Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.76 ):

Παράνομη εκτροπή νερού από τον ποταμό Καρκώτη από κατοίκους  της Κακοπετριάς.
Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, κάτοικοι της κοινότητας Κακοπετριάς τοποθέτησαν λάστιχα στον ποταμό Καρκώτη, με τα οποία μεταφέρουν νερό παράνομα για άρδευση των καλλιεργειών τους, στερώντας το από τους άλλους δικαιούχους, που είναι μέλη των Αρδευτικών Τμημάτων των κοινοτήτων κατάντι του ποταμού Καρκώτη.

Κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 7.11.2007, η Επίτροπος Διοικήσεως εξέτασε το θέμα και ετοίμασε σχετική Έκθεση, βάσει της οποίας το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, στις 6.10.2008, όπως εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να μεριμνήσει για την άμεση αφαίρεση των παράνομων λαστίχων και οποιωνδήποτε άλλων μηχανημάτων που υποβοηθούν στην εκτροπή του νερού από τον ποταμό Καρκώτη και τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των παρανομούντων.

Η πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, ενώ όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του Τμήματος, το Τμήμα βρίσκεται στο στάδιο αξιοποίησης των δύο γεωτρήσεων στην περιοχή Κακοπετριάς και εγκατάστασης δικτύου για παροχή νερού στους αρδευτές που εκτρέπουν παράνομα νερό από τον ποταμό. Παρόλο που το έργο εκτελέστηκε από το ΤΑΥ μέσα στο 2009, και έχει δοκιμαστεί πλήρως, η Κοινότητα  αρνείται να το παραλάβει, διότι οι επηρεαζόμενοι γεωργοί δεν αποδέχονται την προμήθεια νερού, έναντι χρέωσης, από τις γεωτρήσεις του ΤΑΥ.  Ο Διευθυντής του Τμήματος μας πληροφόρησε ότι το Τμήμα εξακολουθεί να καλεί την Κοινότητα και την Αρδευτική Επιτροπή να παραλάβει το έργο και να άρει την παράνομη υδροληψία και ότι καταβάλλονται προσπάθειες, σε όλα τα επίπεδα, για να μεταπειστούν οι επηρεαζόμενοι γεωργοί.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον των παρανομούντων.