Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Parliamentary Office Tel: +357 22407226, Fax: +357 22407430  Email: ctheopemptou@parliament.cy 

 cyprus green party round logo 200x200 1

 

Απόβλητα

 • Κανονισμός 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  beef 300x215 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας:
  α) κατά τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων, ώστε να μη θέτουν τα εν λόγω προϊόντα σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία·
  β) για τη διάθεση στην αγορά και, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση ζωικών υποπροϊόντων και όσων παράγωγων προϊόντων τους αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:
  α) στις ανεπεξέργαστες τροφές για ζώα συντροφιάς, που προέρχονται από καταστήματα λιανικής πώλησης ή εγκαταστάσεις γειτονικές σε σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της απευθείας και επιτόπου προμήθειας του καταναλωτή·

 • Κανονισμός 1445/2005 για τον καθορισμό των ορθών κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης και του περιεχομένου των εκθέσεων για την ποιότητα όσον αφορά τις στατιστικές των αποβλήτων για τους σκοπούς του κανονισμού 2150/2002

  Κανονισμός 1445/2005 για τον καθορισμό των ορθών κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης και του περιεχομένου των εκθέσεων για την ποιότητα όσον αφορά τις στατιστικές των αποβλήτων για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  Περιβάλλον πολλών μεθόδων
  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, κάθε διαβίβαση συνόλου στοιχείων ή συνδυασμού συνόλων στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση για την ποιότητα. Ο εν λόγω κανονισμός δεν ορίζει συγκεκριμένη μέθοδο κατάρτισης των στατιστικών των αποβλήτων. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μεθόδων από χώρα σε χώρα, μεταξύ των συνόλων στοιχείων μιας χώρας και ακόμη μεταξύ μεμονωμένων συνόλων στοιχείων. Ο τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας εξαρτάται από τις μεθόδους που εφαρμόζονται. Το μέρος Ι της έκθεσης για την ποιότητα αποτελεί γενική περιγραφή των στοιχείων και έχει ως στόχο την αποσαφήνιση του περιβάλλοντος πολλών μεθόδων. Στο μέρος αυτό προσδιορίζεται και παρέχεται γενική επισκόπηση των μεθόδων. Το μέρος ΙΙ είναι σύμφωνο με τα πρότυπα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της ποιότητας στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα.

 • Κανονισμός 1445/2005 για τον καθορισμό των ορθών κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης και του περιεχομένου των εκθέσεων για την ποιότητα όσον αφορά τις στατιστικές των αποβλήτων για τους σκοπούς του Κανονισμού 2150/2002

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1
  1. Τα ορθά κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης και το περιεχόμενο των εκθέσεων για την ποιότητα όπως αναφέρονται στο τμήμα 7 των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την ποιότητα σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
  2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν όσον αφορά τα στοιχεία που υποβάλλονται σχετικά με το πρώτο έτος αναφοράς 2004 και όλες τις επόμενες περιόδους αναφοράς.
  Άρθρο 2
  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
  Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2005.

 • Κανονισμός 1420/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1

  Η εξαγωγή προς τις χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα Α, αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και αναφέρονται στο παράρτημα Α, απαγορεύεται.

  Άρθρο 2

  Η διαδικασία ελέγχου που θεσπίστηκε στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 εφαρμόζεται στις εξαγωγές προς τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρημα Β του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων που προορίζονται αποκλειστικά για ανάκτηση και οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

  Άρθρο 3

 • Κανονισμός 1257/2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός
  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η πρόληψη, η μείωση, η ελαχιστοποίηση και, στο μέτρο του εφικτού, η εξάλειψη ατυχημάτων, τραυματισμών και άλλων δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που οφείλονται στην ανακύκλωση πλοίων. O παρών κανονισμός επιδιώκει να ενισχύσει την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ένωσης, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πλοίου και, συγκεκριμένα, εξασφαλίζει ότι τα επικίνδυνα υλικά από την ανακύκλωση του πλοίου υπόκεινται σε διαχείριση φιλική προς το περιβάλλον.
  Δια του παρόντος κανονισμού τίθενται επίσης κανόνες για την ορθή διαχείριση επικίνδυνων υλικών επί των πλοίων.
  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της επικύρωσης της Διεθνούς σύμβασης του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση πλοίων, 2009 («σύμβαση του Χονγκ Κονγκ»).

 • Κανονισμός 1179/2012 της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το υαλόθραυσμα παύει να αποτελεί απόβλητο σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο
  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κριτήρια σύμφωνα με τα οποία προσδιορίζεται πότε το υαλόθραυσμα που προορίζεται για την παραγωγή υαλωδών υλών ή γυάλινων αντικειμένων με διεργασία ανάτηξης παύει να αποτελεί απόβλητο.

  Άρθρο 2 Ορισμοί
  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
  Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  1) «υαλόθραυσμα (υαλότριμμα)»: θραύσματα γυαλιού προερχόμενα από ανάκτηση απορριμμάτων γυαλιού·
  2) «κάτοχος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ευρίσκεται το υαλόθραυσμα·
  3) «παραγωγός»: ο κάτοχος ο οποίος μεταβιβάζει το υαλόθραυσμα σε άλλον κάτοχο, για πρώτη φορά, ως υαλόθραυσμα το οποίο έπαυσε να αποτελεί απόβλητο·
  4) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, το οποίο εισάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υαλόθραυσμα το οποίο έπαυσε να αποτελεί απόβλητο·
  5) «ειδικευμένο προσωπικό»: προσωπικό το οποίο διαθέτει την κατάλληλη πείρα ή κατάρτιση ώστε να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις ιδιότητες του υαλοθραύσματος·

 • Κανονισμός 1137/2008 για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468 ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο — Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο — Μέρος Ι

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1
  Οι πράξεις, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα προσαρμόζονται, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, στην απόφαση 1999/468/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ.
  Άρθρο 2
  Οι αναφορές στις διατάξεις των πράξεων, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα, νοούνται ως αναφορές στις εν λόγω διατάξεις, όπως προσαρμόζονται με τον παρόντα κανονισμό.
  Άρθρο 3
  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
  Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2008.

 • Κανονισμός 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.
  2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μεταφορές αποβλήτων:
  α) μεταξύ κρατών μελών, εντός της Κοινότητας ή με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών·
  β) τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες·
  γ) τα οποία εξάγονται από την Κοινότητα σε τρίτες χώρες·
  δ) τα οποία διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας, καθ' οδόν από και προς τρίτες χώρες.
  3. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα ακόλουθα:

 • Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

  image003Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • Θέσαμε του στόχους για μείωση των πλαστικών;

  Waste2Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.118, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Το άρθρο 36Δ (8) του Περί Αποβλήτων Νόμου αναφέρει: “Το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς, που εκδίδονται το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2022 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τους εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος VIA.”

 • Ηλεκτρικά απόβλητα - Η νέα Οδηγία και η Κύπρος

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.404, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στις 19 Ιανουαρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα Οδηγία που αφορά την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, μέχρι το 2016 τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν 45 τόνους ηλεκτρικών αποβλήτων για κάθε 100 τόνους ηλεκτρικών αγαθών που διατέθηκαν στην αγορά τους τρία χρόνια πριν. Μέχρι το 2019 ο στόχος που τέθηκε είναι να φθάσει το ποσοστό αυτό στο 65%. Εάν τα κράτη δεν επιλέξουν το στόχο αυτό, πρέπει εναλλακτικά να συλλέγουν το 85% των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέφουν μικρά αντικείμενα (όπως κινητά τηλέφωνα) χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν κάποιο καινούριο προϊόν.

 • Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των φυτικών απορριμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πάσης φύσεως φυτικών απορριμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου με τη χρησιμοποίηση των οχημάτων που διαθέτει ο ίδιος ο Εργολάβος. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντήρησης, φθορών, εξαρτημάτων και καυσίμων, καθώς επίσης και του προσωπικού.
  Για την εκτέλεση της εργασίας είναι απαραίτητο όπως ο Προσφοροδότης διαθέτει εκσκαφέα (digger) και φορτηγό. Η χρήση συμπληρωματικού και επιπρόσθετου εξοπλισμού επιτρέπεται νοουμένου ότι θα υποβληθεί εκ των προτέρων και θα εγκριθεί.

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 152
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 678

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 303
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 804
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835