Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Parliamentary Office Tel: +357 22407226, Fax: +357 22407430  Email: ctheopemptou@parliament.cy 

 cyprus green party round logo 200x200 1

 

Νερό

 • Οδηγία 98/83 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Στόχος

  1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

  2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό.

  Άρθρο 4 Γενικές υποχρεώσεις

  1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον:

  α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και

  β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Α και Β,

 • Οδηγία 92/42 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Save σχετικά με την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα, καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, ονομαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4 kW και ίσης ή κατώτερης των 400 kW, οι οποίοι στο εξής ονομαζόνται "λέβητες".

  Άρθρο 2

  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

  - "λέβητας", το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό η θερμότητα που εκλύεται από την καύση,

  - "συσκευή":

  - το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισμό με καυστήρα,

 • Οδηγία 2007/60 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

   Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες στην Κοινότητα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
  ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
  Άρθρο 6
  1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή της μονάδας διαχείρισης του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στην πλέον κατάλληλη κλίμακα για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
  2. Για την κατάρτιση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας που προβλέπονται στο άρθρο 5 από κοινού με άλλα κράτη μέλη, πραγματοποιείται εκ των προτέρων ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

  3. Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:
  α) πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας ή σενάρια ακραίων φαινομένων·
  β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας ≥ 100 χρόνια)·
  γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

 • Οδηγία 2006/44 περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1
  1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα των γλυκών υδάτων και εφαρμόζεται στα ύδατα, για τα οποία τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων.
  2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ύδατα που σχηματίζουν τις φυσικές ή τεχνητές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για εντατική ιχθυοκαλλιέργεια.
  3. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην προστασία ή τη βελτίωση της ποιότητας των ρεόντων ή λιμναζόντων γλυκών υδάτων μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, εάν η ρύπανση ήταν μικρότερη ή είχε εξαλειφθεί, ιχθύες ανήκοντες:
  α) σε εγχώρια είδη που εμφανίζουν φυσική ποικιλία·
  β) σε είδη η παρουσία των οποίων κρίνεται επιθυμητή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με σκοπό τη διαχείριση των υδάτων.
  4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται ως:
  α) ύδατα σαλμονιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν οι ιχθύες που ανήκουν σε είδη, όπως οι σολoμοί (Salmo salar), οι πέστροφες (Salmo trutta), οι σκιαθίδες (Thymallus thymallus) και τα Coregones (coregonus)·
  β) ύδατα κυπρινιδών, τα ύδατα μέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν ιχθύες που ανήκουν στα κυπρινοειδή (Cyprinidae) ή σε άλλα είδη, όπως οι λάβρακες (Esox lucius), οι πέρκες (Perca fluviatilis) και οι εγχέλεις (Anguilla anguilla).

 • Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

  Image00206 Συνοπτικός τίτλος

  1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.
  Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο:
  αρμόδια αρχή” σημαίνει:
  (α) Σε περιοχές όπου υφίσταται συμβούλιο υδατοπρομήθειας, το συμβούλιο υδατοπρομήθειας της οικείας περιοχής.
  (β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, το συμβούλιο βελτιώσεως ή τη χωριτική επιτροπή υδατοπρομήθειας, ανάλογα με την περίπτωση~
  νερό” σημαίνει το νερό που προμηθεύει η αρμόδια αρχή.

 • Ο περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος (ΚΕΦ.115)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Συvέλευση γαιoκτημόvωv
  3. Είvαι vόμιμo για τo Διoικητή, κατόπι γραπτής αίτησης επτά τoυλάχιστo γαιoκτημόvωv, vα καλεί συvέλευση τωv γαιoκτημόvωv κoιvoύ ύδατoς με σκoπό vα απoφασιστεί κατά πόσo θα συσταθεί αρδευτικός σύvδεσμoς για όλoυς ή oπoιoυσδήπoτε από τoυς ακόλoυθoυς σκoπoύς:

  (α) τηv κατασκευή, βελτίωση, συvτήρηση ή επισκευή oπoιωvδήπoτε αρδευτικώv έργωv σε σχέση με τo κoιvό ύδωρ

  (β) τηv πρoστασία τoυ κoιvoύ ύδατoς ή αυλακιώv και για τη ρύθμιση της χρήσης αυτώv

  (γ) τηv υπoστήριξη ή πρoστασία τωv υδατικώv δικαιωμάτωv τωv ιδιoκτητώv.
  Ειδoπoίηση συvέλευσης
  4.-(1) Ο Έπαρχoς, τoυλάχιστov 15 ημέρες πριv από τη σύγκληση συvεδρίας, όπως πρoβλέπεται από τo άρθρo 3 τoυπαρόvτoς Νόμoυ-

  (α) Αvαρτά γvωστoπoίηση σε περίoπτα μέρη τoυ χωριoύ στα όρια τoυ oπoίoυ βρίσκεται η πηγή τoυ vερoύ

 • Νερό της βροχής στο Δάλι

  Το 30 Δημοτικό σχολείο στο Δάλι έχει εγκαταστήσει ένα ωραίο σύστημα συλλογής των νερών της βροχής από τις οροφές των κτιρίων. Ταυτόχρονα έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα με το οποίο συλλέγουν το νερό από τους νιπτήρες και τις βρύσες του σχολείου (γκρίζα νερά) και το οποίο επεξεργάζονται και το στέλνουν πίσω στους νιαγάρες των αποχωρητηρίων.

 • Νερό της βροχής - Αμερικανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος

  Το Environmental Protection Agency γνωστό και σαν EPAτης Αμερικής έχει ειδικό πρόγραμμα για το νερό της βροχής με πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές.
  Το ΕΡΑαδειοδοτεί όλα τις πολιτείες.

  Περισσότερα εδώ: EPA Stormwater Program

 • Νερό της βροχής - Αμερικανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος

  Το Environmental Protection Agency γνωστό και σαν EPAτης Αμερικής έχει ειδικό πρόγραμμα για το νερό της βροχής με πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές.
  Το ΕΡΑαδειοδοτεί όλα τις πολιτείες.

  Περισσότερα εδώ: EPA Stormwater Program

 • Νερό από Ελλάδα - στοιχεία

  Ερώτηση:

  Είμαι φοιτητής του ΧΧΧΧ  και σπουδάζω Πολιτικός Μηχανικός. Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας που ασχολέιται με το υδατικό ισοζύγιου της Κύπρου, θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες πληροφορίες.

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υπάρχουν στοιχεία, όσον αφορά τη μεταφορά νερού από την Ελλάδα με δεξαμενόπλοια, καθώς και για τον αγωγό μεταφοράς του νερού.

  Απάντηση:

   

  Δυστυχώς δεν έχω τα επιστημονικά στοιχεία που ψάχνεις.
  Το αρμόδιο τμήμα είνα το τμήμα αναπτύξεως υδάτων
  http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
  όπου μπορείς να βρεις πολλές πληροφορίες.
  Αν δυσκολευτείς ο κατάλογος του προσωπικού τους ειναι
  με τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις,

   

   

 • Νερό - Γράμμα από το 2070

  Νερό - Γράμμα από το 2070

 • Νέος κύκλος αποχετευτικών έργων σε Αγ.Αθανάσιο, Μέσα Γειτονιά και Αγ.Φύλα

  Λεμεσός: Νέα σημαντικά έργα προωθεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού για την επέκταση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος ώστε να συμπληρωθεί η δεύτερη φάση του σημαντικού αυτού έργου στην ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού.

  Tα νέα έργα αφορούν την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών λυμάτων και ομβρίων μήκους 52 και 2 χιλιομέτρων αντίστοιχα που θα καλύψουν μια σημαντική έκταση της βόρειας κυρίως περιοχής της Λεμεσού και συγκεκριμένα των περιοχών Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς και Αγίας Φύλας.

  Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της χθεσινής υπογραφής που έγινε στα γραφεία του ΣΑΛΑ των συμβολαίων με την εργοληπτική εταιρεία «Medcon Construction Ltd» η οποία έναντι του ποσού των €11.473.653,50 πλέον ΦΠΑ, θα αναλάβει τις κατασκευαστικές εργασίες.

  Σύμφωνα με το ΣΑΛΑ, οι κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν αρχές του Καλοκαιριού και να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 24 μηνών.

  Με το συγκεκριμένο συμβόλαιο (το όγδοο κατά σειρά), Ε8 της Φάσης Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβρίων της μείζονος Λεμεσού θα κατασκευαστεί το δίκτυο λυμάτων και ομβρίων στην περιοχή του Δήμου Αγίου Αθανασίου και του Δήμου Μέσα Γειτονιάς και μέρος της περιοχής Εκάλης στην Αγία Φύλα.

  Με το ίδιο συμβόλαιο θα κατασκευαστούν και ορισμένα αντιπλημμυρικά έργα στις ίδιες περιοχές ώστε να απαλλαγούν από τις δυσάρεστες καταστάσεις που προκαλούνται με τις βροχές.

  Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

  Read Full Article

 • Μονάδες Αφαλάτωσης - 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.68 ):

  Μονάδες Αφαλάτωσης.Μετά την πρόσφατη αναβάθμισή τους, η δυναμικότητα παραγωγής  των μονάδων αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας ανέρχεται σήμερα στα 60.000 και 62.000 κ.μ. νερού την ημέρα, αντίστοιχα.
  Κατά τη διάρκεια του έτους βρισκόταν σε λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, με δυναμικότητα παραγωγής 20.000 κ.μ. νερού την ημέρα και η μονάδα αφαλάτωσης των γεωτρήσεων Γαρύλη, με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 9.000 κ.μ. νερού, ενώ εντός του 2010 αναμένεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Πάφου, δυναμικότητας 30.000 κ.μ. νερού την ημέρα. 
  Στις 7.8.2009, υπογράφτηκε, κατόπιν διαγωνισμού, σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στη  Λεμεσό η οποία αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2011 και θα παράγει 40.000 κ.μ. νερού την ημέρα, με δυνατότητα επέκτασης στα 60.000 κ.μ. νερού. 
  Η τιμή αγοράς νερού καθορίστηκε στα €0,8725 ανά κ.μ. και το συμβόλαιο έχει διάρκεια 20 χρόνια.  Το Φεβρουάριο 2012 αναμένεται να λειτουργήσει η μονάδα αφαλάτωσης της ΑΗΚ, δυναμικότητας 60.000 κ.μ. νερού την ημέρα. 
  Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις για τις δύο κινητές μονάδες (της Μονής και της Πάφου) έχουν διάρκεια τρία χρόνια.

  Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, το συνολικό κόστος για την αγορά νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης ανήλθε, κατά το 2009, σε €49,4 εκ. και αντιπροσωπεύει την αξία 49,7 εκ. κ.μ. αφαλατωμένου νερού, σε σύγκριση με €36,3 εκ. για  33,2 εκ. κ.μ. το 2008.

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 152
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 678

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 303
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 804
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835