Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Parliamentary Office Tel: +357 22407226, Fax: +357 22407430  Email: ctheopemptou@parliament.cy 

 cyprus green party round logo 200x200 1

 

Ενέργεια

 • Ο Περί Κόστους Εφοδιασμού του Αργού Πετρελαίου και των Τιμών των Πετρελαιοειδών Νόμος 152/2002

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:PetrolStation

   Κοινοποίηση πληροφοριών
  3.—(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει πετρελαιοειδή ή προβαίνει σε εισαγωγή ή παραλαβή αργού πετρελαίου οφείλει να κοινοποιεί στον Υπουργό τις ακόλουθες πληροφορίες:
  (α) Το μηνιαίο κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, σε τιμές cif, κατά το μήνα που ακολουθεί εκείνο για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
  (β) τις τιμές διάθεσης πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, που ισχύουν τη δεκάτη πέμπτη κάθε μήνα, εντός 5 ημερών μετά τη δεκάτη πέμπτη του μήνα για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
  (γ) τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση που ισχύουν έκαστη Δευτέρα.

  Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων
  4. Ο Υπουργός με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να—
  (α) Καθορίσει τη διαδικασία, τον τύπο και τις προθεσμίες με τις οποίες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 διαβιβάζονται στον Υπουργό·
  (β) καθορίσει τα στοιχεία και /ή τους παράγοντες, που λαμβάνονται υπόψη, για τον υπολογισμό της τιμής των πετρελαιοειδών και του κόστους εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, για σκοπούς εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληροφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νόμου·
  (γ) τροποποιεί τον Πίνακα του Νόμου·

 • Ο περί Θερινής Ώρας Νόμος (ΚΕΦ.98)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Αλλαγή της ώρας προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου του έτους
  2.-(1) Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου σε κάθε έτος όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίσει, η ώρα για νόμιμους και γενικούς σκοπούς στη Δημοκρατία θα είναι τρεις ώρες μπροστά της μέσης ώρας Γκρήνουιτς.

  (2) Όσες φορές οποιαδήποτε έκφραση σχετικά με την ώρα εμφανίζεται σε οποιοδήποτε Νόμο, Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα, κανονισμό, εσωτερικό κανονισμό, προκήρυξη, κανόνα, ή οποιοδήποτε παρόμοιο επίσημο έγγραφο, ή σε οποιαδήποτε πράξη, ωρολόγιο πρόγραμμα, ειδοποίηση, διαφήμιση, ή άλλο έγγραφο, η ώρα που αναφέρθηκε ή προσδιορίστηκε θα τηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθορίστηκε, από το Νόμο αυτό:

 • Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.170)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Εξουσία έκδοσης Κανονισμών
  10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

  (α) Για την προστασία προσώπων και περιουσίας από κινδύνους, που είναι δυνατό να προκληθούν, κατά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρισμού·

  (β) Για τον καθορισμό οποιωνδήποτε προτύπων ή κωδίκων πρακτικής, προς τα οποία η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική ή γίνεται αποδεκτή ως τεκμήριο συμμόρφωσης, προς προδιαγεγραμμένες στους σχετικούς Κανονισμούς απαιτήσεις ασφαλείας, με σκοπό την διασφάλιση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) προστασίας· τα εν λόγω πρότυπα και κώδικες πρακτικής δύνανται να αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και την μεθοδολογία και τον τρόπο εγκατάστασης και δοκιμής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 67·

  (γ) {Καταργήθηκε}

  (δ) για το σκοπό παρεμπόδισης ή ελαχιστοποίησης ραδιοφωνικής παρέμβασης ή ηλεκτρικής παρέμβασης από τα έργα των αναδόχων, των καταναλωτών τους και άλλων προσώπων·

  (ε) που καθορίζουν τα προσόντα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανώτερων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών·

 • Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμος 149/2003

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:
  Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-
  «Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 100)» (ΕΕ L 308 της 23.12.1968, σ. 14)

  Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
  «αποθέματα έκτακτης ανάγκης» σημαίνει τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία η Δημοκρατία πρέπει να διατηρεί σύμφωνα με το άρθρο 7∙
  «αποθέματα πετρελαίου» σημαίνει τα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 3.1, της παραγράφου 1, του Παραρτήματος Γ, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1099/2008·
  «βιοκαύσιμο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙
  «βιομάζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
  «Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο διορίζεται Γενικός Διευθυντής του ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 24·
 • Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.171)

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισμoύ
  3. Με τo παρόv ιδρύεται σώμα τo oπoίo καλείται η Αρχή Ηλεκτρισμoύ Κύπρoυ τo oπoίo είvαι voμικό πρόσωπo με διαρκή διαδoχή και κoιvή σφραγίδα και με εξoυσία vα απoκτά, κατέχει και διαθέτει ιδιoκτησία, vα συvάπτει συμβάσεις, vα εvάγει και εvάγεται στo όvoμα της και vα κάvει oτιδήπoτε τo oπoίo είvαι απαραίτητo για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ:

  Νoείται ότι, κατά τη διάρκεια ύπαρξης εγγύησης πoυ δόθηκε βάσει τoυ άρθρoυ 20, η Αρχή δεv απoξεvώvει, υπoθηκεύει, επιβαρύvει ή κληρoδoτεί oπoιαδήπoτε από τηv ακίvητη ιδιoκτησία της χωρίς τηv άδεια τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

  Συγκρότηση της Αρχής
  5.-(1) Η Αρχή απoτελείται από όχι περισσότερα από επτά μέλη πoυ διoρίζovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo (τα oπoία στo εξής αvαφέρovται ως "τα μέλη"), εκ τωv oπoίωv τo έvα διoρίζεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo ως Πρόεδρoς και τo άλλo ως Αvτιπρόεδρoς:

  Νoείται ότι τα μέλη δεv χρειάζεται vα είvαι πρόσωπα τωv oπoίωv oι υπηρεσίες απαιτoύvται επί πλήρoυς βάσεως.

 • Ο ήλιος μπαίνει από τα παράθυρα

  Ερώτηση:
  Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης για τοποθέτηση αλουμίνιων παράθυρων, έχω μετακομίσει πριν περίπου ένα χρόνο σε καινούριο διαμέρισμα όπου δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλους τους  χώρους εξωτερικά παράθυρα, με αποτέλεσμα να μπαίνει αρκετός ήλιος στο διαμέρισμα, σε σημείο που να μην μπορώ να βρίσκομαι εντός διαμερίσματος από τις 2 - 7 μ.μ.


  Απάντηση:

  Αυτό που ψάχνεις θα το βρεις εδώ
  Για δωρεάν συμβουλές μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών που λειτουργεί με βοήθεια από την ΕΕ
 • Νέα σχέδια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  1 Αυγούστου 2012 17:39
  Νέα σχέδια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, με αφορμή τα νέα σχέδια που έχουν ανακοινωθεί για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), πληροφορεί το κοινό για θέματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα των φωτοβολταικών.

  Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο κ. Θεοπέμπτου αναφέρει ότι προτού πάρει κάποιος την τελική απόφαση, να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά, πρέπει να γνωρίζει πως αν πληρώνει ψηλό λογαριασμό για τη θέρμανση και ψύξη του,  έχει πιο πολλά να κερδίσει από τη θερμομόνωση, παρά από την εγκατάσταση φωτοβολταικών.

  «Αν θα τα εγκαταστήσετε στην οροφή», εξηγεί ο κ. Θεοπέμπτου, «δεν είναι εύκολο να κάνετε μετά θερμομόνωση. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι και το ότι η οροφή θα πρέπει να σηκώνει το βάρος του εξοπλισμού. Οι χρεώσεις για εγκατάσταση σε στέγη με κεραμίδια είναι διαφορετικές από την ταράτσα».

  Συνεχίζει λέγοντας ότι «όπως σε όλα τα άλλα τα καταναλωτικά προϊόντα, υπάρχουν και καλά και κακά συστήματα», για να προσθέτει ότι πριν την τελική απόφαση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ρωτήσει, να μελετήσει και να ζητήσει προσφορές από διάφορες εταιρείες.

  Όπως σημειώνει «κατάλογο εταιρειών που πωλούν φωτοβολταικά θα βρείτε στις σελίδες του συνδέσμου ΣΕΑΠΕΚ και ακόμη περισσότερους προμηθευτές και μεγαλύτερη βοήθεια, για όσους απευθυνθούν στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών».

  Επίσης, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναφέρει πως «ένα καλό σύστημα θα σας δώσει 20 με 25 χρόνια ζωής, υπάρχουν όμως μέρη, τα οποία δεν είναι και τόσο αξιόπιστα». «Δώστε σημασία στις εγγυήσεις, και στα συμβόλαια συντήρησης που θα σας προτείνουν. Εξετάστε όμως και τα μελλοντικά σας σχέδια όσον αφορά τη διάρκεια ζωής του κτηρίου σας, ιδιαίτερα αν σχεδιάζεται να το κατεδαφίσετε και πότε», προσθέτει.

  Για αυξημένο κέρδος, αναφέρει πως «μπορεί μια εταιρεία να προσπαθήσει να στριμώξει πολλά φωτοβολταικά σε λίγο χώρο, με αποτέλεσμα το ένα να σκιάζει το άλλο και να έχουν μειωμένη απόδοση», σημειώνοντας πως «είναι σημαντικό να το γνωρίζεται αυτό και το πόσο αυτό θα σας επηρεάσει».

  Επιπλέον, ο κ. Θεοπέμπτου εξηγεί πως «ένα σύστημα π.χ. 1KWp σημαίνει 1KW μέγιστη παραγωγή κάτω από ιδανικές συνθήκες» και προσθέτει πως «ένα σύστημα φωτοβολταικών του 1KWp μέσα σε ένα χρόνο θα παράξει στην Κύπρο περίπου 1500KWh με άλλα συστήματα λιγότερο και άλλα περισσότερο, ανάλογα με την αποδοτικότητα».

  «Από εδώ μπορείτε να υπολογίσετε με βάση τη τιμή αγοράς πότε περίπου θα πάρετε πίσω τα λεφτά σας και το μελλοντικό κέρδος. Υπόψη ότι το συμβόλαιο έχει διάρκεια 15 χρόνια  πολύ λιγότερη δηλαδή από ότι η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Παράλληλα, ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα αναλαμβάνουν όλο το κόστος εγκατάστασης, εσείς δεν πληρώνετε απολύτως τίποτα και το εισόδημα από την πώληση ηλεκτρισμού αποτελεί τη δόση του δανείου», συμπληρώνει.

  Επιπροσθέτως, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναφέρει: «Αν έχετε στέγη με κεραμίδια που βλέπει σε λάθος κατεύθυνση.... την πατήσατε! Για αυτό αν προγραμματίζετε να κτίσετε σύντομα πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε σοβαρά υπόψη το χώρο που θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταικά είτε τώρα είτε στο μέλλον. Υπόψη ότι φωτοβολταικά μπορούν να εγκατασταθούν και σε υπερυψωμένη βάση στο έδαφος, εφόσον καλύπτεται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή σχετικά με την νομοθεσία για φωτοβολταικά συστήματα».

  Επίσης, αναφέρει πως «τα συστήματα που ακολουθούν τον ήλιο τοποθετούνται στο έδαφος και έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, αλλά ψηλότερο κόστος».   

  Read Full Article

 • Μέτρα για μείωση της ζήτησης ενέργειας στα κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

  greenBuilding4Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.074, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Ενόψει των μεγάλων αυξήσεων στον τομέα της ενέργειας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας (ηλεκτρισμός και πετρέλαιο) σε κυβερνητικά κτίρια.»


 • Λάρνακα και υδρογονάνθρακες

  Φαίνεται ότι για αρκετές υπηρεσίες του κράτους, η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νομοθεσίες και κυρίως το πνεύμα των Οδηγιών δεν είχε καμιά θετική επίδραση στον τρόπο σκέψης τους.
  Στις προοδευμένες κοινωνίες δίνεται πάντα πληροφόρηση σε όποιον τη ζητήσει και εφαρμόζονται πολιτικές μόνο μετά από διαβουλεύσεις όπου οι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, να εκφράσουν απόψεις και να τοποθετηθούν. Αυτά απαιτούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές μας νομοθεσίες και ο μοντέρνος τρόπος διακυβέρνησης.
 • Λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υδράργυρος

  Ερώτηση:

  Έχω ακούσει πολλά για τα προβλήματα των λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης όταν αυτοί σπάσουν.

  Τι πρέπει να κάνω;

  Απάντηση:

  Η κυπριακή Επιτροπή "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού έχει ετοιμάσει ενα οδηγό για το κοινό:

  icon Φυλλάδιο για το πως χειριζόμαστε τους λαμπτήρες χαηλής ενεργειακής κατανάλωσης

 • Λάμπες "ζερο"

  Ερώτηση:
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια

  Απάντηση:
  Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι των 60W ή των 75W.
  Από εδώ είναι φανερό ότι η κατανάλωση τους σε σχέση με τις άλλες είναι πολύ χαμηλή.
  Όμως, όπως όλα τα ηλεκτρικά προιόντα δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο την κατανάλωση αλλά και πόση ώρα λειτουργεί.
  Αν η μικρή λάμπα των 6W μένει αναμμένει π.χ. όλο το βράδυ για 2 μήνες τότε ναι θα έχει κατανάλωση.
  Αν ο λόγος που την χρησιμοποιείτε είναι π.χ. για φως ασφάλειας τότε υπάρχουν και άλλες λύσεις πιο οικονομικές.
  Μπορείτε π.χ. να αγοράσετε αυτά που στα αγγλικά ονομάζουν LED Night (or security) lights.
  Αυτά είναι πάντα πάνω στην πρίζα και ανάβουν μόνα τους ένα μικρό φωτάκι LED πολύ χαμηλής κατανάλωσης όταν το δωμάτιο είναι σκοτεινό και σβήνουν και πάλι αυτόματα αν π.χ. ανάψει άλλο φως ή αν ξημερώσει. Τέτοιο έχω βάλει στο δωμάτιο της μάνας μου που είναι ηλικιωμένη και κάποτε σηκώνεται τα βράδια.
  Η κατανάλωση τους είναι εξαιρετικά χαμηλή αλλά υπόψη ότι δεν βγάζουν δυνατό φως.
  Για να δεις πως είναι αυτά δες εδώ

 • Κόστος ενέργειας σε δύο κυβερνητικά κτήρια

  [Απαντήσεις: για κτήριο Υπ Οικονομικών και για κτήριο Υπ Παιδείας]
  15 Ιουλίου 2016


  Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείο Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα τελευταία τρία χρόνια.

  Παρακαλώ επίσης τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθενται να λάβει το κράτος για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης του κόστους σε ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο.

  Με εκτίμηση,

  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
  Βουλευτής
  Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών


  Απάντηση
  Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

           «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών με την επιστολή σας με αριθμό Φακ. Ερ. 23.06.011.01.002 και λήφθηκε στις 28 Ιουλίου 2016 και παρατίθεται πιο κάτω το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία τρία χρόνια.

  ΕΤΟΣ

  ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (€) (Περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (€)
  (Περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ)

  2015

      926.407

  50.242

  2014

  1.157.400

  45.074

  2013

  1.216.700

  58.551

          Σημειώνεται ότι, στα πιο πάνω συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα κόστη για τα υπόλοιπα κυβερνητικά κτίρια που βρίσκονται στο σύμπλεγμα του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΥ, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ κ.λπ.), καθότι χρεώνονται σε ενιαίους λογαριασμούς. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφέρεται ότι το εμβαδόν αυτών των κτιρίων είναι το 23% του συνολικού εμβαδού όλων των κτιρίων που βρίσκονται στο χώρο του Υπουργείου.»   

  ΧΜ/ΜΜ/Ap-23.06.011.01.002
  Απάντηση ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:
  1.        Το ύψος του συνολικού κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία τρία χρόνια (2013-15) στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν €584,774.96.
  2.        Το ύψος του συνολικού κόστους κατανάλωσης πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια (2013-15) στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν €38,880.69.
  3.        Επισυνάπτονται αναλυτικές καταστάσεις ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ετήσιου κόστους κατανάλωσης πετρελαίου για τα τελευταία τρία χρόνια στα Κεντρικά Κτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»
  Σημείωση:  Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.
  ΣΠ/ΗΚ/Ap-23.06.011.01.002(3)

   
 • Κανονισμός 932/2012 εφαρμοστικός της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά στεγνωτήρια ρούχων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων τροφοδοτούμενων από το ηλεκτρικό δίκτυο και θερμαινόμενων με αέριο καθώς και εντοιχιζόμενων οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων, περιλαμβανόμενων εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων και σε οικιακές συσκευές στυψίματος με περιδίνηση. 

 • Κανονισμός 911/2014 σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Αντικείμενο

  1.   Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει αναλυτικά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός») για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.

  2.   Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στο πεδίο της αντιμετώπισης της ρύπανσης δεν απαλλάσσουν τα παράκτια κράτη από την ευθύνη τους να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης.

 • Κανονισμός 814/2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία των θερμαντήρων νερού με ονομαστική θερμική ισχύ ≤ 400 kW και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού με χωρητικότητα αποθήκευσης ≤ 2 000 λίτρων, συμπεριλαμβανομένων των θερμαντήρων νερού που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) θερμαντήρες νερού ειδικά σχεδιασμένους για να χρησιμοποιούν καύσιμα σε αέρια ή υγρή μορφή που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες νερού που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·
  γ) θερμαντήρες νερού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 152
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 678

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 303
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 804
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835