Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.168, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο [Ν. Αρ. 108(Ι)/2004], το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 σε κάθε οικισμό στη Δημοκρατία με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων και σε κάθε πληθυσμό κάτω των 2 000 κατοίκων ο οποίος εμπίπτει σε ευαίσθητη ζώνη να υφίστανται και να λειτουργούν συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων. Ένεκα της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και του μικρού αριθμού των κατοίκων αρκετών κοινοτήτων, το κόστος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων αποδεικνύεται δυσβάστακτο για μικρές κοινότητες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση των μικρών κοινοτήτων με το κόστος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2011 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.168, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.168 και ημερομηνία 29.9.2011, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας ημερομηνίας 7.10.2011 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:

(α)    Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ώστε μέχρι την 31.12.2012 σε κάθε οικισμό της Δημοκρατίας με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού κάτω των 2000, ο οποίος εμπίπτει σε ζώνη που έχει κηρυχθεί ως ευαίσθητη ζώνη, με βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002, ή των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων Κανονισμών, να υφίστανται και να λειτουργούν:

        (i)     συστήματα αποχετεύσεων λυμάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις, που καθορίζονται στο Παράρτημα, και

        (ii)    εγκαταστάσεις τουλάχιστο δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων αυτών, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει τούτου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(β)    Στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 του εν λόγω Νόμου αναφέρεται ότι «εάν το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει, αφού λάβει υπόψη σχετική έκθεση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ότι η εγκατάσταση και λειτουργία σε οποιοδήποτε οικισμό δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δε δικαιολογείται, λόγω υπερβολικού κόστους ή λόγω του ότι δεν θα αποβεί προς όφελος του περιβάλλοντος, τότε μεριμνά ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για χρησιμοποίηση στον εν λόγω οικισμό μεμονωμένων ή άλλων κατάλληλων συστημάτων, μέσω των οποίων να επιτυγχάνεται επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος όμοιο με το επίπεδο που θα παρείχε κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης».

(γ)    Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με στόχο τη μείωση τόσο των κατασκευαστικών όσο και των λειτουργικών εξόδων, στα έγγραφα διαγωνισμού για την κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων δεν περιγράφεται πλέον η μέθοδος επεξεργασίας, αλλά μόνο η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσφερθούν νέες τεχνολογίες πιο οικονομικές. Ταυτόχρονα, στον υπολογισμό της χαμηλότερης τιμής περιλαμβάνεται το κόστος κατασκευής, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και το θεωρητικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περίοδο της λειτουργίας και συντήρησης. Ως εκ τούτου, παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγονται συστήματα οικονομικά στη λειτουργία.

(δ)    Περαιτέρω, εκεί όπου είναι τεχνικά εφικτό, προωθείται η συμπλεγματοποίηση με υφιστάμενα αποχετευτικά συστήματα ή/και η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων με βυτιοφόρα σε εγκεκριμένο χώρο, αν το μέγεθος της Κοινότητας το επιτρέπει.

2.     Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα, είναι δυνατή η εφαρμογή άλλων προτάσεων/ λύσεων και διευθετήσεων που να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων των επηρεαζόμενων Κοινοτήτων. Ωστόσο δεν είναι εφικτή η αποφυγή της επιβάρυνσης οποιασδήποτε κοινότητας από το κόστος λειτουργίας αποχετευτικού συστήματος.»

 

XM/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.168