Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα στραγγαλιστικά πηνία για πηγές φωτός φθορισμού τα οποία λειτουργούν συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998 σημείο 3.4, και τα οποία καλούνται στη συνέχεια "στραγγαλιστικά πηνία".

2. Εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία οι ακόλουθοι τύποι στραγγαλιστικών πηνίων:

- τα στραγγαλιστικά πηνία που είναι ενσωματωμένα σε λαμπτήρες,

- τα στραγγαλιστικά πηνία που είναι ειδικά σχεδιασμένα για φωτιστικά τα οποία τοποθετούνται σε έπιπλα, αποτελούν μη αντικαταστάσιμο μέρος του φωτιστικού και δεν μπορούν να υποβληθούν σε δοκιμή χωριστά από το φωτιστικό (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60920, ρήτρα 2.1.3), και

- τα στραγγαλιστικά πηνία προς εξαγωγή από την Κοινότητα, είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωματωμένα σε φωτιστικά.

3. Τα στραγγαλιστικά πηνία κατατάσσονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, τα στραγγαλιστικά πηνία είναι δυνατόν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά, είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωματωμένα σε φωτιστικά, μόνο εάν η ενεργειακή κατανάλωση του συγκεκριμένου στραγγαλιστικού πηνίου δεν υπερβαίνει, ή ισούται προς, τη μέγιστη ισχύ εισόδου των κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα όπως καθορίζεται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για κάθε κατηγορία στραγγαλιστικών πηνίων.

2. Ο κατασκευαστής ενός στραγγαλιστικού πηνίου, ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του ή το πρόσωπο το υπεύθυνο για τη διάθεση του στραγγαλιστικού πηνίου στην αγορά, είτε ως μεμονωμένου στοιχείου είτε ως στοιχείου ενσωματωμένου σε φωτιστικά, φέρει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι κάθε στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο διατίθεται στην αγορά, είτε ως μεμονωμένο στοιχείο είτε ως στοιχείο ενσωματωμένο σε φωτιστικά, είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά, στο έδαφός τους, στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων σε φωτιστικά, τα οποία φέρουν τη σήμανση "CE", με την οποία πιστοποιείται ότι είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, τα κράτη μέλη τεκμαίρουν ότι τα στραγγαλιστικά πηνία, είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωματωμένα σε φωτιστικά, που φέρουν τη σήμανση "CE" η οποία απαιτείται δυνάμει του άρθρου 5 είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6, οι διαδικασίες για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων στα φωτιστικά, καθώς και οι κανόνες για την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης πιστότητας "CE" τελούν σε συμμόρφωση με την ενότητα Α της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με τα κριτήρια που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση και στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματός της.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η περίοδος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 της ενότητας Α της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου είναι τρία έτη.

3. α) Το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της ενότητας Α της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου περιέχει

i) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,

ii) γενική περιγραφή του μοντέλου επαρκή για την αναμφισβήτητη αναγνώρισή του,

iii) σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως και σχεδίων, για τα κύρια στοιχεία σχεδιασμού του μοντέλου και ιδίως για τα στοιχεία που είναι σε θέση να επηρεάσουν σε αξιοσημείωτο βαθμό την ενεργειακή του κατανάλωση,

iv) τις οδηγίες λειτουργίας,

v) τα αποτελέσματα των μετρήσεων ενεργειακής κατανάλωσης οι οποίες έχουν διενεργηθεί όπως απαιτείται στο στοιχείο γ),

vi) λεπτομερή στοιχεία της πιστότητας των μετρήσεων αυτών σε σύγκριση με τις απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

β) Τεχνικός φάκελλος που καταρτίσθηκε κατ' εφαρμογήν άλλης κοινοτικής νομοθεσίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο βαθμό που πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

γ) Οι κατασκευαστές στραγγαλιστικών πηνίων είναι υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης κάθε στραγγαλιστικού πηνίου σύμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ50294 του Δεκεμβρίου 1998, αλλά και για τον προσδιορισμό της πιστότητας της συσκευής προς τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 9.

Άρθρο 5

Όταν τα στραγγαλιστικά πηνία διατίθενται στην αγορά, είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωματωμένα σε φωτιστικά, φέρουν τη σήμανση "CE", η οποία συνίσταται στα αρχικά "CE". Η σήμανση "CE" τίθεται κατά τρόπο ώστε να είναι ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επί των στραγγαλιστικών πηνίων και της συσκευασίας τους. Όπου τα στραγγαλιστικά πηνία διατίθενται στην αγορά ενσωματωμένα σε φωτιστικά, η σήμανση "CE" επιτίθεται τόσο στα φωτιστικά όσο και στη συσκευασία τους.

 Άρθρο 6

1. Στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι η σήμανση "CE" έχει τεθεί αντικανονικά, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε να αποκατασταθεί η πιστότητα των στραγγαλιστικών πηνίων με την παρούσα οδηγία και να τερματιστεί η σχετική παράβαση, σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλονται από το κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, επωμίζεται τις υποχρεώσεις αυτές το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των στραγγαλιστικών πηνίων στην αγορά είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων σε φωτιστικά.

2. Στις περιπτώσεις που στραγγαλιστικό πηνίο δεν είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, βάσει του άρθρου 7, για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της πώλησης του εν λόγω πηνίου.

Άρθρο 7

1. Για κάθε μέτρο που λαμβάνεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και περιλαμβάνει την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της πώλησης στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων σε φωτιστικά, κατονομάζονται οι επακριβείς λόγοι στους οποίους βασίζεται το μέτρο αυτό. Στον κατασκευαστή, τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του στραγγαλιστικού πηνίου στην αγορά γνωστοποιείται χωρίς καμιά καθυστέρηση το σχετικό μέτρο και παρέχεται ταυτοχρόνως ενημέρωση για τις δυνατότητες και τις προθεσμίες προσφυγής που έχει στη διάθεσή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη του εν λόγω μέτρου, αναφέροντας τους λόγους για την απόφασή του. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις μετά την παρέλευση χρονικής περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγiα ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου 18 μηνών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων σε φωτιστικά, που πληρούν τους ίδιους όρους με τους όρους οι οποίοι ισχύαν στο έδαφός τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, ήτοι κατά τη διάρκεια ενός δευτέρου σταδίου, η μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει το παράρτημα IV, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 2.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε σύγκριση με τα αναμενόμενα. Με απώτερο στόχο της να επιτύχει ένα τρίτο στάδιο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή στη συνέχεια, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, υποβάλλει προτάσεις, εφόσον ενδείκνυται, σχετικά με περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίων. Η μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου λαμπτήρα και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της θα βασίζονται στα επίπεδα που δικαιολογούνται από οικονομική και τεχνική άποψη, υπό το φως των περιστάσεων της στιγμής εκείνης. Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται πρόσφορο για τη βελτίωση της εγγενούς ενεργειακής απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίων και την ενθάρρυνση της χρήσης συστημάτων ελέγχου που εξοικονομούν ενέργεια.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. Védrine

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Παρόμοια

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ενέργεια


Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/modules/mod_jacontentlisting/helper.php on line 666

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1708

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1191

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1289

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1266

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1267
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6359