Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.77 ):

Ενιαία Διαχείριση Υδάτων (Δ.Ε.Δ.Υ.).
Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες που αφορούν ή σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου ασκούνται από διάφορους φορείς όπως το ΤΑΥ, τους Επάρχους και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ρυθμίζονται από πέραν των 14 διαφορετικών Νόμων.  Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υδάτινων πόρων.

Το θέμα απασχόλησε το Υπουργικό Συμβούλιο ήδη από το 1997 το οποίο, για ρύθμιση του θέματος είχε αποφασίσει, στις 10.9.1997, την ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων. Για το σκοπό αυτό, το 2001, ετοιμάστηκε σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ενιαίου Φορέα Υδάτων Νόμος του 2001», το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο νομοσχέδιο, με τίτλο «ο περί Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2008» και το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6.2.2008.  Λόγω αντιδράσεων από τις αγροτικές οργανώσεις και άλλους φορείς, οι οποίοι ευνοούσαν τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα υδάτων, στις 12.6.2008, ζητήθηκε γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο η θεσμοθέτηση ανεξάρτητου οργανισμού για τη διαχείριση των υδάτων προσκρούει σε συνταγματικό κώλυμα. 
Ο Γενικός Εισαγγελέας, με επιστολή του ημερ. 24.6.2008, επισήμανε ότι η θεσμοθέτηση ανεξάρτητου οργανισμού για τη διαχείριση των υδάτων προσκρούει μεν στο Σύνταγμα αλλά εφόσον η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6.2.2008 αναφέρεται σε Κυβερνητικό Τμήμα (δηλαδή το ΤΑΥ), μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση δεν προσκρούει στο Σύνταγμα.

Ο Νόμος με τον τίτλο «Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010» έχει ήδη ψηφιστεί και όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του Τμήματος, θα τεθεί σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τους αμέσως προσεχείς μήνες. Βάσει του υπό αναφορά Νόμου, η ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατίθεται στο ΤΑΥ.