Ενέργεια

 • Κανονισμός 813/2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία θερμαντήρων χώρου και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με ονομαστική θερμική ισχύ ≤ 400 kW, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα θερμαντήρα χώρου με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακή συσκευή ή σε συγκροτήματα θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακή συσκευή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 811/2013.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) θερμαντήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιούν αέρια ή υγρά καύσιμα που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·

 • Κανονισμός 812/2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται απαιτήσεις για την ενεργειακή επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών προϊόντος για θερμαντήρες νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW, για δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού χωρητικότητας αποθήκευσης ≤ 500 λίτρων και για συγκροτήματα θερμαντήρα νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW και ηλιακής συσκευής.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) θερμαντήρες νερού ειδικά σχεδιασμένους για να χρησιμοποιούν κυρίως καύσιμα σε αέρια ή υγρή μορφή που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες νερού που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·

 • Κανονισμός 811/2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30 όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των σ

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται απαιτήσεις για την ενεργειακή επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών προϊόντος όσον αφορά θερμαντήρες χώρου και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW, όσον αφορά συγκροτήματα θερμαντήρα χώρου ≤ 70 kW, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και όσον αφορά συγκροτήματα θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας ≤ 70 kW, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) θερμαντήρες ειδικά σχεδιασμένους για να χρησιμοποιούν κυρίως καύσιμα σε αέρια ή υγρή μορφή που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·

 • Κανονισμός 666/2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις ηλεκτρικές σκούπες

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών σκουπών που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών ηλεκτρικών σκουπών.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) ηλεκτρικές σκούπες υγρής αναρρόφησης, ηλεκτρικές σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης, ηλεκτρικές σκούπες που τροφοδοτούνται από συσσωρευτή ή κεντρικές ηλεκτρικές σκούπες·
  β) στιλβωτές δαπέδων·
  γ) ηλεκτρικές σκούπες εξωτερικού χώρου. 

 • Κανονισμός 665/2013 που συμπληρώνει την Οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών σκουπών που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών ηλεκτρικών σκουπών.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) ηλεκτρικές σκούπες υγρής αναρρόφησης, ηλεκτρικές σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης, ηλεκτρικές σκούπες που τροφοδοτούνται από συσσωρευτή ή κεντρικές ηλεκτρικές σκούπες·
  β) στιλβωτές δαπέδων·

 • Κανονισμός 66/2014 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών φούρνων, εστιών και απορροφητήρων κουζίνας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία οικιακών φούρνων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος), εστιών και ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμα και όταν πωλούνται για μη οικιακή χρήση.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) συσκευές που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ή αέριο ως πηγές ενέργειας·
  β) συσκευές που προσφέρουν λειτουργία «θέρμανσης με μικροκύματα»·
  γ) φουρνάκια·
  δ) φορητούς φούρνους·

 • Κανονισμός 65/2014 που συμπληρώνει την Οδηγία 2010/30 όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών φούρνων και απορροφητήρων κουζίνας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών προϊόντων όσον αφορά τους οικιακούς φούρνους και τους φούρνους αερίου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος) και των οικιακών ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμη και όταν αυτοί πωλούνται για μη οικιακούς σκοπούς.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) φούρνους που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ή αέριο ως πηγές ενέργειας·
  β) φούρνους που προσφέρουν λειτουργία «θέρμανση με μικροκύματα»·

 • Κανονισμός 643/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακές ψυκτικές συσκευές

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών ψυκτικών συσκευών που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και με όγκο αποθήκευσης μέχρι 1 500 λίτρα.
  2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε οικιακές ψυκτικές συσκευές που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση ή για την ψύξη ειδών πλην των τροφίμων.
  Εφαρμόζεται επίσης σε οικιακές ψυκτικές συσκευές τροφοδοτούμενες από το ηλεκτρικό δίκτυο οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν με μπαταρίες.
  3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

 • Κανονισμός 642/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τηλεοράσεις

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά τηλεοράσεων.

  Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
  Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις τηλεοράσεις ορίζονται στο παράρτημα I.
  Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού μετράται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

 • Κανονισμός 641/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για αυτόνομους και ενσωματωμένους σε προϊόντα στεγανούς κυκλοφορητές

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά αυτόνομων στεγανών κυκλοφορητών, καθώς και στεγανών κυκλοφορητών ενσωματωμένων σε προϊόντα.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:

 • Κανονισμός 640/2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ηλεκτροκινητήρων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την τοποθέτηση στην αγορά και τη θέση σε χρήση κινητήρων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων ενσωμάτωσής τους σε άλλα προϊόντα.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) κινητήρες κατασκευασμένους να λειτουργούν πλήρως βυθισμένοι σε υγρό·
  β) κινητήρες πλήρως ενσωματωμένους σε προϊόν (κιβώτιο οδοντωτών τροχών, αντλία, ανεμιστήρα ή συμπιεστή), των οποίων η ενεργειακή απόδοση δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί ανεξαρτήτως από το προϊόν·
  γ) κινητήρες που έχουν ειδικώς κατασκευαστεί να λειτουργούν:

 • Κανονισμός 626/2011 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιματιστικών

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τα τροφοδοτούμενα από το ηλεκτρικό δίκτυο κλιματιστικά με ονομαστική ισχύ ≤ 12kW για ψύξη, ή για θέρμανση εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) συσκευές που χρησιμοποιούν μη ηλεκτρικές πηγές ενέργειας·

 • Κανονισμός 617/2013 περί εφαρμογής της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για υπολογιστές και εξυπηρετητές υπολογιστών

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση υπολογιστών και εξυπηρετητών υπολογιστών στην αγορά.
  2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα που μπορούν να τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), συμπεριλαμβανόμενου μέσω εξωτερικού ή εσωτερικού τροφοδοτικού:
  α) επιτραπέζιοι υπολογιστές·
  β) ενοποιημένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές·
  γ) φορητοί υπολογιστές (στους οποίους περιλαμβάνονται υπολογιστές-ταμπλέτα, υπολογιστές-αβάκιο (slate) και κινητά ελαφρά τερματικά)·
  δ) επιτραπέζια ελαφρά τερματικά·
  ε) σταθμοί εργασίας·
  στ) κινητοί σταθμοί εργασίας·

 • Κανονισμός 548/2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τους μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ή για τη θέση σε λειτουργία μετασχηματιστών ισχύος με ελάχιστη ονομαστική ισχύ 1 kVA που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συχνότητας 50 Hz ή για βιομηχανικές εφαρμογές. Ο κανονισμός ισχύει μόνο για μετασχηματιστές που αγοράζονται μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε μετασχηματιστές που είναι ειδικά σχεδιασμένοι και χρησιμοποιούνται για τις ακόλουθες εφαρμογές:
  — μετασχηματιστές οργάνων, ειδικά σχεδιασμένοι την τροφοδότηση οργάνων μέτρησης, μετρητών, ηλεκτρονόμων και άλλων παρεμφερών συσκευών,
  — μετασχηματιστές με πηνία χαμηλής τάσης, ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με ανορθωτές, με σκοπό την τροφοδότηση με συνεχές ρεύμα,
  — μετασχηματιστές ειδικά σχεδιασμένοι για άμεση σύνδεση με κάμινο,
  — μετασχηματιστές ειδικά σχεδιασμένοι για υπεράκτιες εφαρμογές και πλωτές υπεράκτιες εφαρμογές,

 • Κανονισμός 547/2012 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των υδραντλιών

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση περιστροφικών υδραντλιών στην αγορά για την άντληση καθαρού νερού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ενσωμάτωσής τους σε άλλα προϊόντα.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) υδραντλίες σχεδιασμένες ειδικά για την άντληση καθαρού νερού σε θερμοκρασίες κάτω των – 10 °C ή άνω των 120 °C, εξαιρουμένων των απαιτήσεων πληροφόρησης του παραρτήματος II σημεία 2(11) έως 2(13)·
  β) υδραντλίες σχεδιασμένες μόνον για εφαρμογές πυρόσβεσης·
  γ) υδραντλίες εκτόπισης·
  δ) υδραντλίες αυτόματης αναρρόφησης. 

 • Κανονισμός 392/2012 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τα οικιακά στεγνωτήρια ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο ή λειτουργούν με αέριο και τα εντοιχιζόμενα οικιακά στεγνωτήρια ρούχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων και για οικιακές συσκευές στυψίματος με περιδίνηση. 

 • Κανονισμός 327/2011 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ανεμιστήρων με κινητήρα ηλεκτρικής ισχύος εισόδου μεταξύ 125 W και 500 kW

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός ορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία ανεμιστήρων, συμπεριλαμβανομένων όσων ενσωματώνονται σε άλλα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που υπάγονται στην οδηγία 2009/125/ΕΚ.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ανεμιστήρες που είναι ενσωματωμένοι σε:
  i) προϊόντα με έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως 3 kW, εάν ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος στον άξονα που χρησιμοποιείται για την κίνηση της βασικής λειτουργίας·
  ii) στεγνωτήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος εισόδου ≤ 3 kW·
  iii) απορροφητήρες μέγιστης συνολικής ηλεκτρικής ισχύος εισόδου <280 W για τον (τους) ανεμιστήρα(-ες).
  3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ανεμιστήρες οι οποίοι:
  α) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·
  β) έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε έκτακτη ανάγκη, με λειτουργία βραχείας διάρκειας, όσον αφορά τις απαιτήσεις πυρασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία 89/106/ΕΚ του Συμβουλίου (7)·
  γ) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία:
  i) α) σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία λειτουργίας του ρεύματος αερίου υπερβαίνει τους 100 °C·

 • Κανονισμός 278/2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και τη μέση ενεργό απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και τη μέση ενεργό απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:
  α) μετατροπείς τάσης·
  β) τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής·
  γ) φορτιστής μπαταριών·

 • Κανονισμός 244/2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  Σύμφωνα με το άρθρο 5, το παράρτημα I και το παράρτημα III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτήρια και δομικά στοιχεία.
  Στο μεθοδολογικό πλαίσιο προδιαγράφονται οι κανόνες για να συγκρίνονται τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα μέτρα που ενσωματώνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι δέσμες και παραλλαγές αυτών των μέτρων, με βάση την απόδοση της πρωτογενούς ενέργειας και το κόστος υλοποίησής τους. Στο μεθοδολογικό πλαίσιο καθορίζεται επίσης ο τρόπος εφαρμογής των εν λόγω κανόνων σε επιλεγμένα κτήρια αναφοράς, με σκοπό τον προσδιορισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης.

  Άρθρο 3 Συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο
  1. Κατά τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και δομικών στοιχείων, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Με το πλαίσιο επιβάλλεται ο υπολογισμός των βέλτιστων επιπέδων κόστους τόσο από μακροοικονομική όσο και από χρηματοοικονομική άποψη και επαφίεται στα κράτη μέλη να καθορίσουν ποιος από αυτούς τους υπολογισμούς θα χρησιμοποιείται ως εθνικό μέτρο σύγκρισης για τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους απαιτήσεων.
  2. Για τους σκοπούς των υπολογισμών, τα κράτη μέλη:

 • Κανονισμός 206/2012 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού κλιματιστικών και ανεμιστήρων δροσισμού

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός ορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά τροφοδοτούμενων από το ηλεκτρικό δίκτυο κλιματιστικών με ονομαστική ισχύ ≤ 12kW για ψύξη, ή για θέρμανση εάν το προϊόν δεν παρέχει λειτουργία ψύξης, και ανεμιστήρων δροσισμού με ηλεκτρική ισχύ εισόδου ≤ 125W.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) συσκευές που χρησιμοποιούν μη ηλεκτρικές πηγές ενέργειας·
  β) κλιματιστικά στα οποία στην πλευρά του συμπυκνωτή ή του εξατμιστή, ή και στις δύο, δεν χρησιμοποιείται αέρας ως μέσο μεταφοράς θερμότητας. 

 • Κανονισμός 2015/1189 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία των λεβήτων στερεού καυσίμου με ονομαστική θερμική ισχύ 500 kilowatt (kW) ή μικρότερη, συμπεριλαμβανομένων όσων ενσωματώνονται σε συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/ΧΧΧ.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

 • Κανονισμός 2015/1188 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία των οικιακών τοπικών θερμαντήρων χώρου με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ έως 50 kW και των επαγγελματικών τοπικών θερμαντήρων χώρου με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ προϊόντος ή μεμονωμένου τμήματος έως 120 kW.
  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) τοπικούς θερμαντήρες χώρου που χρησιμοποιούν κύκλο συμπίεσης ατμού ή κύκλο ρόφησης για την παραγωγή θερμότητας με τη χρήση ηλεκτρικών συμπιεστών ή καυσίμου·

 • Κανονισμός 2015/1185 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση αγορά και τη θέση σε λειτουργία των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ έως 50 kW.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο που προορίζονται μόνο για καύση μη ξυλώδους βιομάζας·
  β) τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο που προορίζονται μόνο για υπαίθρια χρήση·
  γ) τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο με άμεση θερμική ισχύ κατά τη λειτουργία στην ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη του 6 % της συνδυασμένης άμεσης και έμμεσης θερμικής ισχύος·

 • Κανονισμός 2015/1095 σχετικά με την εφαρμογή της Oδηγίας 2009/125 για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα επαγγελματικά ερμάρια αποθήκευσης, τους ταχυψύκτες/ταχυκαταψύκτες, τα συγκροτήματα συμπιεστή-συμπυκνωτή και τους ψύκτες διεργασιών

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός ορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά επαγγελματικών ερμαρίων αποθήκευσης και ταχυψυκτών/ταχυκαταψυκτών.
  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ταχυψύκτες/ταχυκαταψύκτες που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και σε επαγγελματικά ερμάρια αποθήκευσης που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πωλούνται για την ψύξη τροφίμων και ζωοτροφών.
  Ωστόσο, δεν ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα:
  α) επαγγελματικά ερμάρια αποθήκευσης που τροφοδοτούνται κυρίως από πηγές ενέργειας πλην του ηλεκτρισμού·
  β) επαγγελματικά ερμάρια αποθήκευσης που λειτουργούν με απομακρυσμένη μονάδα συμπύκνωσης·
  γ) ανοικτά ερμάρια των οποίων η πρωταρχική λειτουργικότητα βασίζεται στη θεμελιώδη απαίτηση να είναι ανοικτά·

 • Κανονισμός 1275/2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό οικιακό και γραφειακό εξοπλισμό.

  Άρθρο 2 Ορισμοί
  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στην οδηγία 2005/32/ΕΚ. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:
  1.«ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός οικιακός και γραφειακός εξοπλισμός» (εφεξής «εξοπλισμός»): κάθε προϊόν που καταναλώνει ενέργεια, το οποίο:
  α) διατίθεται εμπορικά ως ενιαία λειτουργική μονάδα και προορίζεται για τον τελικό χρήστη,
  β) υπάγεται στον κατάλογο των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια που παρατίθεται στο παράρτημα I,

Cookies

Άρθρα

Άρθρα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

Λαικές Αγορές σε διάφορες χώρες                
 • 19-05-2024 23:02:14
 • Hits 51

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:23:35
 • Hits 235

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη, παραλίες κλπ . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:20:21
 • Hits 252

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:52:37
 • Hits 256

Bίντεο με εκπομπές για την Παιδεία & Παιδιά

Bίντεο με εκπομπές για Παιδεία & Παιδιά. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:47:24
 • Hits 394