Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 75):

Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

(α)     Πολιτικές τιμολόγησης νερού. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον περί Προστασίας  και Διαχείρισης Νερών Νόμο του 2004, τα κράτη-μέλη θα πρέπει, μέχρι το 2010, να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τιμολόγησης νερού θα παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες, για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και, κατά συνέπεια, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας, ενώ οι πολιτικές τιμολόγησης νερού θα είναι τέτοιες ώστε να ανακτάται το κόστος των υπηρεσιών ύδατος.
Βάσει του άρθρου 9 της Οδηγίας Πλαισίου, η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τέλος του 2010 και οι σχετικές αναφορές θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, μέχρι το Μάρτιο του 2010.

(β)     Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή των άρθρων 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο περί υδάτων 2000/60/ΕΚ. Για υλοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα άρθρα 11, 13 και 15 της Οδηγίας Πλαίσιο, το Τμήμα προκήρυξε, στις 9.11.2007, διαγωνισμό για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες θα διαλάμβαναν (α) αναθεώρηση υδατικής πολιτικής, (β) ετοιμασία προγράμματος μέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας, (γ) ετοιμασία σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και (δ) ετοιμασία σχεδίου διαχείρισης της ξηρασίας.
Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην κατακύρωση της προσφοράς η σχετική σύμβαση υπογράφηκε  με καθυστέρηση στις 8.12.2008. Σύμφωνα με το άρθρο 13(6) της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, δημοσιεύονται το αργότερο εννέα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας, δηλαδή μέχρι τις 22.12.2009.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε, στις 3.6.2010, προειδοποιητική επιστολή, σύμφωνα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού μέχρι τις 22.12.2009. 
Επίσης κρίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 14 της Οδηγίας, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία πληροφόρησης του κοινού και οι σχετικές διαβουλεύσεις πάνω στο προσχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού έπρεπε να είχαν ξεκινήσει έως τις 22.12.2008. 
Ο Διευθυντής του Τμήματος μας πληροφόρησε ότι, η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2010 και αναμένεται ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού καθώς και το Σχέδιο Διαχείρισης της Ξηρασίας, το οποίο συμπληρώνει και υποστηρίζει το εν λόγω Σχέδιο, θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  τον Απρίλιο του 2011, αφού πρώτα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.