Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της άγριας πανίδας και της βιολογικής ποικιλότητας, προβλέποντας τη θέσπιση μέτρων εκ μέρους των κρατών μελών για την παροχή αδείας και την επιθεώρηση των ζωολογικών κήπων στην Κοινότητα, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το ρόλο των ζωολογικών κήπων στη διατήρηση της βιοπολυμορφίας..

 Άρθρο 2 Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "ζωολογικοί κήποι" νοούνται όλες οι μόνιμες εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται ζώα άγριων ειδών για να επιδεικνύονται στο κοινό για επτά ή περισσότερες ημέρες το χρόνο, εκτός των τσίρκων, των καταστημάτων πωλήσεως οικιακών ζώων, και των εγκαταστάσεων τις οποίες τα κράτη μέλη απαλλάσουν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για το λόγο ότι δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό ζώων ή ειδών στο κοινό και ότι η εξαίρεση δεν υπονομεύει τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3 Απαιτήσεις που ισχύουν για τους ζωολογικούς κήπους

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα δυνάμει των άρθρων 4, 5, 6 και 7, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι ζωολογικοί κήποι εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα διατήρησης:

- συμμετοχή σε έρευνα, εφόσον αποβαίνει σε όφελος της διατήρησης του είδους και/ή κατάρτιση σε συναφείς ειδικές δεξιότητες στον τομέα της διατήρησης, και/ή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διατήρηση του είδους και/ή, όπου αυτό είναι σκόπιμο, αναπαραγωγή υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, ανανέωση του πληθυσμού των ζώων ή επαναεισαγωγή των ειδών στη φύση,

- προώθηση της εκπαίδευσης και της συνειδητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη διατήρηση της βιοπολυμορφίας, ιδιαίτερα με την παροχή πληροφοριών για τα είδη που εκτίθενται και για τους φυσικούς τους οικότοπους,

- συνθήκες διαβίωσης των ζώων που ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις των διαφόρων ειδών και τις απαιτήσεις όσον αφορά τη διατήρησή τους, μεταξύ άλλων προβλέποντας ειδικό για το κάθε είδος εμπλουτισμό των χώρων εγκλεισμού τους και διατήρηση υψηλού επιπέδου ζωοτεχνίας με ανεπτυγμένο πρόγραμμα προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και διατροφής,

- φροντίδα για τη μη διαφυγή των ζώων, προς αποτροπή ενδεχόμενων οικολογικών απειλών σε βάρος αυτόχθονων ειδών, και παρεμπόδιση της εισαγωγής εξωτερικών επιβλαβών ζώων και παρασίτων,

- τήρηση ενημερωμένων αρχείων της συλλογής του ζωολογικού κήπου, κατάλληλων για τα είδη που καταγράφονται.

Άρθρο 4 Άδεια και επιθεώρηση

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την παροχή αδείας και την επιθεώρηση υφισταμένων και νέων ζωολογικών κήπων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3.

2. Κάθε ζωολογικός κήπος πρέπει να διαθέτει άδεια εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή, στην περίπτωση νέων ζωολογικών κήπων, πριν ανοίξουν για το κοινό.

3. Κάθε άδεια περιέχει όρους για την επιβολή των απαιτήσεων του άρθρου 3. Η συμμόρφωση με τους όρους παρακολουθείται, μεταξύ άλλων, με τακτική επιθεώρηση και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί αυτή η συμμόρφωση.

4. Πριν από τη χορήγηση, την απόρριψη, την παράταση της διάρκειας της αδείας ή τη σημαντική τροποποιησή της, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προβαίνουν σε επιθεώρηση για να εξακριβώνεται αν τηρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις παροχής αδείας ή οι προτεινόμενες προϋποθέσεις παροχής αδείας.

5. Αν ο ζωολογικός κήπος δεν διαθέτει άδεια σύμφωνα με παρούσα οδηγία ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής αδείας, ο ζωολογικός κήπος ή τμήμα του:

α) παύει να λειτουργεί για το κοινό κατόπιν εντολής της αρμόδιας αρχής και/ή

β) συμμορφώνεται με τις ενδεδειγμένες απαιτήσεις που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής αδείας.

Εάν οι απαιτήσεις αυτές δεν πληρωθούν εντός ενδεδειγμένης περιόδου, η οποία καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές και δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, η αρμόδια αρχή αφαιρεί ή τροποποιεί την άδεια και κλείνει το ζωολογικό κήπο ή τμήμα του.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation