Κ.Δ.Π. 359/2019


Χαρακτηριστικό απόσπασμα:


3. -(1) Κανένα πρόσωπο δεν λειτουργεί υποστατικό χωρίς την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αναπαράγει ζώα για κερδοσκοπικό σκοπό ή να διαφημίζει τη δραστηριότητα αυτή χωρίς να λειτουργεί εκτροφείο.
(3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτηση, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
(α) Το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον αριθμό εγγραφής και την επωνυμία καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικού προσώπου
(β) το είδος του υποστατικού
(γ) τα είδη ζώων τα οποία θα παραμένουν στο εν λόγω υποστατικό
(δ) κάτοψη του υποστατικού στην οποία να προσδιορίζονται οι θέσεις και οι διαστάσεις:
(ί) των χώρων κράτησης των ζώων και των λοιπών χώρων που χρησιμοποιούνται,
(ίί) των τεχνικών εγκαταστάσεων και
(ίίί) των περιφράξεων·
(ε) αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής 
..........

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ Κ.Δ.Π. 359/2019.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation