Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 67):

(β)     Διάθεση νερού για σκοπούς ύδρευσης. Οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης ανέρχονται σε περίπου 86 εκ. κ.μ. νερού.  Κατά το  πρώτο τρίμηνο του 2009 συνεχίστηκε η επιβολή περικοπών ύψους 30% στην ύδρευση που εφαρμόστηκε κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26.3.2008.  Λόγω της ικανοποιητικής βροχόπτωσης κατά  τους πρώτους του 2009,  το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ. 14.4.2009, ενέκρινε τη μείωση των περικοπών στην ύδρευση στο 15% των κανονικών αναγκών κατά τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2009. Ως αποτέλεσμα παραχωρήθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, για σκοπούς ύδρευσης, 70,3 εκ. κ.μ. νερού, από τα οποία τα περίπου 49,4 εκ. κ.μ. (περίπου 70%) προήλθαν από τις μονάδες αφαλάτωσης, 10,3 εκ. κ.μ. από άντληση νερού από Κυβερνητικές γεωτρήσεις (περίπου 15%), 7,6 εκ. κ.μ. από τα αποθέματα νερού σε φράγματα (περίπου 11%) και 3,0 εκ. κ.μ. από τη μεταφορά νερού με δεξαμενόπλοια από την Ελλάδα (περίπου 4%).

(γ)     Διάθεση νερού για σκοπούς άρδευσης. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του ημερ. 14.4.2009, ενέκρινε την παραχώρηση 19,65 εκ. κ.μ. νερού για σκοπούς άρδευσης από το Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού.  Παράλληλα, παραχωρήθηκαν ποσότητες νερού για άρδευση από τα υδατικά έργα Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς και Λευκωσίας σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες νερού.  Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, κατά το 2009, παραχωρήθηκαν συνολικά, για σκοπούς άρδευσης, 30,4 εκ. κ.μ. νερού, από τα οποία 21,8 εκ. κ.μ. προέρχονταν από φράγματα, 5,6 εκ. κ.μ. από γεωτρήσεις και 3,0 εκ. κ.μ. από ανακυκλωμένο νερό.