Ερώτηση:
Μπροστα από το σπίτι μου έχουν αρχίσει να καθαρίζουν και να βάζει περίφραξη μια ιδιωτική εταιρεία.
Όταν ρώτησα τους εργάτες μου είπαν ότι θα αρχίσουν κτίσματα αλλά δεν μου λεν τι θα γίνει.
Πως μπορώ να μάθω; Ανησυχώ πολύ γιατί θα με κλείσουν εντελώς!

Απάντηση:

Μεγάλο θέμα αυτό. Με βάση το νόμο 119/2004 θεωρώ ότι δικαιούσαι να δεις την άδεια. Όμως αντιλήφθηκα ότι πολλές πολεοδομικές Αρχές δεν αφήνουν το κοινό να τις εξετάσει με τη δικαιολογία ότι παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα.
Γι αυτό το λόγο ζήτησα την άποψη της Επιτρόπου για προσωπικά δεδομένα.
Τα δικά μου συμπεράσματα; Από το φάκελλο της αίτησης μόνο τα στοιχεία των φυσικών προσώπων αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται και όχι οι λεπτομέρειες της ανάπτυξης. Οι αιτήσεις εταιρειών δεν περιλαμβάνουν τίποτα που να προστατεύει ο νόμος των προσωπικών δεδομένων.

Η απάντηση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
"Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Φακ. 02.10.005 και ημερομ. 29/07/2008, με την οποία μου θέτετε τα ερωτήματα κατά πόσο έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί της Πρόσβασης του
Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Ν119(1)/2004), τα στοιχεία που περιέχονται σε μια αίτηση για έκδοση πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας που έχει ήδη εκδοθεί αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από το νόμο και σας πληροφορώ τ' ακόλουθα:-
2. Καταρχήν, διευκρινίζουμε ότι, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχει αρμοδιότητα και/ ή υποχρέωση να παρέχει γνωματεύσεις αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα, αλλά μπορεί να δίνει, οδηγίες και καθοδήγηση ως προς τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (N.1~8(1)/2001).
3. Κατά νόμο αρμόδιες ν' αποφασίζουν κατά πόσο θα κοινοποιούν σε τρίτους στοιχεία που αφορούν αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικών/ οικοδομικών αδειών, στην προκειμένη περίπτωση, είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, ως υπεύθυνες επεξεργασίας των δεδομένων.
4. Πληροφορίες ή στοιχεία που περιέχονται σε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής /οικοδομικής άδειας οι οποίες αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί θεωρούνται με βάση τους σχετικούς ορισμούς στο Νόμο 138(1)/2001 προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου αυτού. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι, εκτός από το ονοματεπώνυμο, οι διευθύνσεις (ταχυδρομική, ηλεκτρονική), τηλέφωνα, τηλεομοιότυπα και τίτλοι ιδιοκτησίας.
5. Το άρθρο 3(1) του Νόμου 119(1)/2004 για το Περιβάλλον προνοεί ότι «οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε σχετικές με οποιοδήποτε αιτητή και χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεστεί ή αποδείξει συμφέρον». Με βάση δε, το ερμηνευτικό άρθρο 2(α) του ίδιου νόμου στις δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές αρχές (Δήμοι, Κοινότητες).
6. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 5(2)(α) του Νόμου 138(1)/2001, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων όταν «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο».
7. Τηρουμένων των όσων αναφέρονται στην παράγρ. 3 πιο πάνω, είναι η άποψη της Επιτρόπου ότι, εκ πρώτης όψεως, στην προκειμένη περίπτωση, αρμόδια δημόσια αρχή μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για πολεοδομική/οικοδομική άδεια αν αυτά συνιστούν «πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, γεγονός που η ίδια η αρχή θα αποφασίσει. Είναι δε, πιθανό ορισμένα από αυτά τα προσωπικά δεδομένα να μη συνιστούν «πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον» όπως Π.χ. το τηλέφωνο ή η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτητή, οπότε τέτοιες πληροφορίες δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται.
8. Θα θέλαμε επίσης, να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 (3)(α) του Νόμου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να ενημερώνουν ανάλογα τα υποκείμενα των δεδομένων (αιτητές) για την κοινοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων τους σε τρίτους."

Παράλληλα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει και την πιο κάτω σημαντικότατη Εντολή:

O ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

(Νόμοι 90 του 1972, 56 του 1982, 7 του 1990, 28 του 1991,

91(Ι) του 1992, 55(Ι) του 1993, 72(Ι) του 1998, 59(Ι) του 1999, 142(Ι) του 1999, 241(Ι) του 2002 και 29(Ι) του 2005)

Εντολή σύμφωνα με το άρθρο 6

Εντολή 2/2005

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εκδίδει την παρούσα Εντολή με σκοπό τον καταρτισμό Μητρώου Καταχώρησης Πολεοδομικών Αιτήσεων από όλες τις Πολεοδομικές Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

2. Κάθε Πολεοδομική Αρχή τηρεί Μητρώο Καταχώρησης Αιτήσεων (στο εξής Μητρώο) στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, οι αιτήσεις για παράταση της ισχύος πολεοδομικής άδειας, οι αιτήσεις για καθορισμό, οι αιτήσεις για προκαταρκτικές απόψεις, οι αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημοσιευμένου Σχεδίου Ανάπτυξης και οι αιτήσεις για χορήγηση συναίνεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

3. Για κάθε αίτηση καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του Μητρώου πληροφορίες ναφορικά με τα ακόλουθα:

(α) Όνομα αιτητή.

(β) Στοιχεία προσδιορισμού της ιδιοκτησίας (αρ. τεμαχίου, Φύλλο/ Σχέδιο, Τμήμα, Ενορία, Χωριό ή Πόλη).

(γ) Τύπος Ανάπτυξης.

(δ) Αριθμός διοικητικού φακέλου Πολεοδομικής Αρχής.

4. Στο Μητρώο θα καταχωρούνται οι πληροφορίες της παραγράφου 3, για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Εντολής.

5. Η Πολεοδομική Αρχή καταχωρεί στο Μητρώο τις πληροφορίες της παραγράφου 3 μέσα σε περίοδο δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της αίτησης ή την αποστολή της γνωστοποίησης της απόφασης της στον αιτητή ή την παραλαβή άλλου από τα έγγραφα της παραγράφου 3.

6. Το Μητρώο είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας των γραφείων της Πολεοδομικής Αρχής και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση σε ειδικό έντυπο, κατά τον τύπο του Παραρτήματος 1, για τη χορήγηση αντιγράφων των ακολούθων εγγράφων, αναφορικά με συγκεκριμένη αίτηση, έναντι της καταβολής δικαιώματος ύψους £20=.

(α) Έντυπο της αίτησης που υποβάλλεται.

(β) Χωρομετρικό σχέδιο που συνοδεύει την αίτηση, στο οποίο θα δείχνεται ευκρινώς το τεμάχιο της προτιθέμενες ανάπτυξης.

(γ) Γνωστοποίηση απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε όρων ενσωματώνονται σε πολεοδομική άδεια ή των λόγων άρνησης χορήγησης της άδειας και του εγκριθέντος χωρομετρικού σχεδίου. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισμό ή για προκαταρκτικές απόψεις θα παραχωρείται αντίγραφο των απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής

(δ) Συμφωνία συναπτόμενη με βάση το άρθρο 43 του Νόμου.

(ε) Ειδοποίηση Επιβολής και απόφαση λαμβανομένη από την Υπουργό.

(ζ) Ιεραρχική και ή Δικαστική Προσφυγή κατά πολεοδομικής απόφασης και απόφασης που λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή και το Ανώτατο Δικαστήριο.

(θ) Αίτηση και απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημοσιευόμενου Σχεδίου Ανάπτυξης.

7. Με την παρούσα ακυρώνεται η Εντολή 2/2000.

Έγινε στις 16/8/2005


Άρθρα

Άρθρα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

Λαικές Αγορές σε διάφορες χώρες                
 • 19-05-2024 23:02:14
 • Hits 91
Νέοι αυτοματισμοί στα αυτοκίνητα

Νέοι αυτοματισμοί στα αυτοκίνητα

Πριν λίγο καιρό όταν κλάπηκε ένα αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης οδήγησε την αστυνομία στο σημείο που πήραν οι κλέφτες το αυτοκίνητο. Πως μπορεί κάποιος να γνωρίζει που είναι το αυτοκίνητο του ανά πάσα...

 • 14-01-2024 20:33:38
 • Hits 201

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:23:35
 • Hits 262

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη, παραλίες κλπ . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:20:21
 • Hits 289

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:52:37
 • Hits 292

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 269
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 876

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 536
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4019
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11846
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2562