Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009. 

Άρθρο 3
1. Τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από το κυνήγι στο οποίο επιδίδονται οι Inuit ή άλλες αυτόχθονες κοινότητες μπορούν να διατεθούν στην αγορά εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι προέρχονται από κυνήγι φώκιας το οποίο πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:
α) κυνήγι φώκιας στο οποίο επιδίδονται οι Inuit ή άλλες αυτόχθονες κοινότητες οι οποίες έχουν παράδοση στο κυνήγι φώκιας στην κοινότητα και στη γεωγραφική περιοχή·
β) προϊόντα από κυνήγι φώκιας που χρησιμοποιούνται, καταναλώνονται ή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, έστω και εν μέρει, εντός των εν λόγω κοινοτήτων σύμφωνα με τις παραδόσεις τους·
γ) κυνήγι φώκιας που συμβάλλει στην επιβίωση της κοινότητας.
2. Κατά τη διάθεσή τους στην αγορά τα προϊόντα φώκιας συνοδεύονται από τη βεβαίωση που προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 4
Τα προϊόντα φώκιας για την προσωπική χρήση των ταξιδιωτών και των οικογενειών τους εισάγονται μόνο στην περίπτωση που πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους:
1) τα προϊόντα φώκιας τα φορούν, τα μεταφέρουν ή τα έχουν στις προσωπικές αποσκευές τους οι ταξιδιώτες·
2) τα προϊόντα φώκιας περιλαμβάνονται στην προσωπική περιουσία φυσικού προσώπου που μεταφέρει τη συνήθη διαμονή του από τρίτη χώρα στην Ένωση·
3) τα προϊόντα φώκιας αποκτώνται επιτόπου σε τρίτη χώρα από ταξιδιώτες και εισάγονται από αυτούς τους ταξιδιώτες μεταγενέστερα, υπό τον όρο ότι, κατά την άφιξή τους στο έδαφος της Ένωσης, οι εν λόγω ταξιδιώτες θα υποβάλουν στις τελωνειακές αρχές του οικείου κράτους μέλους τα ακόλουθα έγγραφα:
α) γραπτή δήλωση εισαγωγής·
β) έγγραφο που αποδεικνύει ότι τα προϊόντα αποκτήθηκαν στην εν λόγω τρίτη χώρα.
Για τους σκοπούς του σημείου 3, η γραπτή δήλωση και το ο έγγραφο, θεωρούνται από τις τελωνειακές αρχές και επιστρέφονται στους ταξιδιώτες. Κατά την εισαγωγή η δήλωση και το έγγραφο υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές μαζί με τις τελωνειακές διασαφήσεις για τα σχετικά προϊόντα.


Άρθρο 5
1. Τα προϊόντα φώκιας που προκύπτουν από τη διαχείριση θαλάσσιων πόρων διατίθενται στην αγορά, μόνο εφόσον μπορεί να πιστοποιηθεί ότι προέρχονται από κυνήγι το οποίο τηρεί όλους τους ακόλουθους όρους:
α) κυνήγι φώκιας στο πλαίσιο εθνικού ή περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης φυσικών πόρων, το οποίο χρησιμοποιεί επιστημονικά πληθυσμιακά μοντέλα θαλάσσιων πόρων και εφαρμόζει την προσέγγιση βάσει οικοσυστημάτων·
β) κυνήγι φώκιας το οποίο δεν υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη ποσόστωση αλιευμάτων που καθορίζεται με βάση το σχέδιο που αναφέρεται στο στοιχείο α)·
γ) κυνήγι φώκιας τα παραπροϊόντα του οποίου διατίθενται στην αγορά κατά τρόπο μη συστηματικό σε μη κερδοσκοπική βάση.
2. Κατά τη διάθεσή του στην αγορά το προϊόν φώκιας συνοδεύεται από τη βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation