Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Parliamentary Office Tel: +357 22407226, Fax: +357 22407430  Email: ctheopemptou@parliament.cy 

 cyprus green party round logo 200x200 1

 

Απόβλητα

 • Οδηγία 2000/59 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου - Δηλώση της Επιτροπής

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα, ιδίως δε της παράνομης απόρριψης, αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες της Κοινότητας, με τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

  Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

  α) σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε λιμένα κράτους μέλους, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία, και

  β) σε όλους τους λιμένες των κρατών μελών, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου α).

 • Οδηγία 2000/53 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της Επιτροπής

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν, ως πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα και, επιπροσθέτως, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των προς τη διάθεση αποβλήτων, καθώς και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των οχημάτων και κυρίως των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στην επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

  νται αναγνωρίσιμα με άλλα κατάλληλα μέσα.

  γ) Η Επιτροπή τροποποιεί για πρώτη φορά το παράρτημα ΙΙ, το αργότερο στις 21 Οκτωβρίου 2001. Πάντως, καμία από τις απαριθμούμενες εξαιρέσεις δεν διαγράφεται από το παράρτημα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003.

  Άρθρο 5 Συλλογή

  1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι:

 • Οδηγία 1999/31 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Γενικός στόχος

  1. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, και ιδίως των άρθρων 3 και 4, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι, μέσω αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα δε της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας και των επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ' όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.

  2. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χώρων υγειονομικής ταφής, η παρούσα οδηγία περιέχει, για τους χώρους στους οποίους έχει εφαρμογή η οδηγία 96/61/ΕΚ, τους σχετικούς τεχνικούς κανόνες για τη διατύπωση, υπό συγκεκριμένη μορφή, των γενικών απαιτήσεων της οδηγίας 96/61/ΕΚ. Οι σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ θα θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

  Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

  1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για κάθε χώρο υγειονομικής ταφής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

 • ο σκυβαλότοπος Βατί

  Απάντηση 23.06.009.04.859

  Απάντηση ημερομηνίας 15 Απριλίου 2010 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.859, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

  «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. 23.06.009.04.859 και ημερ. 1.3.2010 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι ο σκυβαλότοπος Βατί, λειτουργεί από το 1982. Κατ'αρχήν κάλυπτε τις ανάγκες των Δήμων της Λεμεσού, ύστερα όμως από την κατάργηση αρκετών σκυβαλότοπων της υπαίθρου, που ήταν αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών, δέχεται τα σκύβαλα εκατόν και πλέον Κοινοτήτων της Επαρχίας. Ο διαθέσιμος χώρος για εναπόθεση των σκυβάλων μειώνεται σταθερά και κρίθηκε αναγκαία η επέκταση του, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της Επαρχίας μέχρι τη λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΜΟΔΣΑ) που θα ανεγερθεί στην περιοχή Πεντακώμου. Η περιοχή επέκτασης του σκυβαλότοπου αποφασίστηκε ύστερα από επιτόπου επίσκεψη και αφού λήφθηκαν υπόψη οι τοπικές συνθήκες, από εκπροσώπους του Δήμου Λεμεσού, που είναι ο διαχειριστής του χώρου, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.»

 • Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος 85/2005

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
  «αξιοποίηση», σε σχέση με απόβλητα, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμος
  «δήμος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Δήμων Νόμος
  «διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος
  «Κοινοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος
  «οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από μέρη οικοδομών στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα και των επικίνδυνων αποβλήτων
  «Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται με βάση το άρθρο 3(1).
  «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

 • Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμος 157/2003

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:200x20000034

   Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -
  (α) «Οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» (ΕΕ L 269 της 21/10/2000, σ. 0034), και
  (β) «Απόφαση 2002/525/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2002 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 170 της 29/06/2002, σ. 0081)»

  Ερμηνεία
  2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
  «ανάκτηση» σημαίνει οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ Β του περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμου του 2002·
  «ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρήση καυσίμου αποβλήτου ως μέσου παραγωγής ενέργειας με άμεση αποτέφρωση, με ή χωρίς άλλα απόβλητα, για σκοπούς ανάκτησης θερμότητας·
  «ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών, η οποία αποβλέπει στην επαναχρησιμοποίηση των απόβλητων υλικών για τον αρχικό σκοπό που κατασκευάστηκαν ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας·

 • Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος 32/2002

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο εκτός εάν προκύπτει αντίθετη έννοια από το κείμενο-
  «ανάκτηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
  «ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρησιμοποίηση καυσίμων αποβλήτων συσκευασίας ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος·
  «ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας·
  «απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
  «απόβλητο συσκευασίας» σημαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το οποίο ορίζεται ως απόβλητο εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής·
  «Απόφαση 97/129/ΕΚ» σημαίνει την Απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 • Ο περί Εμπόρων Παλιών Μετάλλων Νόμος (ΚΕΦ.75)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
  1. Συνοπτικός τίτλος
  2. Ερμηνεία
  3. Έμποροι παλιών μετάλλων πρέπει να έχουν άδεια
  4. Άδεια Εμπόρων Παλιών Μετάλλων
  5. Η άδεια είναι προσωπική για τον κάτοχο και πρέπει να εκτίθεται
  6. Βιβλία που πρέπει να τηρούνται

 • Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμος 82/2009

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

  «Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»,

  Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

  «αδρανή απόβλητα» σημαίνει απόβλητα -

  (α)τα οποία δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή·

  (β)τα οποία δε διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δε βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλες ύλες με τις οποίες έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία,

 • Ο Περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος 148/2012

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

  1. Κοινοποίηση για πλοία κατά τον κατάπλου σε λιμένες των κρατών μελών ή τον απόπλου από αυτούς:

  Άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της Οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011.

  2. Συνοριακοί έλεγχοι προσώπων:

 • Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμος 19/1992

  Συvoπτικός τίτλoς

  1. Ο περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv Νόμoς τoυ 1992 και o περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1997 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Απoφυγής της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρόμωv και Δημόσιωv Χώρωv Νόμoι τoυ 1992 και 1997.

  Ερμηvεία
  2. Στov παρόvτα Νόμo-
  "δημόσιoς δρόμoς" έχει τηv έvvoια πoυ δίvει στov όρo αυτό o περί Δημoσίωv Δρόμωv Νόμoς.
  "δημόσιoς χώρoς" σημαίvει μέρoς ή τόπo φυσικής άvεσης, όπoυ εκάστoτε έχει δικαίωμα ή άδεια εισόδoυ τo κoιvό.

 • Ο περί Αποβλήτων Νόμος 185/2011

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Προοίμιο
  Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-
  (α)«οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών», για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -
  (β)«οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/ PCT)»,
  (γ)«οδηγία του Συμβουλίου 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»,
  (δ)«οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»,
  (ε)«οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και του συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ», και

 • Ο παλιός σκυβαλότοπος του Τελ Αβίβ

  Επισκέφθηκα το χώρο μετά την αποκατάσταση του τον Ιούλιο του 2010

  για ολόκληρη την οθόνη εδώ

  και ένα σχετικό βιντεο για το χώρο

 • Ξενοδοχειακά απόβλητα πληροφορίες

  Ερώτηση:

  Διαβασα στον τυπο, οτι συμμετειχες στο προσφατο συνεδριο ΄΄Διαχειριση στερεων αποβλητων και προοπτικες για την τουριστικη βιομηχανια΄΄.

  Θα με υποχρεωνες, αν μου εστελλες, ο,τι σχετικο υλικο διαθετεις, κατα προτιμηση στην αγγλικη. (Αν κατι υπαρχει μονο στα ελληνικα, επισης με ενδιαφερει). Χρειαζομαι το υλικο, για την κορη μου, η οποια ειναι φοιτητρια στο ΧΧΧΧΧ, και η οποια το καλοκαιρι ανελαβε ενα project για τα ξενοδοχειακα αποβλητα στην Κυπρο. Προσπαθει να μαζεψει στοιχεια, και ανελαβα να την βοηθησω.

  Απάντηση:

   

  Πραγματικά μορφώθηκα για το θέμα... γέμισε το μυαλό μου ιδέες και γνώρισα και κόσμο
  Όταν βάλουν τις παρουσιάσεις στην ιστοσελίδα θα μπορεί κάποιος να τις πάρει εύκολα.
  Η σελίδα τους είναι εδώ:

   

   

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 152
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 678

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 303
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 804
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835