Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό οικιακό και γραφειακό εξοπλισμό.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στην οδηγία 2005/32/ΕΚ. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.«ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός οικιακός και γραφειακός εξοπλισμός» (εφεξής «εξοπλισμός»): κάθε προϊόν που καταναλώνει ενέργεια, το οποίο:
α) διατίθεται εμπορικά ως ενιαία λειτουργική μονάδα και προορίζεται για τον τελικό χρήστη,
β) υπάγεται στον κατάλογο των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια που παρατίθεται στο παράρτημα I,


γ) εξαρτάται ως προς την ενεργειακή εισροή από την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου, προκειμένου να λειτουργήσει όπως προορίζεται, και
δ) έχει σχεδιασθεί για χρήση με ονομαστική τάση έως 250 V,
ακόμη και όταν διατίθεται στην αγορά για μη οικιακή ή μη γραφειακή χρήση·
2. «λειτουργία αναμονής»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στην πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου, εξαρτάται ως προς την ενεργειακή εισροή από την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου για να λειτουργήσει όπως προορίζεται και παρέχει μόνον τις ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόριστον:
— λειτουργία επανενεργοποίησης, ή λειτουργία επανενεργοποίησης και μόνον μια ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας ενεργοποίησης, ή/και
— απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης·
3. «λειτουργία επανενεργοποίησης»: λειτουργία η οποία διευκολύνει την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ενεργού λειτουργίας, μέσω απομακρυσμένου μεταγωγέα, συμπεριλαμβανομένου τηλεχειρισμού, εσωτερικού αισθητήρα, χρονομέτρου μετάβασης σε κατάσταση που παρέχει πρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργίας·
4. «απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης»: συνεχής λειτουργία η οποία παρέχει πληροφορίες ή αναφέρει την κατάσταση του εξοπλισμού σε μέσο απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων ρολογιών·
5. «κατάσταση ενεργού λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου και έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία από τις κύριες λειτουργίες που παρέχουν τη σκοπούμενη υπηρεσία του εξοπλισμού·
6. «θέση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου και δεν παρέχει καμία λειτουργία· οι ακόλουθες καταστάσεις θεωρούνται επίσης θέσεις εκτός λειτουργίας:
α) καταστάσεις που παρέχουν μόνον μια ένδειξη της κατάστασης θέσης εκτός λειτουργίας,
β) καταστάσεις που παρέχουν μόνον λειτουργικότητες που προορίζονται να διασφαλίζουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα δυνάμει της οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·
7. «εξοπλισμός πληροφορικής»: κάθε εξοπλισμός του οποίου η πρωταρχική λειτουργία συνίσταται είτε στην καταχώριση, την αποθήκευση, την απεικόνιση, την ανάκτηση, τη μετάδοση, την επεξεργασία, τη μεταγωγή ή τον έλεγχο δεδομένων και μηνυμάτων τηλεπικοινωνίας είτε σε συνδυασμό των λειτουργιών αυτών, και ο οποίος μπορεί να εξοπλισθεί με μία ή περισσότερες τερματικές θύρες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά πληροφοριών·
8. «οικιακό περιβάλλον»: περιβάλλον στο οποίο η χρήση συσκευών λήψης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης μπορεί να αναμένεται σε απόσταση έως 10 m από την οικεία συσκευή.

Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4 Αξιολόγηση συμμόρφωσης
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού που καθορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2005/32/ΕΚ ή στο σύστημα διαχείρισης που καθορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.

Άρθρο 5 Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Οι έλεγχοι επιτήρησης διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία επαλήθευσης που καθορίζεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 6 Κριτήρια αξιολόγησης
Τα ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα προϊόντα και την τεχνολογία με τις βέλτιστες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος στην αγορά προσδιορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7 Αναθεώρηση
Το αργότερο 6 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέτασή του ενόψει της συντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης στο φόρουμ διαβούλευσης.

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ισχύς του σημείου 1 του παραρτήματος ΙΙ θα αρχίσει μετά από ένα έτος από την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.
Η ισχύς του σημείου 2 του παραρτήματος ΙΙ θα αρχίσει μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Andris PIEBALGS
Μέλος της Επιτροπής 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Παρόμοια

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ενέργεια


Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/modules/mod_jacontentlisting/helper.php on line 666

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1708

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1191

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1289

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1266

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1267
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6359