Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Σκοπός του Νόμου
Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της προώθησης και ανάπτυξης υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας, η οποία βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιμη θερμότητα και στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, ιδίως όσον αφορά τις κλιματικές και οικονομικές συνθήκες.

Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«απόδοση» σημαίνει την απόδοση που υπολογίζεται βάσει των καθαρών θερμιδικών αξιών των καυσίμων, οι οποίες αναφέρονται και ως κατώτερες θερμιδικές αξίες·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·«αυτοπαραγωγός μέσω συμπαραγωγής» σημαίνει τον παραγωγό που παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω συμπαραγωγής, κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας αυτής στο σύστημα μεταφοράς ή στο σύστημα διανομής·

«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 5·

«εγγύηση προέλευσης» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εκδίδουσα αρχή δυνάμει του άρθρου 10, το οποίο πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό είναι ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης·

«εκδίδουσα αρχή» σημαίνει τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια» σημαίνει την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται μέσω του ηλεκτρικού δικτύου παροχής όποτε η διεργασία συμπαραγωγής διακόπτεται, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων συντήρησης ή τίθεται εκτός λειτουργίας·

«ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή» σημαίνει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας συνδεόμενης με την παραγωγή χρήσιμης θερμότητας, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ·

«ηλεκτρονικό μητρώο» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα, διαθέσιμο στο διαδίκτυο, που χρησιμοποιείται για την έκδοση και διαχείριση των εγγυήσεων προέλευσης, καθώς και την παροχή πληροφοριών που αφορούν στις εγγυήσεις προέλευσης·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·

«λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερμότητας» σημαίνει το λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προς τη χρήσιμη θερμότητα, υπό πλήρη κατάσταση λειτουργίας συμπαραγωγής, με χρήση των λειτουργικών δεδομένων της συγκεκριμένης μονάδας·

«μονάδα συμπαραγωγής» σημαίνει τη μονάδα που έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί κατά τον τρόπο της συμπαραγωγής·

«μονάδα συμπαραγωγής μικρής κλίμακας» σημαίνει μονάδα συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ κάτω του 1 MWe·

«μονάδα συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας» σημαίνει μονάδα συμπαραγωγής με μέγιστη ισχύ μικρότερη από 50 kWe·

«Οδηγία 2004/8/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση» σημαίνει ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, με διεργασίες παραγωγής ενέργειας διαφορετικές από τη συμπαραγωγή·

«παραγωγή συμπαραγωγής» σημαίνει το άθροισμα της ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης θερμότητας που παράγονται από συμπαραγωγή·

«συμπαραγωγή» σημαίνει την ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο μιας μόνο διεργασίας·

«συμπληρωματική ηλεκτρική ενέργεια» σημαίνει την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται μέσω του ηλεκτρικού δικτύου παροχής σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την παραγόμενη στη διεργασία συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·

«συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης» σημαίνει συμπαραγωγή που ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ·

«συνολική απόδοση» σημαίνει το λόγο της ετήσιας ποσότητας παραγόμενης ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και παραγόμενης χρήσιμης θερμότητας προς την καθαρή θερμιδική αξία των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας στο πλαίσιο μιας διεργασίας συμπαραγωγής, καθώς και για την ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας·

«τιμή αναφοράς της απόδοσης για χωριστή παραγωγή» σημαίνει την απόδοση της εναλλακτικής χωριστής παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας την οποία αποσκοπεί να αντικαταστήσει η διεργασία συμπαραγωγής ·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«χρήσιμη θερμότητα» σημαίνει τη θερμότητα που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας συμπαραγωγής προκειμένου να ικανοποιήσει μια οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη.

« σύστημα εγγύησης » σημαίνει το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών που ορίζονται από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου , για την έκδοση των εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης·

« μηχανισμός διασφάλισης » σημαίνει το μηχανισμό με τον οποίο διασφαλίζεται από τη ΡΑΕΚ η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος εγγύησης και η ακρίβεια και αξιοπιστία των εγγυήσεων προέλευσης που έχουν εκδοθεί.

(2) ΄Οροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ’ αυτόν έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο καθώς και τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο.

Πεδίο εφαρμογής
4. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται:

(α) Στη συμπαραγωγή· και

(β) στις τεχνολογίες συμπαραγωγής που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Παρόμοια

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

03 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ενέργεια


Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/modules/mod_jacontentlisting/helper.php on line 666

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1708

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1191

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1289

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1266

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1267
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6362