Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα», και

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου»,

Πεδίο εφαρμογής
3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή/και εμπορευμάτων.

(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων -

(α) του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου,



(β) του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου,

(γ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου και

(δ) του περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμου.

Σκοπός
4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός πλαισίου για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου αυτά να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και στην ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Σήμανση και δήλωση συμμόρφωσης
7.-(1) Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος, τοποθετείται στο προϊόν η σήμανση συμμόρφωσης και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν έχει συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

(2) Η σήμανση συμμόρφωσης αποτελείται από τα αρχικά "CE", όπως καθορίζεται στο Παράρτημα I και τους σχετικούς Κανονισμούς.

(3) Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα IΙ και στους σχετικούς Κανονισμούς και παραπέμπει στους σχετικούς Κανονισμούς.

(4) Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο προϊόν σημάτων που ενδέχεται να παραπλανήσουν τους χρήστες ως προς την έννοια ή τη μορφή της σήμανσης συμμόρφωσης.

(5)(α) Η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Σε περίπτωση που η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση προϊόντων που απαιτείται από Κανονισμούς να συνοδεύονται απαραίτητα από αυτή ή σε περίπτωση που η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης γίνεται από κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει όπως αυτή συντάσσεται ή/και μεταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα.

(γ) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β), η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη-

(i) τη δυνατότητα παροχής των πληροφοριών με εναρμονισμένα σύμβολα ή αναγνωρισμένους κωδικούς ή άλλα μέτρα, και

(ii) τους χρήστες που προβλέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν και το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

Άρθρα - Ενέργεια

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1758

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1238

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1334

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1315

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1314
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6584