των τοπικών κλιματικών συνθηκών καθώς και των ενεργειακών χαρακτηριστικών των κτιρίων και των συνθηκών χρήσης τους.

3. Ωστόσο, τα κράτη μέλη στα οποία, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, είναι ευρέως διαδεδομένοι οι λέβητες "backboilers" ή/και οι λέβητες που τοποθετούνται σε κατοικημένο χώρο, εξακολουθούν να εγκρίνουν τη θέση τους σε λειτουργία εφόσον οι αποδόσεις τόσο ονομαστικής ισχύος όσο και μερικού φορτίου 30 % δεν είναι χαμηλότερες κατά περισσότερο από 4 % από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 για τους συνήθεις λέβητες.

4. Οι συνέπειες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 παρακολουθούνται συνεχώς από την Επιτροπή και αναλύονται στο πλαίσιο της έκθεσης που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 10. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε απαραίτητη πληροφορία ώστε να μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο τις προτάσεις τροποποιήσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, οι οποίες θα εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των λεβήτων στην Κοινότητα.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

12 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

Παρόμοια

Άρθρα - Ενέργεια

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1776

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1254

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1349

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1333

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1331
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6637