Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που παρατίθενται στην οδηγία 2005/32/ΕΚ. Επίσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Απλός μετατροπέας-αποκωδικοποιητής» σημαίνει μια αυτόνομη συσκευή, η οποία, ανεξαρτήτως από τον τύπο διεπαφής που χρησιμοποιείται,
α) έχει ως πρωταρχική λειτουργία τη μετατροπή των ελεύθερα παρεχόμενων ψηφιακών σημάτων συνήθους (SD) ή υψηλής ανάλυσης (HD) σε αναλογικά σήματα εκπομπής, κατάλληλα για τις αναλογικές τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα·
β) δεν διαθέτει λειτουργία «πρόσβασης υπό όρους»·
γ) δεν προσφέρει λειτουργία εγγραφής σε αφαιρούμενο μέσο με τυποποιημένη μορφή βιβλιοθήκης.
Ένας ΑΜΑ μπορεί να είναι εξοπλισμένος με τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες και/ή κατασκευαστικά στοιχεία που δεν ανήκουν στις ελάχιστες απαιτήσεις ενός ΑΜΑ:
α) λειτουργίες ολίσθησης χρόνου (time-shift) και εγγραφής με τη χρήση ενσωματωμένου σκληρού δίσκου·
β) μετατροπή της λήψης σήματος υψηλής ανάλυσης (HD) σε απεικόνιση υψηλής ή συνήθους ανάλυσης·
γ) δεύτερη διάταξη συντονισμού.
2. «Κατάσταση(-εις) αναμονής» σημαίνει μια κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την πηγή τροφοδοσίας, εξαρτάται από την παροχή ενέργειας από την πηγή τροφοδοσίας προκειμένου να λειτουργεί όπως προβλέπεται και παρέχει μόνο τις ακόλουθες λειτουργίες, κάτι που μπορεί να συνεχίσει να το κάνει για απεριόριστο χρονικό διάστημα:
α) λειτουργία επανενεργοποίησης ή λειτουργία επανενεργοποίησης και μόνο ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας επανενεργοποίησης· και/ή
β) οθόνη πληροφοριών ή κατάστασης.
3. «Λειτουργία επανενεργοποίησης» σημαίνει μια λειτουργία που επιτρέπει την ενεργοποίηση άλλων καταστάσεων λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ενεργοποίησης, μέσω τηλεχειριζόμενου διακόπτη, συμπεριλαμβανομένου τηλεχειριστηρίου, εσωτερικού αισθητήρα και χρονοδιακόπτη, προς μια κατάσταση που παρέχει πρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργίας.
4. «Οθόνη πληροφοριών ή κατάστασης» σημαίνει μια συνεχή λειτουργία που παρέχει πληροφορίες ή δηλώνει την κατάσταση του εξοπλισμού σε μια οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των ρολογιών.
5. «Κατάσταση(-εις) ενεργοποίησης» σημαίνει μια κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την πηγή τροφοδοσίας και είναι ενεργοποιημένη τουλάχιστον μία από τις (την) κύριες(-α) λειτουργίες(-α) του που παρέχουν την υπηρεσία που προβλέπεται να παρέχει ο εξοπλισμός.
6. «Αυτόματη απενεργοποίηση» σημαίνει μια λειτουργία η οποία αλλάζει την κατάσταση ενός ΑΜΑ από την κατάσταση ενεργοποίησης στην κατάσταση αναμονής, με την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος στην κατάσταση ενεργοποίησης, ύστερα από την τελευταία αλληλεπίδραση του χρήστη και/ή αλλαγή καναλιού.
7. «Δεύτερη διάταξη συντονισμού» σημαίνει ένα εξάρτημα του ΑΜΑ που διατίθεται για την ανεξάρτητη εγγραφή με την παράλληλη θέαση άλλου προγράμματος.
8. «Πρόσβαση υπό όρους» σημαίνει μια υπηρεσία εκπομπής που ελέγχεται από τον πάροχο, η οποία απαιτεί την ύπαρξη μιας τηλεοπτικής συνδρομητικής υπηρεσίας της αγοράς.

Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους ΑΜΑ ορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4 Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1275/2008
Οι απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό υπερισχύουν των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008.

Άρθρο 5 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης
Η διαδικασία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ θα είναι ο εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού που αναφέρεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2005/32/ΕΚ ή το σύστημα διαχείρισης που αναφέρεται στο παράρτημα V της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.

Άρθρο 6 Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Οι έλεγχοι επιτήρησης θα διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία επαλήθευσης που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7 Δείκτες αναφοράς
Οι ενδεικτικοί δείκτες αναφοράς για τα προϊόντα με τις καλύτερες επιδόσεις και για την τεχνολογία που επί του παρόντος διατίθενται στην αγορά ορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 8 Αναθεώρηση
Το αργότερο πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέτασή του ενόψει της συντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης στο φόρουμ διαβούλευσης.

Άρθρο 9 Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ισχύς του σημείου 1 του παραρτήματος Ι θα αρχίσει μετά από ένα έτος από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Η ισχύς του σημείου 2 του παραρτήματος Ι θα αρχίσει μετά από τρία έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Andris PIEBALGS
Μέλος της Επιτροπής 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Παρόμοια

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ενέργεια


Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/modules/mod_jacontentlisting/helper.php on line 666

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1708

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1191

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1289

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1266

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1267
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6359