Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.682, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας έχουν εντοπίσει την έλλειψη κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των πλυντηρίων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα τα περισσότερα από αυτά να χρησιμοποιούν νερό από το δίκτυο ύδρευσης αντί ανακυκλωμένο. Η σπατάλη νερού είναι πολύ μεγάλη, ενώ διαπιστώνεται και άνιση μεταχείριση των πολιτών, αφού, ως γνωστό, το πλύσιμο αυτοκινήτων με λάστιχο θεωρείται παράνομη πράξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη σπατάλη ύδατος από τα πλυντήρια αυτοκινήτων και να αρθεί η άνιση μεταχείριση των Κυπρίων πολιτών.»

Απάντηση ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2011 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.682, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2011, σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του κ. Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α)    Υφιστάμενα Πλυντήρια Αυτοκινήτων

Έχει γίνει διερεύνηση του θέματος στις περιοχές των Συμβουλίων Ύδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας και τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα που επισυνάπτεται. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συνολικά πέραν του 50% των πλυντηρίων αυτοκινήτων καλύπτουν τις ανάγκες για πλύσιμο από γεωτρήσεις ενώ περίπου το 20% διαθέτουν σύστημα ανακύκλωσης. Η επιβάρυνση στην κατανάλωση νερού είναι της τάξης του 0,1-0,4 % επί του τιμολογημένου νερού. Σε αυτή την ποσότητα περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες χρήσεις των εργαζομένων για πόση, υγιεινή και καθαριότητα. Αναμένεται ότι με την αύξηση της τιμής του νερού θα αυξηθεί ο αριθμός των ήδη λειτουργούντων πλυντηρίων που χρησιμοποιούν ανακύκλωση και υπόγειο νερό υποβαθμισμένης ποιότητας.

(β)    Νέα Πλυντήρια Αυτοκινήτων

Για όλα τα νέα πλυντήρια αυτοκινήτων θα πρέπει να μπαίνει όρος στο στάδιο της έκδοσης πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης του νερού. Όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες (υδρολογικές, ποιότητα υπόγειου νερού) μπορεί να μπαίνει όρος για την χρήση νερού από γεώτρηση μετά από διαβούλευση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Σχετικές εισηγήσεις έχουν προωθηθεί στο Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με την επιστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με αρ. φακ. 2.11.04 και ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2008 αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται για ενημέρωση σας.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

ΑΛ/ΓΕ/Ap-23.06.009.04.682