Το νερό αποτελεί εθνικό πλούτο για κάθε χώρα και οπωσδήποτε το σημαντικότερο φυσικό πόρο, αναγκαίο για την ανάπτυξη της. Στην περίπτωση της Κύπρου, μιας μικρής νησιώτικης χώρας με ημίξηρο κλίμα που ουσιαστικά εξαρτάται για το νερό της άμεσα από τη βροχόπτωση, η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση ενόψει και των έντονων μεταβολών στο κλίμα του Πλανήτη με τα φαινόμενα ξηρασίας που παρουσιάζονται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια.

H θέση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, είναι ξεκάθαρη. Η οριστική επίλυση του υδατικού προβλήματος είναι υπόθεση όλων μας.
Για να μπορέσει να υλοποιηθεί ο πιο πάνω στόχος, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχουν θέσει τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές:

§ Αξιοποίηση μη συμβατικών πόρων, όπως είναι οι Μονάδες Αφαλάτωσης, καθώς και το Ανακυκλωμένο νερό.

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Πολιτική, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει προωθήσει την αναβάθμιση υφιστάμενων, καθώς και την κατασκευή νέων Μονάδων Αφαλάτωσης. Περί το τέλος του 2011 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για την εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωση στην Επισκοπή και στο Βασιλικό. Επίσης περί τον Μάιο της φετινής χρονιάς θα λειτουργήσει η κινητή μονάδα αφαλάτωσης Πάφου. Η συνολική παραγωγή όλων των μονάδων αφαλάτωσης θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλες τις ανάγκες σε πόσιμο νερό και έτσι να υλοποιηθεί ο στόχος που τέθηκε για πλήρη απεξάρτηση της υδατοπρομήθειας των αστικών κέντρων και των τουριστικών περιοχών από τη βροχόπτωση.

Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προωθεί την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Ανακυκλωμένου νερού με σκοπό την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου της Κύπρου. Το ανακυκλωμένο νερό θα πρέπει να προσφέρεται για άρδευση τόσο σε υφιστάμενες καλλιέργειες όσο και σε νέες φυτείες, όπως κτηνοτροφικά φυτά.

Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί η γεωργία και θα αποδεσμεύονται ποσότητες για την εξασφάλιση νερού για ύδρευση, αλλά θα προστατεύεται και το περιβάλλον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία για την αειφόρο ανάπτυξη.

§ Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ήδη ολοκληρώσει τα πρώτα στάδια της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Διαχείριση των Νερών, με βάση την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας τιμολογιακής πολιτικής.-

Η Δημόσια Διαβούλευση αποτελεί καινοτόμο και συνεργιστική προσέγγιση στη διαχείριση των νερών μας. Έχει ως στόχο να μας βοηθήσει στην εξεύρεση υπεύθυνων και συναινετικών λύσεων. Προϋποθέτει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας, αλλαγή νοοτροπίας έναντι του νερού και πολιτική δέσμευση.

§ Η ενημέρωση του πολίτη για νέες επιδοτήσεις που αφορούν μέτρα εξοικονόμησης νερού στις οικίες, είναι ένας άλλος στόχος που έχει θέσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Με πολλή ικανοποίηση βλέπουμε ότι οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει τα προγράμματα αυτά και κατά την περσινή χρονιά διατέθηκε ποσό €1 εκ. για τις επιδοτήσεις αυτές.

§ Παράλληλα με τα πιο πάνω, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εντατικοποιεί την εκστρατεία διαφώτισης για την καλλιέργεια υδατικής συνείδησης στους πολίτες, μέσω σεμιναρίων, ημερίδων, διαφημιστικών φιλμ από τα ΜΜΕ, καθώς και διαλέξεων. Με την πρόσληψη φιλολόγων (μία σε κάθε Επαρχία) διενεργούνται καθημερινά διαλέξεις και παρουσιάσεις στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία. Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς έχουν γίνει τέτοιες διαλέξεις που παρακολούθησαν 17.000 μαθητές.

§ Απώλειες νερού στα δίκτυα. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με τη βοήθεια Συμβούλων έχει ολοκληρώσει μελέτη για την κατάσταση των δικτύων υδατοπρομήθειας σε όλες τις Κοινότητες και Δήμους (που δεν είναι ενταγμένοι σε Συμβούλια Υδατοπρομήθειας). Η μελέτη αυτή που πραγματεύεται την κατάσταση των σωληναγωγών, των υδρομετρητών, των υδατοδεξαμενών καθώς και τον τρόπο διαχείρισης, θα παρουσιαστεί σύντομα σε Δημόσια Διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους με σκοπό την προώθηση διορθωτικών μέτρων. Όσον αφορά τα δίκτυα που ανήκουν στα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υποστηρίζει την ανάγκη εκπόνησης Τεχνοοικονομικής μελέτης για την αντικατάσταση αγωγών της υδατοπρομήθειας πόλεων.

§ Αξιοποίηση όμβριων υδάτων. Διαπιστώνουμε το πρόβλημα πλημμυρών που δημιουργείται στις πόλεις κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και το πρόβλημα απώλειας μεγάλων ποσοτήτων νερού. Αυτό οδηγεί στην επιτακτική ανάγκη συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού αυτού.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με τη βοήθεια Συμβούλων έχει εκπονήσει μελέτη για την αξιοποίηση των ομβρίων υδατών τόσο σε επίπεδο κατοικίας, όσο και σε επίπεδο ευρύτερης αστικής περιοχής. Τα πορίσματα και οι εισηγήσεις της μελέτης έχουν παρουσιαστεί σε δημόσια ακρόαση και σύντομα θα γίνουν εισηγήσεις προς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται.

§ Παράνομες Γεωτρήσεις. Είναι κοινή διαπίστωση ότι, στην Κύπρο υπάρχουν χιλιάδες παράνομες γεωτρήσεις.

Το θέμα αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση με την υφαλμύριση των παράκτιων υδροφόρων και την εξάντληση των υπολοίπων.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει προχωρήσει με ένα πιλοτικό σχέδιο για την καταγραφή των γεωτρήσεων της περιοχής Δυτικής Μεσαορίας με στόχο τη διαπίστωση του αριθμού των γεωτρήσεων και των ποσοτήτων νερού που αντλούνται από αυτές. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει υπογράψει σύμβαση με εξειδικευμένους Συμβούλους και η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί δημόσια περί τον Σεπτέμβριο 2010.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία πραγματοποίησης τέτοιων συναντήσεων, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για το υδατικό πρόβλημα της Κύπρου, την καλλιέργεια υδατικής συνείδησης των καταναλωτών και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη μου εάν με την ευκαιρία της παρουσίας των Διευθυντών των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, δεν εξέφραζα τις ευχαριστίες μου προς αυτούς και προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας για την πραγματικά άψογη συνεργασία που είχαμε καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς και για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που επέδειξαν ειδικά τη δύσκολη περίοδο των περικοπών.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2010